Kommuner får hjälp att ta tillvara på ekosystemtjänster och stadsgrönska

Som en del av en ny vägledning har ett kommunikationsmaterial tagits fram, som ska förenkla kommunikationen gentemot kommuner kring ekosystemtjänster. Initiativtagare till kommunikationsmaterialet är Ulrika Stenkula, arkitekt på White.

Många städer och tätorter står inför stora förändringar med ökad befolkningstäthet och stora ytor som tas i anspråk för bebyggelse. För att klara omställningen utan att värdefull grönstruktur försvinner krävs ökad kunskap om vilka tjänster grönytorna levererar, hur nyttan kan uppnås och vilka ekonomiska vinster som finns.

 

På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram en metod och vägledning för att ta tillvara på och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

 

Vägledningen handlar om varför och hur vi kan arbeta med ekosystemtjänster och på så sätt skapa en mer hållbar och bättre livsmiljö. Som en del av vägledningsarbetet har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ett kommunikationsmaterial samt ikoner som är fria för alla som vill att använda. Initiativtagare är Ulrika Stenkula, arkitekt på White.

 

– Arbetet med ekosystemtjänster går över flera discipliner och förvaltningar. Därför är det extra viktigt att göra kommunikationen tydlig så att samverkan förenklas. Olika människor behöver förstå de olika nyttorna som skapas. Då kan vi lättare skapa multifunktionalitet. Det vinner alla på, säger Ulrika Stenkula.

Vill du veta hur vi jobbar med ekosystemtjänster?

Läs mer här!

Ikonerna har tagits fram i samarbete med Jakob Trollbäck och hans Stockholmsbaserade The New Division, som även har tagit fram den grafiska profilen till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Formellt fick Jakob Trollbäck inget uppdrag från FN och inga pengar fanns att tjäna på uppdraget. Istället var det manusförfattaren och filmproducenten Richard Curtis, med succéer som Fyra bröllop och en begravning, Notting Hill och Love Actually i bagaget, som lyckades övertyga honom om att FN behövde hjälp att sprida de nya målen.

The New Division/Boverket

Ulrika Stenkula tycker att samarbetet med The New Division har varit viktigt, just på grund av byråns erfarenhet av att jobba med de globala målen.

 

– Samarbetet har varit väldigt givande. Att jobba med The New Division för att ta fram ikonerna och koppla dem till de globala målen har varit väldigt roligt. Deras kunskap om alla 169 delmål har varit ovärderlig när vi jobbade på att länka samman systemet för ekosystemtjänster med de globala målen för att visa att detta inte är separerat från de globala målen. Att jobba med naturbaserade lösningar är ett aktivt sätt att bidra till att uppnå målen, säger Ulrika Stenkula.

 

Senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Det här är ekosystemtjänster

Naturen och dess ekosystem har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses.

 

Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.

 

Källa: Boverket

Dela gärna!