Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept som hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan mellan kommuner, akademi och näringsliv.

Projektperiod

juni 2013 juni 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Utifrån gemensamt identifierade utmaningar skapas strategier, lösningar, idéer och metoder som kan användas såväl i andra kommuner som internationellt.

Södertörnsmodellen arbetar för en kunskapsdrivenmedskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kunskapsdriven stadsutveckling

Kunskapsdriven stadsutveckling handlar om stadsplanering som bygger på kunskap och data om ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Det förutsätter metoder och verktyg för att samla in och analysera kunskap, men även kanaler för att sprida kunskapen vidare. Bra kunskapsunderlag och analyser ger resurs- och kostnadseffektiva investeringar.

Medskapande stadsutveckling

Medskapande stadsutveckling handlar om att etablera en öppen dialog med de som bor i området för att skapa inkluderande och jämlika livsmiljöer. Tillsammans med invånarna skapas gemensamma visioner för hur en plats bör förändras eller användas.

Värdeskapande stadsutveckling

Värdeskapande stadsutveckling handlar om privat-offentlig samverkan för att öka möjligheterna att möta samhällsutmaningarna. Fokus ligger på tidiga skeden av stadsplanering med syfte att utveckla en dialog mellan kommunen och markägare, exploatörer, bygg- och bostadsbolag. Dialoger som startar tidiga skeden ger möjligheter till ändringar i planen vilket skapar stora samhällsvinster.

Samarbetspartner

KTH, Södertörns Högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Stockholms Läns Landsting, 2050 och White Arkitekter. Projektet finansieras av Vinnova.

Kontakt

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!