Aktiv kostnadsstyrning bidrar till en effektivare och säkrare process som sparar dig både tid och pengar, ger ett mer hållbart projekt och inte minst ett slutresultat där alla projektmål nås. Kort och gott integrerar vi expertis inom kalkyl i projektets samtliga skeden och når hög arkitektonisk kvalitet inom givna kostnadsramar.

Hög kvalitet – inga överraskningar

Det är inte ovanligt att projekt har svårt att hålla sig inom kostnadsramarna. Det bidrar till tråkiga och tidskrävande omtag som påverkar såväl arkitektoniska som funktionsmässiga kvaliteter. Men så behöver det inte vara.

Aktiv kostnadsstyrning innebär kontinuerlig ekonomisk styrning och uppföljning från start – genom hela projektet. På så vis ringas stora kostnadsposter in tidigt och projektet kan utvecklas i den riktning du önskar. Den stora skillnaden mot en traditionell process är det kontinuerliga flödet och uppföljning under alla skeden. Det gör att vi enklare och snabbare kan hantera avvikelser och händelser utan att behöva göra avkall på era projektmål.

En effektivare och säkrare process

Värden för dig med aktiv kostnadsstyrning

 • Du får tidig kunskap om vad som är kostnadsdrivande i projektet
 • Du behöver inte oroa dig för dyra omtag
 • Du får bättre stöd och underlag inför upphandlingar
 • Det blir lättare för dig att fatta rätt beslut under projektets gång
 • Det gör det lättare att styra projektet mot budgetmål
 • Du får tillgång till en kalkylator som kan ditt projekt
 • Det hjälper till att minska projektets miljöpåverkan
 • Du kan vara säker på att gestaltning och funktion (arkitektonisk kvalitet) säkras
 • Din kunskap om speciallösningar ökar

Aktiv kostnadsstyrning + klimatstyrning = ett hållbart projekt

För att säkerställa låg klimatpåverkan i ett projekt behöver man arbeta på ett liknande sätt som med kostnadsstyrning. Med vår tjänst för klimatstyrning arbetar vi utifrån en klimatbudget, guidar och följer upp val av material och lösningar, genomför klimatkalkyler samt upprättar en klimatdeklaration.

Genom att arbeta integrerat med klimat- och kostnadsstyrning, skapas stora synergivinster och en effektivare process. När dessa två tjänster kombineras blir ditt projekt precis som du vill ha det – kostnadseffektivt med lågt klimatavtryck.

En process som leder till en bättre fortsättning!

Aktiv klimatstyrning handlar om att vi styr och följer upp projektet för att i varje enskilt steg minimera dess klimatpåverkan. Genom att utvärdera olika materialval och såväl tekniska som arkitektoniska lösningar kan projektet successivt optimeras så att det blir ett lågt klimatavtryck.

Strategisk klimatrådgivning – här görs en analys av möjligheter att sänka klimatpåverkan i det aktuella projektet och vi sätter en gemensam målbild.

Klimatbudget – vi upprättar en klimatbudget som lägger grunden för klimatdeklarationen. Den inkluderar byggnadens energianvändning, byggmaterial och produktion och är utgångspunkten för alla val och lösningar.

Klimatkalkyl – under projektering följs klimatpåverkan upp och förfinas, varefter material- och produktval görs. Material utvärderas löpande utifrån klimatpåverkan, kostnader och tekniska aspekter.

Fler kalkyltjänster

Traditionella kalkyltjänster

Utöver aktiv kostnadsstyrning erbjuder Whites kalkylavdelning även mer traditionella kalkyltjänster:

 • Kostnadsestimat i tidiga skeden som underlag för investeringsbeslut
 • Kostnadsestimat vid exempelvis arkitekttävlingar för att säkerställa genomförbarhet
 • Kalkyler på program, system- och bygghandlingar
 • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet
 • Granskning /bedömning entreprenörs kalkyler
 • Kalkylstöd för byggherren under byggskedet inför beställningar av ÄTA
 • Mängdning och kontroll ytor
 • Rådgivning och kostnadsutredning
 • Utbildning

Vi använder flera av marknadens programvaror för kalkyl samt hämtar in priser från leverantörer och entreprenörer.

Ett projektexempel

Sänkta kostnader och en minskad miljöpåverkan

Nya Westerlundska gymnasiet är ett strålande exempel på hur aktiv kostnadsstyrning ökar den ekonomiska hållbarheten. Att renovera de slitna lokalerna gick inte, varför beslut togs om en helt ny skola för 1600 elever. Här genomförde vi en förstudie, följt av hållbarhetsprogram och programhandlingar. Vi arbetade integrerat med både aktiv kostnadsstyrning och klimatstyrning och lyckades på så sätt sänka kostnader och minska miljöpåverkan.

Läs mer om projektet

Jag vill fortsätta jämföra kostnader i olika byggtekniker, material och lösningar under projekteringen med hjälp av en kalkylator. Jag kan verkligen rekommendera aktiv kostnadsstyrning.
PATRIK TÖRNEVIK, PROJEKTLEDARE ENKÖPINGS KOMMUN

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ulrika Wallin

Ulrika Wallin

Projektledare

Stockholm

+46 8 402 25 56

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

Göteborg

+46 35 15 24 15