Med smartare stadsplanering inkluderar vi naturen så optimalt som möjligt i vår vardag. Resilienta ekosystem bidrar med viktiga värden för vår överlevnad, hälsa, utveckling och livskvalitet. Den typen av ekosystem erbjuder oss tjänster och funktioner som har visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar, och de skapar ofta positiva synergieffekter.

Värdeskapande ekosystemtjänster

Ökat markvärde genom ekosystemtjänster

Med hjälp av ekosystemtjänster utvecklar vi långsiktiga och levande städer där människor vill bo och arbeta. Att det är attraktivt att bo nära en park eller ett grönområde avspeglar sig i fastighetsvärdet, och genom att utgå från skillnader i fastighetspriser kan man bedöma hur mycket människor är villiga att betala för omgivande miljö.

Tillgång till en park är en av de stadskvaliteter som påverkar bostadsrättspriset mest, enligt Boverket. I Stockholm ökar priset på en bostadsrätt med tillgång till en park inom en kilometer med upp till 2300 kr/kvm boyta. Ju mer park på nära avstånd desto större prisökning.

Städer för hälsa och välbefinnande

Närhet till och vistelse i grönska gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv, vilket motverkar en rad fysiska sjukdomar. Även psykisk ohälsa och stress minskar genom bland annat lägre blodtryck, puls och färre stresshormoner. Grönska renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar.

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar skadligt buller och skapar istället lugnare miljöer med fågelsång och andra naturliga trivselljud, som vi mår bra av. Grönska och natur bidrar även till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, solskydd och vindskydd vilket är speciellt viktigt för känsliga grupper som äldre, sjuka, och barn.

Effektiva lösningar på framtidens vattenutmaningar

Översvämningar orsakar omkring tre tusen skador per år, med svåröverskådliga kostnader som följd för svenska kommuner. För att förebygga översvämningar nu och i framtiden behöver våra städer rustas för att ta hand om stora vattenmängder på kort tid. De tekniska systemen är i de flesta fall alltför kostsamma och svåra att bygga ut för att klara detta.

Naturliga lågpunkter, porös, genomsläpplig mark och vegetation hjälper till att fördröja, lagra, filtrera och rena vatten från föroreningar samt förebygga såväl översvämningar som torka. Förebyggande naturbaserade lösningar är både enkelt och kostnadseffektivt.

Metod för ekosystemtjänstanalys

Med vår egna ekosystemtjänstanalysmetod WEST, kan vi både analysera och värdera de ekosystem som finns idag och hitta de bästa naturbaserade lösningarna för att behålla, utveckla och skapa nya i samband med olika projekt. Vår metod består av fyra steg, inventera, analysera, gestalta och förvalta där vi inom ramen för vår landskapsgrupp samlar nödvändig expertis vad gäller frågor kring ekologi, vatten och social hållbarhet.

Resultatet presenteras vanligtvis i en rapport med kartor, diagram, text och bild. Metoden passar för projekt i alla skalor såväl för översiktlig planering som för platsspecifika projekt. Med WEST kan vi enkelt följa upp förändringen av ekosystemtjänsterna i projekten över tid.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Charlotta Davidsson

Charlotta Davidsson

Landskapsarkitekt

Linköping

+46 13 35 57 39