Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och formstark arkitektur. Inom planetens gränser skapar vi byggnader och ett jämlikt samhälle som håller både idag och imorgon.

För oss handlar hållbarhet om att skapa städer och samhällen som är jämlika, trygga och inkluderande och som stärker människors hälsa och livskvalitet. Förutsättningen är att utvecklingen sker inom planetens gränser, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa långsiktiga värden i våra projekt, för samhället och för vår planet.

De globala utmaningarna är många och vi märker redan av klimatförändringar, hotad biologisk mångfald, ohälsa och ökade sociala klyftor. Planering och utformning av såväl byggnader som offentliga miljöer har därför en avgörande betydelse för att bidra till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.

White har lång erfarenhet av att driva hållbarhet i många olika typer av uppdrag. Vi utvecklar ständigt både tjänster och vårt sätt att arbeta för att kunna guida våra kunder till att nå längre. De globala målen är utgångs­punkten för våra strategiska sats­ningar och genom att ta ansvar och vara en förebild kan vi även inspirera vår omvärld. Tillsammans med kunder, användare och samarbetspartners, kan vi forma ett samhälle som håller, både idag och imorgon.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Hållbar arkitektur handlar för oss om att skapa byggnader och jämlika samhällen med människor i fokus. Utmaningen är att göra det inom ramarna för vad planeten tål. De globala hållbarhetsmålen och vårt åtagande enligt Global Compact sätter en tydlig riktning för vårt arbete.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Tillsammans för en hållbar framtid

På White arbetar vi tillsammans. För att klara samhällets utmaningar har vi under flera decennier byggt ett kollektiv med olika discipliner, erfarenheter och bakgrund. Hos oss arbetar arkitekter med socialantropologer, miljöspecialister, projektledare, energiexperter och ljusdesigner. Och många fler. Vi är övertygade om att mångfald och kompetensöverskridande samarbeten är avgörande för att lyckas driva förändring i en mer hållbar riktning.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och arbetar i alla skalor, från översiktlig planering till möbler, och i alla skeden, från idé till förvaltning. De globala målen är en utgångspunkt i våra uppdrag och genom att alltid utföra en hållbarhetsanalys hjälper vi våra kunder att hitta rätt fokus och prioriteringar för projekten.

Vi vet att samverkan, tydliga mål och att våga utmana varandra är avgörande för att nå en hållbar utveckling. Ingen kan driva förändring på egen hand, men tillsammans kan vi driva på utvecklingen.

Arkitektur för ett hållbart liv • Års- och hållbarhetsrapport 2023

2023 påverkades av stor oro i världen och en svagare marknad för bygg- och fastighetsbranschen. Trots detta ökar takten för en hållbar omställning, inte minst på grund av ökat tryck från EU. Omställningen är avgörande för människor och miljö, men också nödvändigt för att företag ska förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

Whites mission, att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv, är mer relevant än någonsin.

Läs vår års- och hållbarhetsrapport 2023
Vår vision är att skapa klimatpositiv och formstark arkitektur. Till 2030 är att alla projekteringsuppdrag klimatneutrala och vi har halverat CO2-utsläppen från vår verksamhet.

Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Vår vision är att skapa klimatpositiv och formstark arkitektur. Effekten av klimatförändringarna märks redan och de globala utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida generationer. För att klara de globala klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning.

I vår Färdplan Klimat 2030 visar vi hur vi tar oss an klimatutmaningarna. Strategin bygger på en helhetssyn kring såväl miljö, klimat, hälsa och välbefin­nande och vårt bidrag är att skapa Hållbara livsmiljöer, Cirkulär arkitektur och Klimatpositiv design. Målet till 2030 är att alla projekteringsuppdrag ska vara klimatneutrala eller bättre och vi ska ha halverat CO2-utsläppen från vår verksamhet jämfört med 2019. Om vi lyckas är det i linje med 1,5 graders målet och vi är redan på god väg.

White har starka värderingar: vi ska vara utforskande, ansvarstagande och agera med delaktighet och respekt.
Ur vårt ägardirektiv

Värderingar och policys

Ett starkt samhällsengagemang och en etisk, demokratisk grundsyn är ledord för White. Vår Affärskod för Hållbart företagande utgår från FN Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vår Uppförandekod för kunder och leverantörer beskriver vad vi förväntar oss av våra samarbetspartner.

Läs mer om våra värderingar och policys i följande dokument:

Affärskod för hållbart företagande
Uppförandekod för kunder och leverantörer
Hållbarhetspolicy
Kvalitetspolicy
Medarbetarpolicy
Visselblåsarpolicy

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...