Att skapa förutsättningar för Stadsbruk

Sedan 2016 har White i Malmö varit delaktiga i ett forskningsprojekt om stadsbruk. Det handlar om att möjliggöra och främja kommersiell odling i staden och har resulterat i en handbok i ämnet.

Projektperiod

oktober 2016 oktober 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Möjliggör kommersiell odling i staden

Stadsbruk handlar om att möjliggöra kommersiell odling i staden. Konceptet Stadsbruk, som är ett registrerat varumärke, har etablerats av det Malmöbaserade sociala företaget Botildenborg med målet att hitta lösningar på samhällsutmaningar genom att bland annat skapa nya arbetstillfällen, stärka integrationen och bidra till en grönare, mer attraktiv stad.

Med stöd av Vinnova har Stadsbruk kunnat utvecklas och testas i flera svenska kommuner inom ramen för en serie projekt som har pågått mellan 2011 och 2018. Utöver Botildenborg har Malmö stad, Göteborgs Stad, Växjö kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, LRF och vi på White deltagit som projektpartners. Under projekttiden har en rad odlingsmodeller och stödfunktioner för kommuner, markägare och odlare tillkommit. Det har grundats ett nätverk där kommuner och andra intressenter kan utbyta erfarenheter från arbetet med att skapa förutsättningar för Stadsbruk. För att ge stöd till de viktiga odlarna har det etablerats en inkubator som bidrar till affärsutvecklingen i de urbana jordbruken.

Under projektets gång har stadsbruksodlingar etablerats i Malmö, Göteborg och Växjö och fler är på väg att ta form i andra städer. Med denna handbok för kommunala tjänstepersoner och politiker hoppas vi att ännu fler kommuner ska följa efter. Vi på White arkitekter arbetar att för skapa arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil och sätter människan i centrum. Vi har engagerat oss i projektet och samarbetat med Botildenborg eftersom vi vill verka för odling och livsmedelsproduktion i staden som en del av en hållbar stadsutveckling. Vi ser Stadsbruk som ett sätt att göra det. Med våra och andra projektdeltagares erfarenheter från projektet, och våra kompetenser vill vi nu uppmuntra och underlätta för fler kommuner att tillvarata, utveckla och skapa förutsättningar för Stadsbruk.

White har engagerat sig i projektet genom erfarna medarbetare med kompetenser inom hållbar stadsutveckling – social hållbarhet, fysisk planering, landskapsarkitektur och processledning. Det har gjort det möjligt att samla och diskutera erfarenheterna från projektet och från de genomförda stadsodlingarna ur ett kommunalt perspektiv i handboken. Bredden av kompetenser har gett ett värdefullt helhetsperspektiv på kommersiell stadsodling och hur det hänger samman med städers och kommuners långsiktiga strategiska utveckling och planeringsverktyg.

Handboken har tagits fram av Anna Eklund, Martina Kozlovic Sjöland och Josef Sjöberg.

 

 

Dela gärna!