Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – en handbok

När detaljplanens ambitioner om hållbarhet och stadsmässighet kommer till projektering har vi sett att det ofta är svårt att uppfylla samtliga krav och rekommendationer i dagens byggregler. Det gäller särskilt de kvantitativa nivåer som reglerna anger för byggnader vad det gäller ljud, dagsljus och energiprestanda.

Projektperiod

mars 2019 juni 2020

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Exempelvis kan det bli oskäligt kostsamt att uppfylla reglerna på grund av att beslut tagna i tidiga skeden begränsar valfriheten mellan olika lösningar, produkter och leverantörer. I en del fall har det visat sig omöjligt att uppfylla samtliga regler. I andra fall har dessa uppfyllts, men inte utan att de ursprungliga stadsbyggnadsidéerna, som detaljplanen ska vara ett styrmedel för har förlorats.

Ovan beskrivna problem bekräftades av deltagarna vid ett frukostseminarium där bland annat Sundbybergs stad, Länsstyrelsen, fastighetsutvecklare, Boverket och konsulter från White medverkade.

Med denna skrift vill vi diskutera hur arbetssätt i detaljplane- och byggprocessen för främst bostadsbyggande kan ses över samt på vilken detaljeringsnivå och när olika utredningar bör genomföras. Vi har tagit fram ett Processtöd som illustrerar hur stadsbyggnad och byggnadsutformningen påverkar förutsättningarna för buller, dagsljus och energi kopplat till när olika valmöjligheter låses i processen. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en arbetsprocess där byggreglerna för dessa tre aspekter kan uppfyllas med bibehållna stadsbyggnadsintentioner. Vi har även tagit fram en Guide som kompletterar Processtödet med mer information och hjälp för projektörer, beställare och kommuner.

Processtödet och Guiden är två verktyg som syftar till att skapa förståelse för hur de tre aspekterna samverkar och stundtals motverkar varandra och vad olika aktörer i detaljplaneprocessen och byggprocessen bör beakta under processens gång. Handboken innehåller även bakgrund och en sammanfattning av de förutsättningar dagens projekt har avseende de olika aspekterna buller, dagsljus och energi, samt ett antal referensprojekt. I fokus ligger bostadsbyggnadsprocessen.

Framtagandet av handboken och verktygen har finansierats av ARQ, Energimyndigheten inom ramen för forskningsprogrammet E2B2, White Research Lab, White arkitekter, Norconsult och Sundbybergs stad.

 

Kontakt:

Caroline Cederström

Caroline Cederström

Miljöspecialist, Gruppchef

Stockholm

+46 8 518 32 834

Linda Marlevi

Linda Marlevi

Arkitekt, Kvalitetsledare

Stockholm

+46 8 402 25 92

Dela gärna!