Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Forskningsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling undersöker hur normkritiska visualiseringar kan bidra till att förbättra byggda miljöer och skapa en mer rättvis stad.

Projektperiod

juni 2012 juni 2017

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Normativ visualisering 

Normer och värderingar styr hur vi beskriver och upplever våra stadsmiljöer, och kan i slutändan avgöra vilka förutsättningar olika grupper ges i staden. Att visualisera genom till exempel bilder, presentationer, 3D- och fysiska modeller är en självklarhet i arbetsprocesser inom arkitektur och stadsutveckling. Problemet är att det sätt vi idag visualiserar på många gånger förstärker samhällsnormer och riskerar att bidra till exkludering snarare än inkludering. För samhällsbyggarna är frågan: Vilket samhälle är det vi bidrar till genom de normer vi visar upp i våra visualiseringar?

Aktörerna inom forskningsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling tar fram och sprider innovativa verktyg och metoder för att fler ska anta ett normkreativt förhållningssätt i visualiseringsprocessen. På längre sikt är målet att inspirera hela bygg- och stadsutvecklingssektorn att integrera detta i sitt arbete.

Normkritik

Ett normkritiskt perspektiv innebär att synliggöra rådande normer och analysera dem, men också om att ifrågasätta de ojämlika maktstrukturer som dessa normer skapar i vårt samhälle. Normkritik handlar om att komma åt själva grunden till varför ojämlikhet mellan olika människor uppstår. Det innebär att man är självkritisk och låter insikten om människors olika förutsättningar i den byggda miljön påverka det dagliga arbetet som arkitekter och stadsplanerare.

Genom att arbeta medvetet med visualiseringar kan vi utveckla mer inkluderande miljöer.

För samhällsbyggarna är frågan: Vilket samhälle är det vi bidrar till genom de normer vi visar upp i våra visualiseringar? Exemplet är från Järntorget i Göteborg.

Samarbetspartner

Lindholmen Science Park är projektledare. Skanska, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (RISE), Chalmers, Göteborgs Stadsbyggnadskontor och Älvstranden Utveckling AB deltar i forskningsprojektet. Projektet finansieras av Vinnova.

Dela gärna!