Vill du få bättre kontroll över ditt projekts klimatpåverkan och hjälp att välja de bästa lösningarna? Att minimera klimatpåverkan och nå era hållbarhetsmål utan att tumma på andra värden? Då är vår tjänst Klimatsamordning rätt val.

Tillsammans för en effektiv och lyckad process

För att lyckas sänka klimatpåverkan i ett projekt gäller det att minimera utsläppen av växthusgaser i alla led – från material, energi och produktion till driftsskede. Då krävs en tydlig målbild och tydliga förutsättningar redan i tidigt skede. Alla medverkande aktörer behöver arbeta tillsammans i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

Nycklar för att klara klimat- och affärsmål

Aktiv klimatstyrning

Som klimatsamordnare tar vi ett helhetsansvar för att driva en effektiv process genom hela projektet och säkerställa genomförandet av analyser och beräkningar.

Vår metod för aktiv klimatstyrning bygger på följande steg:

Formulera mål och upprätta klimatbudget
Tillsammans formulerar vi en gemensam målbild och förutsättningar för projektet.
Vi upprättar en klimatbudget som visar klimatpåverkan och möjliga balanseringsåtgärder på samma sätt som en ekonomisk budget visar kostnader och intäkter. Klimatbudgeten blir utgångspunkten för materialval och energioptimeringar under projektets gång.

Optimera design och genomföra klimatberäkningar
Såväl volym, form, materialval som energilösningar påverkar byggnadens klimatavtryck. Under projekteringen påbörjas en iterativ process med att testa olika lösningar. Klimatberäkningarna får större säkerhet allteftersom materialval och lösningar detaljeras och fastställs.

Balansera och sammanfatta
För att nå klimatneutralitet balanseras de beräknade utsläppen för material, energi och produktion med förnyelsebar energi och kollagring. Efter projektering sammanställs klimatdata och beräkningar i en utökad klimatdeklaration som även visar balanseringsåtgärder och energi. Denna utgör ett värdefullt underlag för den lagstadgade klimatdeklarationen.

Uppföljning
Under byggskedet följer vi upp utförandet och eventuella behov av att justera klimatberäkningar. Vi kan även samordna leverans av slutlig klimatkalkyl och klimatdeklaration.

Bättre klimat och bättre affär

Genom att arbeta integrerat med klimat- och kostnadsstyrning blir ditt projekt precis som du vill ha det – kostnadseffektivt och med ett lågt klimatavtryck.

När man arbetar med en klimatbudget i uppdraget är steget inte långt att koppla det till den ekonomiska budgeten.

Genom att arbeta integrerat med aktiv klimat- och kostnadsstyrning under projektets olika skeden skapas många synergivinster. Utöver lägre klimatpåverkan kan du förvänta ett slutresultat med hög arkitektonisk kvalitet inom satta tids- och kostnadsramar. Här kan du läsa mer om aktiv kostnads och klimatstyrning.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28