Hållbarhet

Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur. Genom att sätta hållbarheten främst skapar vi byggnader och ett jämlikt samhälle med människan i fokus. Vi vill visa vägen till en mer hållbar framtid!

Den byggda miljön påverkar oss alla varje dag, och den kan få oss att må bra. Genom att utforma bostäder för olika inkomster, skolor som höjer betygen, sjukhus där vi blir friskare och offentliga platser för och med grupper som sällan kommer till tals, så bidrar vi till att göra samhället och världen lite bättre. Varje dag.

quote
Hållbar arkitektur handlar för oss om att skapa byggnader och jämlika samhällen med människor i fokus. Utmaningen är att göra det inom ramarna för vad planeten tål. De globala hållbarhetsmålen och vårt åtagande enligt Global Compact sätter en tydlig riktning för vårt arbete
Anna Graaf, hållbarhetschef

Vill du bli inspirerad?

Arkitektur kan förändra

På White arbetar vi tillsammans. Sedan många år har vi byggt ett kollektiv med olika discipliner, erfarenheter och bakgrund. Här arbetar arkitekter med socialantropologer, miljöspecialister, projektledare, ljusdesigners, energiexperter och produktutvecklare. Och många fler. Vi är övertygade om att mångfald och kompetensöverskridande samarbeten är avgörande för hur vi både lyckas lösa dagens samhällsutmaningar och nå våra egna mål.

quote
Ett starkt samhällsengagemang är en självklar del av vår företagskultur. Genom våra uppdrag har vi stor möjlighet att driva på för en mer hållbar utveckling.
Alexandra Hagen, vd

På White jobbar vi enligt tre starka principer; Vi ska vara utforskande, ansvarstagande och agera med delaktighet och respekt. Att agera hållbart är inbyggt i vår kultur! Vår Affärskod för hållbart företagande, bygger på FN Global Compacts tio principer och förtydligar hur vi tar ansvar, hur vi agerar och vilka förväntningar vi har på våra samarbetspartner. Och inte minst på oss själva.

Hållbara affärer

Alla våra projekt börjar med en hållbarhetsanalys. I ett tidigt skede skapar vi även en gemensam målbild med kunden. Genom att väga långsiktiga sociala, ekologiska och ekonomiska värden och vinster mot investeringarna uppnår vi inte bara ett hållbart projekt, utan även en hållbar affär. För vår kund, för oss, för samhället och för planeten.

Helhetsgrepp kring hållbarhet

Med ett 40-tal specialister på ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv tar vi ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Arkitekturen är vår utgångspunkt när vi leder och samordnar projekt från idé till färdigställande. Som övergripande hållbarhetssamordnare inom både bygg och stadsbyggnad skapar vi tydliga visioner, mål och strategier. Vi genomför även certifieringar, dialogprocesser, sociala konsekvensanalyser och miljöutredningar. Våra specialister inom digital design utför analyser för dagsljus, mikroklimat och energiberäkningar.

 

Läs mer om våra tjänster kring hållbarhet här »

quote
Vi vill utmana oss själva och våra kunder att gå mot klimatneutralitet för att driva på utvecklingen i branschen och bidra till en mer hållbar framtid.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Effekten av klimatförändringarna märks redan och de globala utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida generationer. Målsättningen enligt Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och användningen av jordens resurser är långt över dess tillgång. För att klara målen och utmaningarna krävs en radikal omställning och den måste ske nu!

 

Vår färdplan visar riktningen för hur White till 2030 ska bidra till den omställning som krävs i samhället för att uppnå de nationella och internationella klimatmålen och vår egen vision och våra mål.
Läs den här »

Mot en klimatneutral framtid!

Att minska materialens inverkan på klimatet är en av branschens viktigaste frågor. Vi driver på förändringen mot mer hållbara material genom vår kompetens och erfarenhet inom återbruk, livscykelanalyser och cirkulära materialflöden. Vi vill utmana oss själva och våra kunder att gå mot klimatneutralitet! Med klimatneutrala projekt driver vi inte bara på utvecklingen i branschen. Vi bidrar också till en mer hållbar framtid. Kontakta oss om du vill veta mer!

 

Se gärna vår film om klimatneutralt byggande nedan.

Klimatneutrala byggnader

För oss på White handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Vi arbetar aktivt för att våra projekt ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Byggbranschen idag står för en stor del av utsläppen – i Sverige och världen över – av växthusgaser. Vi har ett gemensamt ansvar att snarast möjligt genomföra de förändringar som krävs för att begränsa dem.

 

Klimatneutralt byggande är ett begrepp som många aktörer i branschen pratar om men det är inte alltid vi menar samma sak. Därför vill vi öppet tydliggöra vad vi utgår ifrån när vi definierar vad en klimatneutral byggnad är och hur vi arbetar för att nå dit. Ju fler vi är som samarbetar kring klimatneutralt byggande desto mer kan vi pressa ner utsläppen. Läs mer här >

 

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetschef

Miljöspecialist

Göteborg

anna.graaf@white.se

+46 31 60 86 28

English
Svenska