Klimatberäkning under byggskedet – A Working Lab

Akademiska Hus har uppfört kontorbyggnaden A Working Lab, AWL, på Chalmers i Göteborg. Ett miljömål i projektet är att minska klimatpåverkan i byggskedet så väl som under drift. För att följa upp och försöka minimera klimatpåverkan under byggskedet utförde White arkitekter en klimatberäkning av koldioxidutsläpp från grund, stomme och klimatskal under byggproduktionen, 2017-2019.

Projektperiod

mars 2019 augusti 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Klimatberäkningen baseras på en förenklad LCA för byggprocessen, dvs utsläpp från materialtillverkning (A1-A3), transport till byggarbetsplatsen (A4) och byggproduktion (A5). Beräkningen omfattar byggnadsdelarna grund, stomme och klimatskal. Indata om klimatpåverkan baseras i första hand på EPD:er (Environmental Product Declaration) eller om generiska data när produktspecifika EPD:er inte fanns tillgängliga.

Resultatet visar att klimatpåverkan uppgår till ca 2100 ton CO2e, eller motsvarande 190 kg CO2e/ m2 Atemp. Klimatpåverkan vid tillverkning av material (A1-3) står för 89% av klimatpåverkan, medan transport (A4) står för 10% och byggproduktion (A5) för 1%.

Klimatpåverkan från material (A1-3) uppgår till ca 1861 ton CO2e. Den bärande stommen och bjälklagen är de byggnadsdelarna som har störst klimatpåverkan, med 34% respektive 32% av den totala klimatpåverkan från material. Stål, betong, KL-trä och fasadelement står för ca 75% av materialens klimatpåverkan. Klimatpåverkan från transport (A4) och byggproduktion (A5) uppgår till ca 218 ton CO2e respektive 20 ton CO2e. Köpt el är miljömärkt el med mycket lågt utsläppsvärde, varför utsläppen för byggprocessen är låga.

Studien visar på betydelsen av tidiga analyser av klimatpåverkan från grund och stomme för att åstadkomma en byggnad med låg klimatpåverkan. Det är också viktigt att fortsätta att utvärdera klimatpåverkan från olika byggdelar under hela projekteringen. Analyserna behöver göras med öppet sinne där alternativa lösningar och klimatförbättrade produkter utvärderas för att kunna göra de klimatsmartaste valen. En övergripande rekommendation är att ställa krav på redovisning av klimatpåverkan vid upphandling av material så att produktspecifika data kan jämföras.

En rapport av Karin Heden och Tania Sande Beiro.

Dela gärna!