Så kan arkitekturen minska risken för översvämningar

Konsekvenserna av ett förändrat klimat påverkar vår bebyggelse. Kraftiga skyfall är något som oroar 55 procent av stockholmarna. Nattens oväder har orsakat både översvämningar och trafikstörningar i och runt Stockholmsområdet och imorgon väntas ytterligare skyfall. Här är några åtgärder att tänka på för att förebygga översvämningar orsakade av extremväder.

Arkitekturen har en stor betydelse för hur motståndskraftiga våra städer och närmiljöer är mot såväl kraftiga skyfall som värmeböljor. Tätbebyggda städer som Stockholm är särskilt utsatta.

När folkmängden ökar och bebyggelsen breder ut sig är det extra viktigt att skapa, utveckla och bevara gemensamma grönytor. De genererar viktiga sociala värden, men också ekologiska, då grönska, parker och grönområden minskar trycket på stadens dagvattensystem. Därmed minskar också risken för översvämningar.

När staden förtätas blir allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Det gör det svårare för vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras, vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.
Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt på Whites Stockholmskontor

Detta gäller även inte bara för staden och de offentliga rummen. Det omfattar även privata överbyggda villa- och bostadstomter. Med mer bebyggelse, som exempelvis garage, asfalterad garageuppfart, parkeringsplatser med mera, får vattnet ingenstans att ta vägen.

Vår förkärlek för sjö- eller havsutsikt innebär också att hus och fritidshus ibland byggs för nära vatten, vilket också innebär en risk. Hur vi använder mark och vatten och hur vi planerar och bygger är centralt för hur väl vår närmiljö klarar av effekterna av klimatförändringarna. För byggnader nära vattendrag är det extra viktigt att tänka på att gestaltningen ska klara skiftande vattennivåer och att tomten har en bra avrinning.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Dela gärna!