Med en helhetssyn på hållbarhet hjälper vi våra kunder till framgångsrika projekt.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla dimensioner av hållbarhet och vi arbetar i alla skalor, från översiktlig planering till inredning, från idé till förvaltning.

Med många olika spetskompetenser kan vi sätta samman team som säkerställer ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Vi arbetar som övergripande hållbarhetssamordnare, från vision till färdigt projekt. Vi leder processer för klimatneutralitet, cirkularitet och social hållbarhet. Vi utför utredningar och analyser av såväl ekosystemtjänster, dagsljus, och energi som hälsa och sociala värden. Och vi utför digitala simuleringar för att säkerställa lågt klimatavtryck, bra inomhusmiljöer och klimatanpassade utemiljöer.

Läs om våra erbjudanden nedan och kontakta oss gärna för en diskussion om hur hållbarhetsfrågorna kan drivas i just ditt projekt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Graaf / Hållbarhetschef
Johanna Engberg / Ansvarig Miljö, Göteborg
Lisa Wistrand / Ansvarig Social hållbarhet, Göteborg
Caroline Cederström / Gruppchef Hållbarhet, Stockholm
Anna Krook / Gruppchef Hållbarhet, Malmö

Våra fokusområden inom hållbarhet

Med utgångspunkt i samhällets utmaningar och de globala målen har vi byggt upp ett brett utbud av tjänster inom följande fokusområden:

 • Att guida mot ett hållbart projekt

  Hållbarhetsfrågorna har idag en central del i alla projekt, men det gäller att hitta rätt fokus. För att lyckas krävs en tydlig målbild och att skapa engagemang hos alla involverade aktörer. Vi hjälper dig att leda och integrera hållbarhet på ett effektivt sätt genom hela design- och byggprocessen: från mål och strategi, till utredningar eller certifiering.

 • Cirkulärt är det enda raka

  Cirkulär arkitektur handlar om att ta tillvara befintliga material mycket mer och att skapa byggnader som är yt- och materialeffektiva, går att demontera och omvandla över tid. Vi samordnar återbruksprocessen från befintligt till nya miljöer och med vår metodik för cirkulär projektering kan vi sänka både kostnader och klimatpåverkan. Vårt digitala verktyg ReCapture bidrar till effektiv hantering av återbruk.

 • Så skapar vi klimatneutrala byggnader

  Byggsektorns mål är att vara klimatneutral till 2045, men för att klara målet måste klimatavtrycket av byggnader sänkas drastiskt redan nu. Klimatneutrala byggnader har ett lågt klimatavtryck, är föränderliga och står sig över tid. Det är framtidens byggnader redan idag. De är attraktiva och öppnar dörren för grön finansiering, bidrar till att ni når era hållbarhetsmål, stärker ert varumärke och inte minst – är vägen för att nå de globala klimatmålen. En trygg och långsiktigt hållbar investering.

 • Hälsosamma och resilienta miljöer

  Naturen erbjuder oss tjänster som är överlägsna och kostar mindre än tekniska lösningar. Att integrera ekosystemtjänster i planeringen hjälper till att hantera klimatförändringar, stärka biologisk mångfald eller bidra till bättre hälsa. Vår expertis inom ekologi, landskapsarkitektur, hälsa och social hållbarhet arbetar integrerat med naturbaserade lösningar – från analyser till formstark gestaltning. WEST är vår egen metodik. Läs mer om ekosystemtjänster här.

 • Jämlika miljöer för många olika

  Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov, inte minst barn. Genom att involvera de som ska använda miljöerna i planering och design skapas större förståelse för behov och känsla av delaktighet. Vi genomför dialoger och inkluderande designprocesser, utför sociala analyser och driver metodutveckling.

 • Att skapa långsiktiga värden

  Störst möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling är att investera i åtgärder som bidrar till miljömässiga och sociala värden. Vi erbjuder ekonomiska analyser som visar på hållbara värden som kan sträcka sig bortom de rent projektekonomiska. Analysen är bra underlag för att kunna fatta beslut om hållbara åtgärder. Vi utför analyser i alla skalor, från stadsbyggnad till enskilda projekt.

 • Optimerad design för hållbarhet

  Digitala designverktyg skapar stora möjligheter att driva på och säkerställa hållbara miljöer och byggnader. Vi arbetar iterativt från tidiga idéskisser till detaljerad design för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, livscykelanalyser samt klimatkalkyler.

 • PEPP – Positive Energy Planning Process

  Med tjänsten PEPP hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva platser där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål. Med vår breda kompetens och unika erfarenhet från arbete med energipositiva platser kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och energipositiva städer, stadsdelar och kvarter.

 • Säkerställ byggnadens energiförsörjning

  Nå klimatmål, säkra energiförsörjning och öka värdet på era fastigheter genom byggnadsintegrerade solceller. Med vår breda kompetens inom arkitektur och energi samt vår unika erfarenhet från arbete med solceller kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och hållbara fastigheter.

 • Lokaler som möter era behov

  Öka den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera era lokaler.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...