c/o City

Hur kan ekosystemtjänster lösa många av våra städers största utmaningar? Forskningssamarbetet c/o City skapar verktyg för att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering.

Projektperiod

juni 2016 juni 2018

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Många städer står inför stora förändringar med ökad befolkningstäthet och stora ytor som tas i anspråk. För att klara omställningen krävs ökad kunskap om vilka tjänster grönytorna levererar, hur nyttan kan uppnås och vilka ekonomiska vinster som finns. Fler aktörer behöver också samverka för att gemensamt kunna bygga robusta städer.

Som stadsbyggare står vi inför två tydliga utmaningar som berör naturen i våra städer: att behålla och stärka den biologiska mångfalden i staden, och att hantera effekterna som klimatförändringen innebär.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller skadedjursbekämpare.

C/O City – ett projekt i tre faser

I den första projektfasen av C/O City utvecklade man en rad verktyg och metoder. I den andra fasen verifierades och justerades verktygen och metoderna samt gjordes tillgängliga för aktörer inom samhällsbyggandet. I projektets sista fas ligger fokus på att testa och utvärdera verktygen och sammanställa resultat från pilotprojekt som pågår i flera stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Från 2018 drivs c/o City som en förening.

Samarbetspartner

Partners i C/O City: Albaeco, Chalmers Arkitektur, Chalmers Teknisk akustik, Geografiska Informationsbyrån, Malmö stad, NCC, Sweden Green Building Council, Stockholm Resilience Centre/Stockholms Universitet, Stockholms stad, RISE, U&We, White Arkitekter och WSP. Projektet har finansiellt stöd av Vinnova.

Dela gärna!