Åtta av tio vill se mer grönska i staden för att värna om den biologiska mångfalden

Bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemen har inte bara ett egenvärde, utan är avgörande för att det ska finnas mänskligt liv. Att skydda den biologiska mångfalden är också en viktig prioritet bland svenskarna. Så många som åtta av tio vill nämligen se mer grönska i sin stad för att främja ekosystemtjänster och värna om den biologiska mångfalden. Det visar vår senaste Novus-undersökning.

Enligt Sveriges miljökvalitetsmål ska en majoritet av landets kommuner senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Vår rapport Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd undersökning som vi låtit Novus genomföra, undersökningen tyder på att detta är en viktig fråga för svenskarna då 76 procent uppger att de vill se mer grönska i staden de bor för att främja ekosystemtjänster och värna om den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till välfärd och livskvalitet. Varierade grönområden stimulerar till en mångfald av djur och pollinerande insekter. Grönska bidrar dessutom till att människor mår bra, genom att rena luften och skapa avstressande miljöer. Grönområden är också viktiga för att mildra konsekvenserna av ett förändrat klimat, då de skapar skugga, dämpar värme och infiltrerar vatten vid skyfall och höjda vattennivåer.

På taket av kontorshuset Priorn i Malmö ryms en terapiträdgård, en hälsofrämjande plats som ökar den biologiska mångfalden.

För att skapa motståndskraftiga städer och säkerställa ett hållbart liv krävs det att vi i allt större utsträckning integrerar ekosystemtjänster när vi som arkitekter och stadsplanerare utformar våra städer. Genom strategiskt utformade och placerade grönområden ökar den biologiska mångfalden samtidigt som den mildrar konsekvenserna av klimatförändringar och gör städerna mer motståndskraftiga.
Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

–  Sommarens kraftiga regn har visat att det behövs ett starkare fokus på klimatanpassning, fortsätter Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter.

Resultatet av undersökningen visar också att en av fyra svenskar inte upplever att den kommun som de bor i främjar ekosystemtjänster och värnar om den biologiska mångfalden.

För att våra städer ska vara långsiktigt hållbara behöver vi jobba aktivt med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen. Här är samarbeten mellan olika discipliner, företag och kommuner liksom tydliga nationella och globala riktlinjer och mål avgörande,
Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

Skillnader mellan åldersgrupper
Huruvida svenskarna vill se mer grönska i staden för att främja ekosystemtjänster och värna om den biologiska mångfalden skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Allra starkast är viljan bland de i åldern 30–49 år, så många som 82 procent i åldersgruppen svarar nämligen att de vill se mer grönska för detta syfte. I den äldre generationen 65–79 år är motsvarande siffra 64 procent.

Läs mer om hur vi jobbar med ekosystemtjänster och med att utveckla klimatanpassade och resilienta städer här.

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Tillsammans med Urbio och Gaia arkitektur har vi tagit fram Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Verktygslådan är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg med syftet att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan.

Här kan du ta del av Ekosystemtjänster – en verktygslåda.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!