Integrationen av design och data accelererar sammansmältningen av den byggda miljön och digital teknologi i nya upplevelser och möjligheter för medborgare, företag och samhälle. Vår digitaliseringspraktik driver omställningen mot hållbara byggda miljöer genom digitalisering, design och data och hjälper samhällsbyggare uppnå hållbarhet i projekt och affär.

Vår expertis inom Digitalisering

Informationsledning och BIM

Med marknadsledande expertis digitaliserar och samordnar våra specialister byggprojekt och processer. Våra informationsledning och BIM-tjänster hjälper er att effektivisera era projekt, öka affärsnyttan och realisera era hållbarhetsmål genom smartare informationshantering, kollaboration och användning av data utmed hela livscykeln.

Computational design

Computational design skapar nya möjligheter för design och innovation. Vi utvecklar designsystem med designprocesser och verktyg som hjälper samhällsbyggare lösa komplexa designproblem snabbare och till lägre risk för projekt och affär.

Digital hållbarhet

Optimera för hållbarhet informerad av digital analys och data. Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, livscykelanalyser samt klimatkalkyler.

Visualisering

Visualisering, simulering och virtuella miljöer gör det lättare att välja rätt designalternativ och fatta beslut snabbare. De är viktiga medel för att skapa förståelse kring arkitektur i tidiga skeden och driver både dialog och delaktighet samt förtydligar och förenklar komplexa lösningar.

White ReCapture – det effektiva 3D-verktyget för återbruk

På ett kostnadseffektivt sätt samlar White ReCapture all värdefull information om en byggnads återbrukspotential i en framtidssäkrad 3D-modell som är lätt att arbeta med och hålla uppdaterad.

Wise Daylight – Verktyg för dagsljusberäkning

WISE_daylight hjälper till att utvärdera efterlevnad av svenska dagsljuskrav i tät bebyggelse och stadsutvecklingprojekt. Verktyget ger arkitekter och stadsplanerare möjlighet att i tidiga skeden utvärdera och jämföra stadsutvecklingsprojekt med hänsyn till dagsljustillgång.