Klimatneutralt byggande

Byggbranschen står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser och har ett stort ansvar, och möjlighet, att begränsa dem. På White siktar vi på att skapa klimatneutrala byggnader och vi vet att det är möjligt genom att fokusera på utformning, materialval och förnyelsebar energi. Men vi måste arbeta tillsammans.

quote
För oss handlar klimatneutralt byggande om att koldioxidutsläppen från tillverkningen av material, energianvändningen under drift och byggproduktionen balanseras med förnyelsebar energi och kollagring.

Branschens målsättning är att vara klimatneutral till 2045 och det krävs snarast radikala förändringar för att nå dit. White och andra aktörer driver på för att skapa klimatneutrala projekt långt tidigare än så. Men det är inte självklart vad det innebär och hur man ska göra. Därför har vi formulerat vad vi anser att klimatneutralt byggande handlar om, hur man bör räkna och en process för hur olika aktörer behöver arbeta ihop för att nå målet. Vi vill visa att det går. Men vi måste göra det tillsammans.

Se gärna vår film eller läs mer i vår broschyr.

Se vår film om klimatneutralt byggande här!


Ladda gärna ner vår broschyr Klimatpositiva byggnader!

Klicka här för utskriftsversion och här om du hellre vill läsa på skärm.

En unik klimatpositiv Ekolada

Lindeborgs Eco Retreat är ett hotell, konferens och retreat med högt fokus på miljö och ekologi. I centrum står Ekoladan som har byggts om och renoverats med trä från den egna skogen. Byggnaden är unik eftersom den är klimatpositiv under 50 år, dvs utsläppen av koldioxid från driftsenergi och material är lägre än den koldioxid som kan lagras i träkonstruktionen och biokolanläggningen, samt bidraget från solenergi. Läs mer om klimatberäkningarna och resultatet här.

Klimatneutral ombyggnad

Ett av de mest effektiva sätten att minska klimatpåverkan av byggandet är att ta vara på de material som redan finns. Vid ombyggnaden av Maja Beskowskolan i Umeå har vi visat att man kan minska klimatutsläppen avsevärt genom att renovera och återbruka det befintliga. Men det gäller att minimera avfallet. Vår rapport om hur ett ombyggnadsprojekt kan bli klimatneutralt och vilka fallgropar som finns kan du läsa här.

Klimatanalyser: A Working Lab

White har varit hållbarhetssamordnare för Akademiska Hus nya kontor ”A Working Lab” i Göteborg. Med trästomme och innovativ teknik fanns stora möjligheter att sänka klimatavtrycket avsevärt. 89% av projektets klimatpåverkan kommer från material, vilket visar vikten av att tidigt utreda olika typer av stomme och materialval. Klimatpåverkan för samma material visade sig även skilja stort mellan olika producenter. Läs mer om beräkningar och slutsatser här.

Klimatneutrala byggnader – så definierar vi

Klimatneutralt byggande innebär att koldioxidutsläppen från tillverkningen av material, energianvändningen under drift och byggproduktionen balanseras med förnyelsebar energi och kollagring.

 

Klimatneutralitet-steg för steg

Målet är att varje byggnad ska ha så låga växthusgasutsläpp från material och energi som möjligt genom hela dess livscykel samt att alla utsläpp balanseras. Redan i de första skisserna läggs grunden för låg klimatpåverkan. Vi kan planera för människors behov på ett sätt som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Vi bör också ta tillvara så mycket som möjligt av det som redan finns på platsen, genom att bygga om, hellre än att riva och bygga nytt.

 

Behovet av energi kan minskas genom att optimera byggnadsvolymer, orientering och klimatskal samt genom att välja energisnåla tekniska system och förnyelsebar energi. Materialvalen spelar en stor roll för att minska klimatpåverkan och genom att upprätta en klimatbudget får man bättre kontroll över växthusgasutsläppen.

 

Balanseringsstrategier

Alla byggnader har en klimatpåverkan under hela sin livscykel från tillverkningen av material till att byggnaden byggs om eller rivs.

I en klimatneutral byggnad minimeras utsläppen av växthusgaser i alla led, från material, produktion till driftsskede. De kvarstående utsläppen kan balanseras så att klimatpåverkan över tid blir noll. Bygger man med trä kan man tillgodoräkna sig träets förmåga att lagra kol och om man har solceller eller annan förnyelsebar energi så kompenserar det för byggnadens utsläpp.

 

Från CO2-budget till klimatdeklaration 

Redan tidigt i projektet upprättar vi en koldioxidbudget, som visar klimatpåverkan och balanseringsåtgärder på samma sätt som en ekonomisk budget visar kostnader och intäkter. På så sätt kan vi se till att varje steg – från första skiss via projektering till inköp – balanseras så att den totala klimatpåverkan blir noll. Klimatskulden ska kunna avskrivas under 50 år.

 

När projektet är klart redovisar vi resultatet i en klimatdeklaration. I januari 2022 planerar Boverket att införa krav på klimatdeklarationer för byggnader, som ska redovisa utsläpp från vissa material och byggskedet. I Whites utökade klimatdeklaration går vi ett steg längre, genom att inkludera även energianvändning och balanseringsstrategier.

En integrerad process

För att klara av att nå klimatneutralitet krävs en tydlig målbild och tydliga förutsättningar redan i tidigt skede. Alla medverkande aktörer behöver arbeta tillsammans i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

 

Och sist men inte minst: Det krävs vilja för att nå målet och mod att hålla fast vid det!

Sammanfattning

Viktiga steg för att minimera klimatpåverkan:

–  Formulera en tydlig målbild och förankra i hela projektgruppen.

–  Upprätta en klimatbudget och följ upp under projektets gång.

–  Ta tillvara det befintliga och återanvänd material.

–  Minska behovet av material och energi.

–  Välj material med låg klimatpåverkan.

–  Balansera kvarvarande utsläpp med förnyelsebar energi och kollagring, räknat på en period om 50 år.

 

Se gärna vår film om klimatneutralt byggande nedan.

Vill du veta mer om klimatneutralt byggande? Kontakta gärna oss!

 

Göteborg

Anna Graaf

anna.graaf@white.se

+46 705 10 16 62

Göteborg

Karin Hedén

karin.heden@white.se

+46 705 29 64 32

Stockholm

Rickard Nygren

rickard.nygren@white.se

+46 721 58 30 92

Malmö

Andreas Eggertsen Teder

andreas.eggertsen.teder@white.se

+46 721 73 30 73

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet på White?

Illustrationer & film av Soja Film

English
Svenska