Urbana ängsmarker

Inga andra växtsamhällen på jorden är lika rika som den artrika ängen om man räknar antalet växtarter per kvadratmeter. Men artrika ängsmarker är idag hotade såväl globalt som i en lokal svensk kontext.

Projektperiod

juni 2016 juni 2017

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Särskilt våra blommor i ängar och hagar är på stark tillbakagång. Med detta forskningsprojekt har Whites medarbetare aktualiserat behovet av att anlägga artrika ängsmarker.

I städer kan det dock finnas förutsättningar att skapa denna typ av livsmiljöer som kan utgöra habitat för hotade arter och samtidigt ge stora estetiska och rekreativa värden. Forskningsprojektet Anlägga urbana ängsmarker inom White Research Lab undersökte möjligt utförande, anläggningsmetoder samt driftsaspekter för att åstadkomma en långsiktigt hållbar äng.

Av Sveriges 2 200 blomväxtarter anses var femte vara hotad.

Resultatet är ett kunskapsunderlag som sammanfattar estetiska, tekniska, ekologiska och driftsaspekter av att anlägga artrika ängsmarker i urbana sammanhang samt redovisar goda exempel.

Underlaget bidrar till bättre lösningsförslag som kan realiseras utifrån beställarens projektekonomi och driftsmöjligheter. Målet är också att förenkla arbetet med urbana parkmiljöer.

Årstafältet i Stockholm.

Kontakt

Anna Bernmark

Anna Bernmark

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 587 121 38

Dela gärna!