Barnbo: ett unikt bostadskoncept med barnens behov som utgångspunkt

10 November, 2020

White Arkitekter har tillsammans med Sveafastigheter utvecklat bostadskonceptet Barnbo med Stockholmsförort som pilotprojekt.

Med utgångspunkt i barnrättsperspektivet och platsens förutsättningar tillskapar Barnbo prisrimliga bostäder med små men många rum där ensamstående med barn kan prioriteras genom Sveafastigheters bostadskö. Gemensamma ytor för umgänge, studier och lek bidrar till att fler får chansen till en trygg uppväxt med fokus på lärande och utveckling.

Platsen har stora värden, sprungna ur 50-talets idealistiska grannskapsplanering. Här finns hälsofrämjande naturområden och centralt placerade skolor. Men området har också utmaningar. Låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och sjukfrånvaro bidrar till en ekonomisk och social utsatthet i området där de som drabbas hårdast är barnen. Uppväxtvillkoren speglas i skolresultaten: nästan en tredjedel av barnen går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. 

 

Tanken med kvarteret Barnbo är att skapa optimala bostadslösningar för hälsa, utveckling och välbefinnande för barn. 33 prisrimliga och yteffektiva hyresrätter kompletteras med gemensamma rum för studiero och socialt umgänge, vilket främjar skolframgångar och social trygghet för husets barn och deras vuxna. Barnbo blir hjärtat i barnens livsmiljö där husets strategiska placering nära skola och grönområden får full effekt genom det nya Rörelsestråket. Detta knyter samman barnens målpunkter och utökar deras egen rörelsefrihet och självständighet genom att möjliggöra för barnen att på egen hand ta sig till närliggande skola, fritidsaktiviteter och grönområde. Forskning visar att barns kognitiva utveckling stärks av att vistas i grönområden.

quote
Barnbo är ett exempel på hur vi med hjälp av stadsutveckling och arkitektur kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn att kunna växa upp i trygga och stimulerande miljöer. Det är en nyckel för att stärka den sociala hållbarheten i vårt samhälle och något som länder som ratificerat FN:s barnkonvention behöver säkerställa.
Moa Lindunger, social hållbarhetsstrateg White

Bostadshuset är ett vänligt hus där arkitekturen utgår från barnets upplevelse av det byggda, med taktila material och inspirerande detaljer i ögonhöjd. Med fasader i stående träpanel och lekfullt utformade detaljer på balkonger och vid entréer till bostäder och lokaler skiljer huset ut sig från omgivande bebyggelse, och tanken är att gestaltningen ska inspirera till lek och fantasi. Balkonger och många fönster skapar förutsättningar för goda dagsljusförhållanden och stärker kopplingen till den för kvarteret viktiga bostadsgården där gemensamma lek- och aktivitetsytor finns.

 

I den fortsatta processen kommer projektet utvecklas i nära samarbete med staden, boende i området och den närliggande skolans barn och personal. En löpande dialog hålls även med psykologiforskare för att se till att det nya bostadskvarteret verkligen kan bidra till barns kognitiva utveckling och välmående

quote
Socialt värdeskapande kommer bli en nyckel för framgångsrik fastighetsutveckling framöver, vilket Barnbo är ett tydligt exempel på. Vi hoppas kunna inspirera fler att våga prova innovativa lösningar för att komma till bukt med de samhällsutmaningar vi nu ser, och att konceptet realiseras på många platser i hela landet.
Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt White
English
Svenska