Klimatneutral ombyggnation

Detta projekt har utforskat frågan om hur klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt kan definieras. Projektgruppen har resonerat kring fyra möjliga definitioner av klimatneutral ombyggnation och gjort en klimatberäkning av ombyggnationen av Maja Beskowskolan i Umeå som ett verkligt case.

Projektperiod

juni 2018 september 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt

I dagsläget är Whites definition på klimatneutralitet inriktad på nybyggnadsprojekt, men dessa står endast för 1 % av det befintliga beståndet. Projektgruppen har resonerat kring fyra möjliga definitioner av klimatneutral ombyggnation och gjort en klimatberäkning av ombyggnationen av Maja Beskowskolan i Umeå som ett verkligt case. Beräkningen visade låg klimatpåverkan från material och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, men också att klimatpåverkan från avfallshantering kan vara stor. Projektet har mynnat ut i ett förslag på definition av klimatneutral ombyggnation, som skapar incitament både för återbruk av befintliga byggnader och avfallsminimering:

a) Klimatpåverkan för rivning och hantering av avfall ska inkluderas.

b) Befintliga material som behålls behöver inte ingå i kalkylen.

Dessutom bör nybyggnationer där man ersätter en befintlig byggnad med en ny ses som en ombyggnation, för att klimatpåverkan för rivning och hantering av avfall ska ingå i kalkylen.

Dela gärna!