Alla berörs av landskapet vi lever i. Det moderna torget, eller den gamla allén där ljuset faller så fint på våren. Tysta gator eller pulserande mötesplatser. En balans som bara kan skapas genom att förstå människor, och genom att tillsammans planera för landskap som fungerar med sin omgivning. Då skapar vi platser som ger till både människorna och planeten. Och håller över åren.

Vår expertis inom landskapsarkitektur

Stadsrum, parker och gårdar

För att möta utmaningarna med urbanisering, där gemensamma ytor krymper och behovet av naturen ökar, strävar vi efter att skapa utemiljöer tillsammans med de som bor i och kring dem.

Regenerativ design

Staden och klimatet är under förändring. Det påverkar alla människor, samhällsgrupper och inte minst utformningen av våra städer som får allt fler invånare. För att en stad ska sprudla av liv, upplevelser och mångfald måste vi bygga mer långsiktigt och hållbart.

Ekosystemtjänster

Vi stöttar och inspirerar företag och kommuner som vill jobba med ekosystemtjänster. För vi vet att fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Genom att sprida vår kunskap hjälper vi till i utvecklingen av klimatanpassade och resilienta städer.

Grönskande byggnader

Fasadgrönska, odlingsbara balkonger, sinnliga terrasser och taklandskap för restorativa miljöer eller aktivitet är alla delar som ökar värdet för oss såväl som för fastigheten. Genom att optimera ytorna i den byggda miljön så att de kan ge plats åt så väl återhämtning och aktiv rekreation som ökad biologisk mångfald.