Klimatneutralt byggande

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser, men det finns stora möjligheter att kraftigt begränsa dem. White har satt mål om att skapa klimatneutrala byggnader och vi vet att det är möjligt genom att fokusera på utformning, materialval och förnyelsebar energi.

Med hållbarhet som drivkraft

Byggsektorns mål är att vara klimatneutral till 2045, men för att klara de globala klimatmålen krävs radikala förändringar redan nu. Många aktörer, inklusive White, siktar på klimatneutrala byggnader redan 2030. I Whites Färdplan Klimat 2030 visar vi vad som krävs för att nå dit. Vi menar att det krävs åtgärder redan i planering av städer, vi behöver ställa om mot en mer cirkulär arkitektur och vi behöver sänka byggnaders klimatpåverkan. Läs vår Färdplan Klimat 2030 här »

För oss betyder klimatneutralt byggande att koldioxidutsläppen från tillverkning av material, energianvändning under drift och byggproduktion balanseras med förnyelsebar energi och kollagring.

Klimatneutral byggnad – vår definition

En klimatneutral byggnad innebär att koldioxidutsläppen från tillverkningen av material, energianvändningen under drift och byggproduktionen balanseras med förnyelsebar energi och kollagring.

Se gärna vår film eller läs mer i vår broschyr

Se vår film om klimatneutralt byggande här!

Ladda gärna ner vår broschyr Klimatpositiva byggnader!

Klicka här för utskriftsversion och här om du hellre vill läsa på skärm.

Våra tjänster

Klimatsamordnare

Som klimatsamordnare erbjuder vi ett helhetsåtagande från idé till färdig byggnad. Vi upprättar klimatmål och strategi för projektet och arbetar i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång. Vi genomför såväl klimatkalkyler som rådgivning kring design, material och energi.

 

Klimatbudget & klimatdeklaration

En nyckel för att klara klimatmålen i projektet är att kontinuerligt arbeta med en koldioxidbudget för material och energi. I projektering arbetar vi iterativt med klimatbudgeten i de digitala modellerna, men vi genomför även separata klimatkalkyler. Klimatbudgeten är ett viktigt underlag för att kunna upprätta en klimatdeklaration i senare skede.

Klimat- & kostnadsstyrning

När man arbetar med en klimatbudget i uppdraget är steget inte långt att koppla det till den ekonomiska budgeten. Genom att arbeta integrerat med klimat- och kostnadsstyrning under projektets olika skeden, skapas ett tydligt underlag för att kunna fatta beslut som säkerställer låg klimatpåverkan i relation till projektets ekonomiska ramar.

Här kan du läsa om aktiv kostnadsstyrning.

Exempel

En unik klimatpositiv ekolada

Lindeborgs Eco Retreat är ett hotell, konferens och retreat med högt fokus på miljö och ekologi. I centrum står Ekoladan som har byggts om och renoverats med trä från den egna skogen. Byggnaden är unik eftersom den är klimatpositiv under 50 år, dvs utsläppen av koldioxid från driftsenergi och material är lägre än den koldioxid som kan lagras i träkonstruktionen och biokolanläggningen, samt bidraget från solenergi.

Läs mer om klimatberäkningarna och resultatet här.

Klimatneutral ombyggnad

Ett av de mest effektiva sätten att minska klimatpåverkan av byggandet är att ta vara på de material som redan finns. Vid ombyggnaden av Maja Beskowskolan i Umeå har vi visat att man kan minska klimatutsläppen avsevärt genom att renovera och återbruka det befintliga. Men det gäller att minimera avfallet.

Vår rapport om hur ett ombyggnadsprojekt kan bli klimatneutralt och vilka fallgropar som finns kan du läsa här.

Klimatanalyser: A Working Lab

White har varit klimatsamordnare för Akademiska Hus nya kontor ”A Working Lab” i Göteborg. Med trästomme och innovativ teknik fanns stora möjligheter att sänka klimatavtrycket avsevärt. 89% av projektets klimatpåverkan kommer från material, vilket visar vikten av att tidigt utreda olika typer av stomme och materialval. Klimatpåverkan för samma material visade sig även skilja stort mellan olika producenter.

Läs mer om beräkningar och slutsatser här.

 

Så når vi klimatneutralitet – steg för steg

Balanseringsstrategier

Alla byggnader har en klimatpåverkan under hela sin livscykel från tillverkningen av material till att byggnaden byggs om eller rivs.

 

I en klimatneutral byggnad minimeras utsläppen av växthusgaser i alla led, från material, produktion till driftsskede. De kvarstående utsläppen kan balanseras så att klimatpåverkan över tid blir noll. Bygger man med trä kan man tillgodoräkna sig träets förmåga att lagra kol och om man har solceller eller annan förnyelsebar energi så kompenserar det för byggnadens utsläpp.

Det är viktigt att redan i de första skisserna lägga grunden för låg klimatpåverkan. Behovet av energi kan minskas genom att optimera byggnadsvolymer, orientering och klimatskal samt genom att välja energisnåla tekniska system och förnyelsebar energi.

Från CO2-budget till klimatdeklaration

En nyckel för att klara målet om klimatneutralitet är att redan tidigt i projektet upprätta en koldioxidbudget för material och energi. Den visar klimatpåverkan och balanseringsåtgärder på samma sätt som en ekonomisk budget visar kostnader och intäkter. På så sätt kan vi se till att varje skede – från första skiss via projektering till inköp – balanseras så att den totala klimatpåverkan blir noll. Klimatskulden ska kunna avskrivas under 50 år.

När projektet är klart redovisar vi resultatet i en klimatdeklaration. Från januari 2022 är det krav på klimatdeklarationer för byggnader, som ska redovisa utsläpp från vissa material och byggskedet. I Whites utökade klimatdeklaration går vi ett steg längre, genom att inkludera även energianvändning och balanseringsstrategier.

En nyckel för att klara målet om klimatneutralitet är att redan tidigt i projektet upprätta en koldioxidbudget för material och energi.

Aktiv klimat- och kostnadsstyrning

När man arbetar med en klimatbudget i uppdraget är steget inte långt att koppla det till den ekonomiska budgeten. Genom att aktivt arbeta med klimat- och kostnadsstyrning under projektets olika skeden, skapas ett tydligt underlag för att kunna fatta rätt beslut som säkerställer låg klimatpåverkan men i relation till projektets ekonomiska ramar.

Klimatsamordnare för en integrerad process

För att klara av att nå klimatneutralitet krävs en tydlig målbild och tydliga förutsättningar redan i tidigt skede. Alla medverkande aktörer behöver arbeta tillsammans i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

Vi arbetar som klimatsamordnare genom hela projektet och tar då ett helhetsansvar för att driva en effektiv process som leder till det långsiktigt bästa resultatet.

Och sist men inte minst: Det krävs vilja för att nå målet och mod att hålla fast vid det!

 

Se gärna vår film om klimatneutralt byggande

 

Kontakt

Vill du veta mer om klimatneutralt byggande? Kontakta gärna oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Karin Hedén

Karin Hedén

Miljöspecialist

Göteborg

+46 31 60 87 30

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Andreas Eggertsen Teder

Andreas Eggertsen Teder

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 97

Illustrationer & film av Soja Film

Dela gärna!