En smart stadsplanering är den som inkluderar naturen så optimalt som möjligt. Resilienta ekosystem bidrar med viktiga ekosystemtjänster för vår överlevnad, hälsa och livskvalitet. Naturbaserade lösningar har visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar, och de skapar ofta positiva synergieffekter genom sin mångfunktionella karaktär. Biologisk mångfald är grunden för alla andra ekosystemtjänster – vi jobbar därför aktivt med detta för att stärka våra projekt och lägga grunden för resilienta ekosystem.

Ekosystemtjänster skapar fler värden

Med hjälp av ekosystemtjänster utvecklar vi långsiktiga och levande städer där människor vill bo och arbeta. Att det är attraktivt att bo nära en park eller ett grönområde gynnar inte bara oss genom närhet till fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv – det avspeglar sig även i fastighetsvärdet, och genom att utgå från skillnader i fastighetspriser kan man bedöma hur mycket människor är villiga att betala för omgivande miljö.

Värdeskapande ekosystemtjänster

Ekosystemtjänstanalyser

Med vår egna ekosystemtjänstanalysmetod WEST, kan vi både analysera och värdera de ekosystem som finns idag och hitta de bästa naturbaserade lösningarna för att behålla, utveckla och skapa nya i samband med olika projekt. Vår metod består av fyra steg, inventera, analysera, gestalta och förvalta där vi inom ramen för vår landskapsgrupp samlar nödvändig expertis vad gäller frågor kring ekologi, vatten och social hållbarhet.

Resultatet presenteras vanligtvis i en rapport med kartor, diagram, text och bild. Metoden passar för projekt i alla skalor såväl för översiktlig planering som för platsspecifika projekt. Med WEST kan vi enkelt följa upp förändringen av ekosystemtjänsterna i projekten över tid.

Miljöbyggnad 4.0

Miljöbyggnad 4.0 har vidgat sin systemgräns för certifieringen med att även innefatta åtgärder för den mark som ingår i fastigheten. Indikator 10 i Miljöbyggnad 4.0 handlar om klimatrisker och åtgärder för att stävja dessa och Indikator 11 handlar om hur vi bäst kan bevara och tillföra ekosystemtjänster till platsen.

Vi på White kan leda arbetet med att göra klimatrisk- och sårbarhetsanalyser och själva göra flertalet analyser som krävs för taxonomilinjeringen. Vi kan sedan ta fram naturbaserade, blågröna lösningar som minskar risken för skador vid klimatrelaterade händelser såsom tex översvämningar och värmeböljor. Förvaltningsrutiner, grönytefaktor och naturvärdesinventering är även det delar som våra landskapsarkitekter och ekologer tar fram och som behöver tas fram för certifiering för Miljöbyggnad 4.0.

Regenerativ design

Vägen till grön omställning heter regenerativ design. Med smartare stadsplanering inkluderar vi naturen så optimalt som möjligt i vår vardag. Det betyder fungerande ekosystem som gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Vi har tagit fram 6 förslag för stadsmiljöer, här illustrerade i Göteborgs centrala älvrum, som visar hur företag och kommuner kan samarbeta i en grön omställning.

Ekosystemtjänstanalyser med WEST hjälper oss att förstå områdets kontext, behov, förutsättningar och befintliga värden och därmed platsens prioriterade ekosystemtjänster. Regenerativ design är vårt tillvägagångssätt/koncept för att skapa, gestalta förvalta ekosystemtjänsterna genom ett helhetstänk med mångfunktionella, naturbaserade lösningar.

Läs mer om regenerativ design

Naturvärdesinventeringar

Att värdera biologisk mångfald hjälper projekten att förstå platsens förutsättningar och villkor. Ekosystem ter sig väldigt olika och är avhängt på vilken kontext och skala de befinner sig i. Naturvärdesinventeringar (NVI) tillämpar vi i stads- och landskapsutvecklingsprojekt för att förstå vilka befintliga värden som finns på platsen idag, så att dessa kan värnas om på bästa möjliga sätt. Det hjälper också projekten att allokera bebyggelse rätt och vidta rätt åtgärder för en ökad biologisk mångfald.

Whites ekologer har mångårig erfarenhet inom NVI och dess tillämpning i stadsbyggnadsprocessen och som underlag för gestaltad biologisk mångfald i landskapsprojekt som vi gör tillsammans med våra stadsbyggnads- och landskapsarkitekter.

Grönytefaktor (GYF)

Grönytefaktorn är ett redskap för att gynna både ekosystemtjänster och biologisk mångfald i staden. Det är en räknemodell där man tar fram en kvot mellan funktionella grönytor och hårdgjorda ytor för ett kvarter eller en fastighet. Med hjälp av minimikrav på en grönytefaktor kan man lättare styra och skapa en god livsmiljö för både människor, växter och djur.

Olika kommuner ställer olika krav för hur stor GYF-kvot som tillåts och därmed kan det vara svårt att jämföra faktorn mellan varandra. Whites landskapsarkitekter har lång erfarenhet av att beräkna GYF och kan hjälpa till att välja modell för varje specifikt projekt.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Felicia Sjösten Harlin

Felicia Sjösten Harlin

Hållbarhetsspecialist

Stockholm

+46 8 518 328 20