Småskaligt skogsbruk – björkens outnyttjande potential

Hur kan ett bättre utnyttjande av våra skogsresurser också bidra till ett mer hållbart skogsbruk, där biologisk mångfald kan få en större vikt? I ett samarbete mellan White och den forskande skogsägaren Ola Sendstad utforskar vi björkens potential i småskaligt skogsbruk.

Projektperiod

september 2022 september 2023

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Björken har många kvaliteter men slutar oftast som ved eller pappersmassa. Vår hypotes är att det finns en oförlöst potential i förädlingen av björkskog. Dagens effektiva och industriella sågverk, som är fokuserade på stora volymer av gran och furu, har bidragit till låg efterfrågan på andra typer av träd. Även om de tekniska egenskaperna på många sätt är bättre hos andra trädslag så finner dessa inte sin plats i dagens trävarumarknad. Förmågan att anpassa sågen till varierande material, kräver en annan typ av drift. Här kommer småskaliga skogsbruk in. Dessa har även en stor social och kulturell potential. Att bygga upp en kultur runt förädling av björk kan också vara en möjlighet till att skapa nya arbetsplatser i små lokalsamhällen.

I projektet studeras två huvudteman: björkens tekniska och estetiska kvaliteter, samt björkens roll i utformningen av värdekedjan. Vi undersöker förutsättningarna för en marknad som kan existera parallellt med dagens skogsbruk: en småskalig produktion av björk som vänder sig till ett annat marknadssegment, och som förhåller sig till en annan form av skogsbruk, förädling och slutprodukt. Ytterligare frågor som utreds är vilken ökad flexibilitet som småskaliga sågverk ger med tanke på andra dimensioner och kvaliteter på virket, och hur småskaliga skogsbruk kan medverka till att beprövad kunskap förs över mellan generationer.

Björken är viktig för skogens ekologi och den explosion av biologisk mångfald som sker om man övergår till tre trädslag i stället för två, har ett värde i sig själv. Växer gran och björk tillsammans, blir jorden mer näringsrik. Skogen blir även mer robust mot angrepp av insekter och röta samt mot stormar om man blandar in fler typer av träd.

Team: Daniel Asp och Hanne Finseth.
Finansiering: White Research Lab
Projektbudget: 0,1 MSEK
Partners: Ola Sendstad, skogsägare och doktorand på Kunsthøgskolen i Oslo.
Status: Pågående (2022–2023)

Kontaktperson

Daniel Asp

Daniel Asp

Utvecklingsansvarig trä, arkitekt

Oslo

+47 476 281 68

Dela gärna!