Års- och hållbarhetsrapport 2020

Års- och hållbarhetsrapport 2020

2020 var ett omvälvande år präglat av coronapandemin som påverkat många människors liv. White upplevde förändrade marknadsförutsättningar, en ökad hastighet i den digitala utvecklingen och ett starkt tryck på att accelerera den hållbara omställningen i världen. Det var ett utmanande år som samtidigt gav utrymme för kreativitet och öppnade upp för nya möjligheter.

Ett utmanande år

2020 drabbades många människor hårt av pandemin, både personligt och ekonomiskt. Men vi har också fått uppleva att samhället kan ställa om när det verkligen behövs. Många har arbetat hemifrån, semestrat på hemmaplan och vi har umgåtts utomhus på ett sätt som aldrig förr. Flygresorna har minskat, konsumtionen har gått ner och allt fler flyttar ut från städerna. Det går att dra paralleller till den omställning som krävs för att klara den akuta klimatkrisen och andra hållbarhetsutmaningar.

Trots ett tufft och utmanande år på många sätt, kunde vi ändå summera det med många nya uppdrag, tävlingsvinster, internationella framgångar och ett positivt resultat.

För att samhället ska nå de globala och nationella hållbarhetsmålen måste vi ställa om nu genast. Ingen klarar av att driva förändring på egen hand, men tillsammans blir vi starka och kan vända utvecklingen mot en mer hållbar framtid.
Alexandra Hagen, VD och Anna Graaf, hållbarhetschef

Vi kunde snabbt ställa om till hemarbete, tack vare bra digitala verktyg. Medarbetarna visade en enastående förmåga att arbeta på nya kreativa sätt, trots stora utmaningar.

Års- och hållbarhetsrapport 2020 i PDF

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2020.

Vill du bli mer inspirerad? Läs hela rapporten som pdf »
Utskriftsvänlig PDF här »

Vårt 2020 i korthet

Tillsammans för en hållbar framtid

För att samhället ska kunna nå de globala och nationella hållbarhetsmålen är det avgörande att stärka samver­kan inom och mellan branscher och över nationsgränser. Det är vad det globala målet 17 handlar om. I vår Års- och hållbarhetsrapport för 2020 fokuserar vi därför lite extra på exempel där samverkan, tydliga mål och mod att tänka i nya banor har varit avgörande för att kunna ta steg i en mer hållbar riktning.

Vi är övertygade om att med hållbarhet som drivkraft kan vi tillsammans skapa långsiktiga värden för projektet, samhället och planeten.

Målet till 2030 är att alla projekteringsuppdrag ska vara klimatneutrala eller bättre och verksamheten ska ha halverat CO2-utsläppen.

Stadens värdefulla rum

Städer ska vara jämlika, trygga och inkluderande och dess utformning är avgörande för människors hälsa och livskvalitet. Dessutom ökar belastningen på ekosystemen och konsekvenserna av klimatförändringarna är redan påtagliga på många håll. Utformningen av stadens offentliga miljöer har därför en avgörande betydelse för hur hållbar en stad egentligen kan vara, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.

Läs mer om vårt arbete med hållbar arkitektur här »

Projektexempel

Historisk själ i nytt kvarter

Vid den gamla textilfabriken i Reutlingen skapas en ny, attraktiv stadsdel. Genom att bevara befintliga byggnader hålls historien vid liv och med nya bostäder i trä, takträdgårdar, kreativa företag och restauranger skapas en modern känsla med hög hållbarhetsprofil.

Läs mer »

Liv i vattnet skapar liv vid vattnet

True Blue är vårt vinnande förslag för den nya strandparken och badet i Bergen. Stadens vision är ett stadsrum som erbjuder aktiviteter och rekreation, men också stärker den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och bidrar till att hantera konsekvenser av ett förändrat klimat.

Läs mer »

Framtidsgator

20-30 procent av städernas ytor består av gator, men om man istället omvandlade dessa till miljöer för människor, aktivitet och lek, vilka stadsmiljöer får vi då? Detta har vi testat i pilotprojektet ”Framtidsgator” i Stockholm.

Läs mer »

För en cirkulär och klimatneutral framtid

Effekten av klimatförändringarna märks redan och de globala utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att säkerställa ett hållbart liv för framtida generationer. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och användningen av jordens resurser är långt över dess tillgång. Det krävs en radikal omställning nu! Vår färdplan för en klimatpositiv framtid visar riktningen för hur White till 2030 kommer att bidra till den. Till vår färdplan » 

 

Projektexempel

Samlad kraft för klimatneutralitet

Priorn är ett kontor med hög miljöprofil, som är certifierat LEED Platinum och har en unik terapiträdgård på taket. Byggnadens CO2-avtryck har beräknats och varit testpilot inom LFM30, Malmös initiativ för klimatneutralt byggande.

Läs mer »

Lönsamt återbruk i stor skala

Planen för Kv Hugin var länge att riva och bygga nytt, men nu är det istället ett av de främsta återbruksprojekten. Målet är 100% återbruk, vilket kommer att löna sig ekonomiskt och ge betydligt lägre klimatpåverkan än att bygga nytt. Läs mer »

Noll-energi är framtidens byggnad

När White fick uppdraget att skapa framtidens byggnad åt Fabege och Nordic Choice Hotels formulerades tidigt en tydlig vision: Detta ska bli Skandinaviens första noll-energihotell!

Läs mer »

Jämlika miljöer för många olika

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, funktionsvariation eller ålder. Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov. Det är en demokratisk rättighet. Genom att involvera brukarna i planerings- och designprocessen får vi bättre kunskap och underlag och det stärker känslan av delaktighet och ägarskap för de som ska använda miljöerna.

Läs mer om hur vi arbetar med social hållbarhet och medskapande »

Projektexempel

Bostadskvarter utifrån barnens behov

Alla har rätt till en bostad men det behöver finnas fler varianter av boende. Konceptet Barnbo utgår från barnens behov. Det är prisrimliga bostäder med små men många rum, med tillgång till läxläsning och lek, och nära skola, grönområden och aktiviteter.

Läs mer »

Bättre vårdmiljöer när barnen får bestämma

Vid om-och tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har barn och unga varit involverade i designprocessen. Resultatet har blivit en byggnad för förstklassig vård där lekfullhet och färg är ett signum för designen.

Läs mer  »

Webbinarium: Barnkonventionen är nu lag

Under 2020 blev FNs Barnkonvention svensk lag, vilket innebär att frågor som rör barn, direkt och indirekt i deras livsmiljö, ska integreras i all offentlig verksamhet. Se vårt webbinarium om vilka konsekvenser ett starkt barnrättsperspektiv får för samhällsplaneringen här »

Utforskande och innovation som driver utveckling

Ett av Whites affärsmål är att bidra till att flytta gränser. Ny kunskap, forskning och innovationer är grunden för att inkludera och påverka samhället. Under 2020 lanserades ett nytt FoU-program och vi etablerade vårt nya White Innovation Lab, som ska leda till att fler av våra utvecklingsprojekt och idéer utvecklas till nya affärserbjudanden. Med satsning på FoU inom Informerad Design kommer vi att bidra till utveckling av såväl hälsofrämjande, inkluderande miljöer som formstark, cirkulär och klimatpositiv arkitektur. Till vårt forskningsprogram »

Styrkan med White är medarbetarna. Med våra många olika kompetenser kan vi skapa hållbar arkitektur som står sig över lång tid. Men nyckeln till verklig förändring är att kunna driva utveckling tillsammans med kunder och andra aktörer.
Anna Graaf / Hållbarhetschef

Vill du bli mer inspirerad?

  • Läs mer om hur vi ständigt utvecklar vår verksamhet i takt med samhällets förändringar, miljöpåverkan och nya innovationer här »
  • För oss på White handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Här kan du läsa mer om det och vår syn på klimatneutralt byggande »
  • Läs gärna vårt FoU-magasin – en summering av alla White Research Lab-projekt som gjorts under 2017–2019 här »

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!