För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Byggnader för olika funktioner, miljöer där människor mår bra, naturen får ta plats och skönhet stärker identiteten. Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser för att dra nytta av bredden i vårt nätverk, och vi möter våra kunder med framåtsyftande lösningar. Att leda förändring är ett ansvar vi tar på allvar. Med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv.

Vår expertis inom arkitektur

Bostäder

Demokratisk bostadsarkitektur. Där alla får plats. Att skapa någons hem, vardag och liv bygger på dialog och när vi ritar bostäder gör vi det med ett långsiktigt tillvägagångssätt.

Vård och hälsa

När vi ritar miljöer för vården är det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. De som behöver hjälp och de som är där för att hjälpa. Även i de mest komplexa processer hittar vi innovativa lösningar för flexibla byggnader med hög hållbarhetsprofil.

Lärandemiljöer

En genomtänkt arkitektur är en förutsättning för välmående elever och personal, och höga studieresultat. Vi tror dessutom att skolans lokaler kan och ska spela en större roll som samlingsplats för kunskap, utbildning, kultur och fritid i samhället.

Kultur och natur

Platser som fokuserar på kultur gör något med oss människor. De öppnar upp för nya tankar. Kulturen är ofta en motor för innovation och positiva sociala förändringar och har både starkare tillväxt och en högre grad av inkludering.

Idrott och rörelse

Multifunktionsarena eller utegym. Vi arbetar med arenor i ordets vidaste bemärkelse, med tydligt fokus på idrott och hälsa. Vi skapar rum som förstärker känslan av mötet och platsen. Och som får oss att må bra.

Hotell och kongress

I vår rörliga tillvaro blir hotell- och kongressanläggningar en allt viktigare mötesplats. Med rätt utformning kan dessa miljöer erbjuda optimala förutsättningar för effektiva och inspirerande möten där helhetsupplevelsen är central.

Kontor

För att möta vår tids nya krav på våra arbetsplatser behövs andra sätt att tänka. De snabba förändringarna ställer stora krav på flexibilitet samtidigt som de byggnader och miljöer vi skapar måste ha specifika kvaliteter som gör att de kan uppskattas både nu och i framtiden.

Arbetsplatsstrategi

Pandemin har förändrat hur vi nyttjar våra kontor. Trots det har många organisationer inte anpassat sina lokaler för att möta verksamhetens nya behov. Vår tjänst arbetsplatsstrategi hjälper er att utforma era lokaler för att bäst möta verksamhetens behov nu och framåt.

Lokaloptimering

Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Transformation och ombyggnad

Vi arbetar utifrån det som finns. Genom att renovera, återbruka och återvinna det befintliga kan nya produkter och miljöer skapas. Genom hållbara materialval skapar vi miljöer som är flexibla men hållbara både i nutid och framtid.

Träbyggnader

Trä ligger oss varmt om hjärtat. Det är vårt enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial. Dessutom är trä hälsofrämjande och bidrar till en sund miljö att bo eller arbeta i.

Kulturmiljöer

Det fordras ett speciellt öga för att ta hand om Sveriges kulturarv. Kulturmiljöutveckling är ett mångfacetterat begrepp som kopplar samman både tradition, nutid och framtid där historiska spår kan användas som drivkraft för att skapa mervärde.