Hållbarhet

White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vår styrka är att vi har en helhetssyn på hela planerings- och byggprocessen och oavsett om det gäller miljö, klimat, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar kan vi driva hållbarhet från vision, planering, program och projektering till byggskede och förvaltning.

Redan 1998 anställdes de första miljö- och energispecialisterna och 10 år senare utökade vi med sociala- och ekonomiska hållbarhetsspecialister, som socialantropologer, beteendevetare, kulturgeografer och ekonomer. Idag är vi runt 40 hållbarhetsspecialister.

Genom att arbeta i interdiciplinära team kan vi säkerställa ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna, oavsett om det handlar om att stärka våra arkitektuppdrag eller att arbeta direkt mot kund. Vi arbetar som strategiska hållbarhetssamordnare eller processledare från vision till färdigt projekt. Vi utför utredningar och analyser av såväl ekosystemtjänster, dagsljus, energi, klimat och material som sociala aspekter, beteenden eller medborgardialoger.

Vi utgår alltid från de Globala målen i vårt arbete och har bred kompetens inom marknadens alla certifieringssystem. Läs om våra erbjudanden nedan och kontakta oss gärna för en diskussion om hur hållbarhetsfrågorna kan drivas i just ditt projekt.

Miljö- och hållbarhetssamordning

Miljö- och hållbarhetsfrågorna utgör en central del i alla projekt. För att lyckas med att driva frågorna krävs en tydlig vision och målbild samt ett engagemang hos alla involverade aktörer. Vi har erfarenhet av att leda hållbarhetsfrågor genom hela processen: från att ihop med kund formulera vision, mål och strategi för genomförande och utföra utredningar av olika slag, till att leda arbetet genom projektering, byggproduktion och in i förvaltning. Vi har även kompetens inom marknadens alla certifieringssystem.

Cirkulär arkitektur

För att lyckas med omställningen mot en mer hållbar utveckling krävs att samhället ställer om från ett linjärt till ett cirkulärt tankesätt, avseende såväl livsstil, konsumtion och hur vi bygger. Vi har utvecklat en återbruksmetodik för att skapa cirkulära projekt och hjälper våra kunder att i första hand ta tillvara befintliga miljöer, byggnader och värdera dess sociala eller kulturella värden. Vi har även framgångsrikt designat och projektlett flera inredningsprojekt med upp till 95% återbruk. Genom att renovera, återbruka eller återvinna det befintliga, kan vi bidra till att sänka både kostnader och klimatpåverkan.

Ekosystemtjänster

Genom att integrera ekosystemtjänster i planeringen kan samhället hantera många stora utmaningar, som konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Ekosystem erbjuder oss tjänster och funktioner som har visat sig vara överlägsna och mer kostnadseffektiva jämfört med motsvarande tekniska lösningar. Vi arbetar systematiskt med implementering av ekosystemtjänster från analyser till formstark gestaltning och tydlig kunskapsöverföring. Läs mer om ekosystemtjänster här.

Dagsljus, energi, klimat och digitala verktyg

Vi utvecklar analyser, beräkningar och digitala verktyg för att ta fram och utvärdera olika designlösningar med hänsyn till hållbarhetsaspekter. På så sätt kan vi jämföra t ex olika fasadutformningar, materialval eller kvarter för att motivera det bästa förslaget. Det kan handla om att uppfylla BBR-krav, certifieringssystem eller skräddarsydda lösningar för spjutspetsprojekt.

Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, dimensionering av solceller, livscykelanalyser samt beräkning av projektets klimatpåverkan.

Klimatneutralitet

Vi vill bidra till att projekt har så låg klimatpåverkan som möjligt och Whites mål är att skapa klimatneutrala projekt. Det uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser från material och energi samt balansera med förnyelsebar energi eller kollagring. Vi arbetar systematiskt i en iterativ process. Genom att upprätta en klimatbudget utvärderar vi succesivt olika alternativ för design, materialval och tekniska system. I stadsplanering kan vi planera för människors behov på ett sätt som uppmuntrar en hållbar livsstil. Läs mer här!

Dialog och platsanalyser

Genom etnografiskt fältarbete samlar vi in vi kunskap om platsen och människorna där. Vi genomför observationer, workshops, fokusgrupper, intervjuer och trygghetsvandringar. Det kvalitativa materialet sätts sedan i relation till statistik och relevant forskning och ligger till grund för olika analyser, t.ex. sociala konsekvensanalyser, sociala värdeanalyser och barnkonsekvensanalyser. I fokus finns hela tiden ett normkritiskt perspektiv liksom relationen mellan sociala och rumsliga strukturer. Därtill erbjuder vi metodstöd kring medborgardialoger och värdeberäkningar som synliggör såväl ekonomiska som sociala värden.

Co-design och platsskapande

Genom att involvera brukarna i planerings- och designprocessen får vi inte bara mer kunskap, vi stärker också en känsla av berättigande och ägarskap bland dem som deltagit. Därför arbetar vi med medskapande, genom olika typer av fullskaletest, gemensamt skissarbete och modellbygge. Ibland leder processen till platsskapande aktiviteter där vi med hjälp av temporär arkitektur kan aktivera platser och testa olika typer av användning. De erfarenheter, insikter och idéer som genereras bildar sedan underlag i det fortsatta arbetet. Ambitionen är alltid att det färdiga resultatet så långt som möjligt ska spegla de förslag som tagits fram.

Processledning och social hållbarhet

För att säkerställa ett resultat som är socialt hållbart arbetar vi med processledning där de sociala perspektiven sätts i fokus, samordnas med andra kvalitets- och hållbarhetsfrågor och blir en integrerad del av helheten. I nära dialog med våra kunder formulerar vi vision, mål och strategi, vi samordnar olika insatser, planerar för genomförbarhet, följer upp och analyserar målens genomslag i olika skeden av processen. Vi genomför även ekonomiska värderingar i relation till sociala och ekologiska värden.

Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Målsättningen enligt Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. För att klara målen och utmaningarna krävs en radikal omställning och den måste ske nu! Vår färdplan visar riktningen för hur White till 2030 ska bidra till den omställning som krävs i samhället för att uppnå de nationella och internationella klimatmålen och vår egen vision och våra mål. Läs den här »

Kontakta oss

English
Svenska