Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Effekten av klimatförändringarna märks redan och de globala utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida generationer. Målsättningen enligt Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och användningen av jordens resurser är långt över dess tillgång. För att klara målen och utmaningarna krävs en radikal omställning och den måste ske nu!

Vi visar vägen

Whites Färdplan 2030 fokuserar på tre områden inom vilka vi har störst möjlighet att påverka genom våra uppdrag. Dessutom finns tre satsningar som vi, på egen hand eller tillsammans med samarbetspartners, behöver utveckla för att kunna göra en radikal förflyttning. Vår stora bredd av kompetenser och variation av uppdrag ger oss stor möjlighet att driva på en förändring.

Vår mission är att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv.

Denna färdplan visar riktningen för hur White till 2030 ska bidra till den omställning som krävs i samhället för att uppnå de nationella och internationella klimatmålen och vår egen vision och våra mål.

Vår vision

Arkitektur för oss innefattar allt från planering av städer och samhällen, design av byggnader, utemiljöer, interiörer och möbler till att skapa förutsättningar för människor att leva, arbeta och bo. Vår vision är att all arkitektur är klimatpositiv, men vad är det då för samhälle vi vill bidra till att skapa?

Hur ser då vår vision om framtidens samhälle ut?

”Det klimatpositiva samhället är som ett enda stort kretslopp, som bygger på en cirkulär ekonomi med ett långsiktigt livscykelperspektiv. Byggnader är klimatpositiva och miljöer planeras för att kunna hantera ett förändrat klimat samt säkerställa människors hälsa och en god livsmiljö.”

Läs vår sammanfattning av medarbetarröster från workshops om vår vision för framtidens samhälle här »

2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.
Vår vision

Våra mål

För att nå vår vision och bidra till samhällets målsättningar har vi satt några tydliga, mätbara mål. Målen gäller till 2030, men vår vision sträcker sig längre än så.

Ett ändrat synsätt

Byggnation bidrar alltid till en påverkan på klimatet och användning av naturresurser, så det bästa för miljön är därför det som inte konsumeras eller byggs alls. För att driva på mot en mer cirkulär ekonomi med lägre klimatpåverkan, krävs ett helt nytt synsätt där vi alltid behöver ställa oss frågan: Hur kan vi skapa något nytt av det som redan finns?

Fyra klimatstrategier

Potentialen att minska klimatpåverkan är störst i tidiga skeden och vi behöver arbeta utifrån följande strategier:

  1. Planera långsiktigt för cirkularitet, ekologisk mångfald, hälsa, en hållbar livsstil och för att hantera klimatförändringarna.
  2. Bevara och transformera istället för att bygga nytt.
  3. Effektivisera användningen av energi och material.
  4. Utmana med material med låg klimatpåverkan, förnyelsebar energi och cirkulär design.

Vår strategi

Vår största möjlighet att bidra till klimatomställningen är genom att fokusera på att skapa hållbara livsmiljöer, cirkulär arkitektur och klimatneutral design. För att driva på en förändring kommer vi dessutom att satsa på att utveckla process och affär, digital design samt kunskap och innovation.

Genom att fokusera på dessa områden bidrar vi även till en utveckling i linje med Agenda 2030, med särskilt fokus på våra prioriterade globala mål:

Fokusområden

Hållbara livsmiljöer

Omställningen till ett klimatpositivt samhälle påbörjas redan i tidig planering, från regional nivå till detaljplaner. Det behöver skapas förutsättningar för förnyelsebar energi, hållbar mobilitet, effektiva, cirkulära resursflöden, klimatpositivt byggande och service som stimulerar till en hållbar livsstil. Dessutom måste konsekvenserna av ett förändrat klimat hanteras, eftersom de riskerar såväl människors hälsa som den byggda miljön. Ekosystemtjänster har en viktig roll eftersom de bidrar till såväl klimatanpassning som ekologiska och sociala värden. Dessutom skapar ett mer jämlikt samhälle bättre drivkrafter för klimatomställningen.

Cirkulär arkitektur

Genom cirkulär arkitektur kan vi driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är att ta tillvara det befintliga, såväl kvarter, byggnader som material, för att skapa ny design och attraktiva miljöer. Det handlar också om att skapa arkitektur som står sig och är föränderlig över tid, använda ytor effektivt och använda återvinningsbara material. Cirkulär arkitektur bidrar till att avsevärt spara naturresurser och minska klimatpåverkan samt att bevara och utveckla såväl sociala som kulturella värden.

Klimatneutral design

För att nå klimatmålen krävs att all byggnation drastiskt sänker klimatpåverkan från såväl energi som material. Vårt mål till 2030 är att skapa klimatneutrala byggnader eller bättre. Det innebär att utsläppen av växthusgaser från material, energi och produktion genom hela dess livscykel är så låga som möjligt. Utsläppen balanseras med förnyelsebar energi eller kollagring, så att summan blir netto noll eller negativ. För att nå klimatneutralitet krävs optimerad formgivning, omsorgsfulla materialval och lokala energilösningar, samt värdering ur ett livscykelperspektiv.

Utvecklingsområden

Process och affär

Ett starkt och nytänkande ledarskap ihop med nya affärsmodeller är framgångsfaktorer för att lyckas med klimatomställningen. Utökad samverkan både inom branschen som med andra aktörer och en vilja att arbeta mot samma mål är avgörande. Vi kan driva designprocessen på nya sätt, bredda vår roll och utveckla nya tjänster. Dessutom kan vi påverka byggsektorn att ta ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, som värderar kvalitet, miljömässiga och sociala värden ur ett livscykelperspektiv.

Digital design

Digitala designverktyg bidrar till stark formgivning i kombination med optimerad, effektiv design utifrån material, hälsa, energi och klimat. Analyser och kalkyler av olika slag är viktiga för att stödja och verifiera utformning och designval. Digitala verktyg är avgörande för att öka de cirkulära materialflödena och bidrar till nya möjligheter för samverkan, effektiv och klimatsäkrad projektering, skräddarsydd, materialoptimerad produktion och information för förvaltning.

Kunskap och innovation

För att nå klimatmålen krävs kunskap, nytänkande och mod. White Research Lab investerar i forskning, utveckling och innovation som flyttar gränser för det möjliga, som gör skillnad för miljö och människor, och som visar hur arkitektur, design och samhällsbyggnad bidrar till utveckling i linje med de globala målen och klimatmålen. Vår nyckel till verklig förändring är att driva utvecklingsprojekt tillsammans med kunder och andra aktörer.

Vi lever som vi lär

Även om vi har störst möjlighet att minska klimatpåverkan genom våra uppdrag, är det viktigt att vi lever som vi lär och att vår verksamhet har så låga klimatpåverkan som möjligt. Vårt årliga klimatbokslut enligt ”Greenhouse Gas protocil” redovisar Whites CO2e-utsläpp enligt scope 2 (värme, kyla och el till kontoren) samt scope 3 (tjänste- och studieresor, hotell, inköp och avfall). För att vi ska klara 1,5 graders målet till 2030 visar beräkningar med utgångspunkt i Science Based Targets att vi behöver halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 jämfört med 2018.

För att lyckas med det krävs att klimatpåverkan av framförallt resor och inköp minskas. 94% av alla resor inom Sverige sker med tåg, så ett utmanande mål till 2023 är att öka tågresandet även inom Europa: hälften av alla resor ska då ske med tåg. Andra åtgärder är att ställa högre klimatkrav för inköpta produkter samt att förlänga brukstiden för till exempel datorer.

Färdplan Klimat 2030 – Vår strategi för en klimatpositiv framtid i PDF

Denna presentation av Whites Färdplan 2030 är en kortversion.
Fullständig version i PDF för skärm hittar du här »
och utskriftsversion här »

Läs gärna mer hur vi ständigt arbetar med att minska vår klimatpåverkan i vår års- och hållbarhetsrapport för 2022 »

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...