Forskning, utveckling & innovation

Forskning, utveckling & innovation

Vi jobbar nyfiket! Ända sedan White startades har vi utmanat vår omvärld genom praktiknära forskning och utveckling. Sökande, utveckling och lärande leder oss framåt. I vår konstnärliga och humanistiska grund hämtar vi inspiration och kraft och finner metoder för kreativa lösningar på stora utmaningar. Målet är att med arkitekturens kraft driva omställningen mot ett hållbart liv.

{{ animatedNumber }}

Projekt

Forskning och utveckling har varit en grundläggande del av kulturen sedan White grundades år 1951. Så här många forsknings- och utvecklingsprojekt har vi igång just nu.

Teman

Medarbetare på White kan ansöka om FoU-medel för att utforska aktuella frågeställningar och utveckla nya kunskaper. Inom det övergripande temat informerad design fokuserar vi på områdena cirkulär arkitektur och hälsofrämjande livsmijöer.

{{ animatedNumber }} %

Omsättning

Nyfikenheten är en av våra viktigaste drivkrafter som gör att vi alltid ser framåt och runt hörnet. Den utforskande kulturen återspeglas i hur vi ser på vår ekonomi där omkring tio procent av vår årliga omsättning går till forskning och utveckling.

Forskning, utveckling och innovation på White

White bedriver arbete inom forskning och innovation för att ta ansvar för positiv samhällsutveckling och vara ett arkitektkontor i framkant som kan erbjuda mervärden till kunder, samarbetspartners och alla medarbetare. Vi stöttar uppdragsnära kunskapsutveckling med interna medel genom White Research Lab, och avsätter medel till vår externa forskningsstiftelse ARQ. I vårt Innovation Lab utforskar och utvecklar vi nya idéer i nära samarbete med kunder och partners, med målet att ta dem till marknaden och skapa hållbara värden.

Parallellt med vår affärsplan tar vi fram ett nytt forskningsprogram med syftet att dra upp riktlinjer för de kommande årens utforskande initiativ.

Vi deltar och leder flera stora FoU-projekt med extern finansiering. Genom våra doktorander och kollegor som på deltid är professorer, lektorer och adjunkter etablerar vi långsiktiga samarbeten inom den akademiska världen som stärker vår praktik. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Here you can find a selection of our research projects in English.

Läs vår forskningsprogram

Vårt nuvarande FoU-program, som sträcker sig mellan 2020-2023, ska – i linje med vår affärsplan – inspirera till utvecklingsarbete där vi med arkitekturens kraft driver omställningen mot ett hållbart liv. Programmets övergripande tema är informerad design och under programperioden fokuserar vi vårt utvecklingsarbete på två viktiga mål i samhällsbyggandet: cirkulära flöden och förbättrad folkhälsa. Vi kallar FoU-områdena Cirkulär arkitektur och Hälsofrämjande livsmiljöer. Läs programmet här.

FoU-magasin 2022

I White Research Labs FoU-magasin #3 delar vi med oss av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. I numret kan du bland annat ta del av våra forskningsprojekt och innovation, en omvärldsbevakning och om hur kunskapskulturen odlas på Whites studieresor och vår årliga stämma Whitedagen.

Ladda ned PDF-versionen av vårt FoU-Magasin #3 här. Önskar du ett fysiskt exemplar? Hör av dig till [email protected], så hjälper hon dig.

Vårt FoU-magasin #2 från 2021 hittar du här eller ladda hem PDF- versionen direkt här.

Vårt FoU-magasin #1 från 2020 hittar du här eller ladda hem PDF- versionen direkt här.

Projekt och publikationer

 • -
  Framtidens idrottshall Kultur & fritid

  Framtidens idrottshall ska genom innovativa lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet tillgängliggöra idrott och rörelse för fler. Genom detta ska den bidra till en ökad folkhälsa i samhället.

 • -

  När detaljplanens ambitioner om hållbarhet och stadsmässighet kommer till projektering har vi sett att det ofta är svårt att uppfylla samtliga krav och rekommendationer i dagens byggregler. Det gäller särskilt de kvantitativa nivåer som reglerna anger för byggnader vad det gäller ljud, dagsljus och energiprestanda.

 • -

  Detta projekt har utforskat frågan om hur klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt kan definieras. Projektgruppen har resonerat kring fyra möjliga definitioner av klimatneutral ombyggnation och gjort en klimatberäkning av ombyggnationen av Maja Beskowskolan i Umeå som ett verkligt case.

 • -

  För att följa upp klimatpåverkan av Ekoladan över en 50 års period har vi utfört en klimatberäkning. Resultatet visar att Ekoladan är inte bara klimatneutral enligt Whites definition, utan klimatpositiv.

 • -

  Vad händer när White ger medarbetare möjlighet att följa sin nyfikenhet och utforska i våra uppdrag? Ett svar är att vår gemensamma kunskapsbank växer och det i en takt som gör det omöjligt för de flesta att hålla sig uppdaterade om allt som händer i White Research Lab. När programperioden för vårt FoU-program 2017–2019 nu är till ända känns det därför bra att summera verksamheten i ett magasin. Här presenteras stort och smått, projekt och människor, statistik och samband, nytta och möjligheter.

 • -

  Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges skolor inkluderande. Idag brister skolan i tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar. Syftet med rapporten var att öka kunskapen om vad en tillgänglig skolmiljö innebär för elever med osynliga behov. Resultatet blev ett gestaltnings- och ett processverktyg för skolarkitekter och skolplanerare.

 • -

  Sedan 2016 har White i Malmö varit delaktiga i ett forskningsprojekt om stadsbruk. Det handlar om att möjliggöra och främja kommersiell odling i staden och har resulterat i en handbok i ämnet.

 • -

  Akademiska Hus har uppfört kontorbyggnaden A Working Lab, AWL, på Chalmers i Göteborg. Ett miljömål i projektet är att minska klimatpåverkan i byggskedet så väl som under drift. För att följa upp och försöka minimera klimatpåverkan under byggskedet utförde White arkitekter en klimatberäkning av koldioxidutsläpp från grund, stomme och klimatskal under byggproduktionen, 2017-2019.

 • -

  Att vi följer upp våra genomförda projekt är en viktig pusselbit för att få kunskap om hur byggda miljön fungerar. Messingen uppfördes i centrala Upplands Väsby år 2011 som ett multifunktionshus med två gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, scenrum, multiidrottshall, konferenslokaler samt café och en restaurang som också fungerar som skolmatsal.

 • -

  En tät stad ställer stora krav på utformning för att fortsätta vara en ljus stad. Dagsljus regleras idag sent i planprocessen genom en abstrakt beräkning på rumsnivå. Skriften beskriver hur man genom enkla metoder för dagsljus på stadsplanenivå kan säkerställa goda förutsättningar genom planprocessen fram till byggnadsnivå.

 • -
  Aktivitetsbaserade forskarmiljöer Forskning och Utveckling

  Inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar. En ökad nationell och internationell konkurrens mellan lärosäten i kombination med tekniska framsteg och förändrade pedagogiska metoder driver utvecklingen av organisatoriska strukturer och fysiska miljöer.

 • -
  Förskolegårdens friyta Forskning och Utveckling

  Idag byggs fler förskolor än på länge i Sverige, och i varje nytt bostadsområde vi planerar dyker samma frågor upp: Hur mycket plats behöver förskolan egentligen? Förskolegårdens storlek och markmaterial ger konsekvenser för stadsliv, barns lekmöjligheter och ekologisk infrastruktur. Vad innebär detta?

 • -

  Komplexa program, djupare byggnadskroppar och nya miljöcertifieringssystem skapar ändrade förutsättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus.

 • -

  Forskningsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling undersöker hur normkritiska visualiseringar kan bidra till att förbättra byggda miljöer och skapa en mer rättvis stad.

 • -
  c/o City Forskning och Utveckling

  Hur kan ekosystemtjänster lösa många av våra städers största utmaningar? Forskningssamarbetet c/o City skapar verktyg för att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering.

 • -
  Eco Canopy Social hållbarhet

  Klimatanpassat kreativt byggande med ekosystemtjänster, kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande design.

 • -

  Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept som hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan mellan kommuner, akademi och näringsliv.

 • -
  Urbana ängsmarker Forskning och Utveckling

  Inga andra växtsamhällen på jorden är lika rika som den artrika ängen om man räknar antalet växtarter per kvadratmeter. Men artrika ängsmarker är idag hotade såväl globalt som i en lokal svensk kontext.

Laddar...

Kontakt

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef

Göteborg

+46 31 60 87 08

Dela gärna!