Vi vet att samverkan, tydliga mål och att våga utmana varandra är avgörande för att nå en hållbar utveckling. Ingen kan driva förändring på egen hand, men tillsammans kan vi driva på utvecklingen.

Med en helhetssyn på hållbarhet hjälper vi våra kunder till framgångsrika projekt, i allt från samhällsplanering till inredning och möbler. Oavsett om det handlar om miljö, klimat eller socialt välbefinnande driver vi frågorna genom hela processen, från idé till förvaltning.

De globala utmaningarna är många och vi märker redan av klimatförändringar, hotad biologisk mångfald, ohälsa och ökade sociala klyftor. Samtidigt ser vi en tydlig omställning i samhället och hos företag att driva förändring i en mer hållbar riktning, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. White har lång erfarenhet av att driva hållbarhet i många olika typer av uppdrag.

Redan 1998 anställdes de första specialisterna inom miljö och idag har vi byggt upp en imponerande bredd och erfarenhet inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och arbetar i alla skalor, från översiktlig planering till möbler, och i alla skeden, från idé till förvaltning.

Genom att skapa interdiciplinära team kan vi säkerställa ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna, oavsett om det handlar om att stärka våra arkitektuppdrag eller att arbeta med specifika frågor direkt mot kund. Vi arbetar som strategiska hållbarhetssamordnare eller processledare från vision till färdigt projekt. Vi utför utredningar och analyser av såväl ekosystemtjänster, dagsljus, energi, klimat och material som sociala aspekter, beteenden eller medborgardialoger. Vi har också bred kompetens inom marknadens alla certifieringssystem.

Vi utgår alltid från de globala målen i vårt arbete för att skapa en gemensam målbild och hjälpa våra kunder att prioritera och fokusera på de mest betydande frågorna. Läs om våra erbjudanden nedan och kontakta oss gärna för en diskussion om hur hållbarhetsfrågorna kan drivas i just ditt projekt.

Läs om våra erbjudanden nedan och kontakta oss gärna för en diskussion om hur hållbarhetsfrågorna kan drivas i just ditt projekt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Graaf / Hållbarhetschef
Johanna Engberg / Ansvarig Miljö, Göteborg
Lisa Wistrand / Ansvarig Social hållbarhet, Göteborg
Caroline Cederström / Gruppchef Hållbarhet, Stockholm
Anna Krook / Gruppchef Hållbarhet, Malmö

Våra fokusområden inom hållbarhet

Med utgångspunkt i samhällets utmaningar och de globala målen har vi byggt upp ett brett utbud av tjänster inom följande fokusområden:

 • Att guida mot ett hållbart projekt

  Hållbarhetsfrågorna har idag en central del i alla projekt, men det gäller att hitta rätt fokus. För att lyckas krävs en tydlig målbild och att skapa engagemang hos alla involverade aktörer. Vi hjälper dig att leda och integrera hållbarhet på ett effektivt sätt genom hela design- och byggprocessen: från mål och strategi, till utredningar eller certifiering.

 • Cirkulärt är det enda raka

  Cirkulär arkitektur handlar om att ta tillvara befintliga material mycket mer och att skapa byggnader som är yt- och materialeffektiva, går att demontera och omvandla över tid. Vi samordnar återbruksprocessen från befintligt till nya miljöer och med vår metodik för cirkulär projektering kan vi sänka både kostnader och klimatpåverkan. Vårt digitala verktyg ReCapture bidrar till effektiv hantering av återbruk.

 • Så minskar vi klimatpåverkan

  Vi vill bidra till att projekt har så låg klimatpåverkan som möjligt och Whites mål är att skapa klimatneutrala projekt. Det uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser från material och energi samt balansera med förnyelsebar energi eller kollagring. Vi arbetar systematiskt i en iterativ process. Genom att upprätta en klimatbudget utvärderar vi succesivt olika alternativ för design, materialval och tekniska system. I stadsplanering kan vi planera för människors behov på ett sätt som uppmuntrar en hållbar livsstil.

 • Hälsosamma och resilienta miljöer

  Naturen erbjuder oss tjänster som är överlägsna och kostar mindre än tekniska lösningar. Att integrera ekosystemtjänster i planeringen hjälper till att hantera klimatförändringar, stärka biologisk mångfald eller bidra till bättre hälsa. Vår expertis inom ekologi, landskapsarkitektur, hälsa och social hållbarhet arbetar integrerat med naturbaserade lösningar – från analyser till formstark gestaltning. WEST är vår egen metodik. Läs mer om ekosystemtjänster här.

 • Jämlika miljöer för många olika

  Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov, inte minst barn. Genom att involvera de som ska använda miljöerna i planering och design skapas större förståelse för behov och känsla av delaktighet. Vi genomför dialoger och inkluderande designprocesser, utför sociala analyser och driver metodutveckling.

 • Att skapa långsiktiga värden

  Störst möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling är att investera i åtgärder som bidrar till miljömässiga och sociala värden. Vi erbjuder ekonomiska analyser som visar på hållbara värden som kan sträcka sig bortom de rent projektekonomiska. Analysen är bra underlag för att kunna fatta beslut om hållbara åtgärder. Vi utför analyser i alla skalor, från stadsbyggnad till enskilda projekt.

 • Optimerad design för hållbarhet

  Digitala designverktyg skapar stora möjligheter att driva på och säkerställa hållbara miljöer och byggnader. Vi arbetar iterativt från tidiga idéskisser till detaljerad design för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, livscykelanalyser samt klimatkalkyler.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...