Trä ligger oss varmt om hjärtat. Det är vårt enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial. Dessutom är trä hälsofrämjande och bidrar till en sund miljö att bo eller arbeta i.

Unika och hållbara möjligheter

Trä kombinerar soliditet med låg vikt och är ett material som skapar unika möjligheter. Trä är inte bara förnybart, utan det går också åt mindre energi vid produktion och transport jämfört med andra byggmaterial. I jämförelse sparar trä även energi när det används i byggnader. Om man sammanställer alla fördelar med trä framstår det som det överlägset mest hållbara byggmaterialet – förutsatt att det trä vi använder kommer från hållbart skogsbruk.

VARFÖR BYGGA I TRÄ?

David Valldeby

Trä – för en grön omställning

Som arkitekter har vi ett stort ansvar att minska klimatpåverkan. White har en ambitiös målsättning – 2030 ska all vår arkitektur vara klimatpositiv. För att klara det målet har vi förstärkt satsningen på forskning och utveckling av våra kunskaper inom träbyggnation. Vårt idag enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial.

När vi ritar med trä utgår vi från materialets egenskaper och låter det levande materialet driva gestaltningen. Om vi arbetar med noggrann detaljering skapar vi byggnader som blir uppskattade och får stå länge och det är först då har vi gjort något hållbart på riktigt. Det gäller oavsett material.

Utvecklingen för hållbart byggande går fort och intresset är stort. Med avstamp i Agenda 2030 och regeringens ”Politik för gestaltad livsmiljö” arbetar vi tillsammans med våra beställare för att utveckla koldioxidneutralitet i våra projekt. Viktigt för ett genuint träbyggande är också medvetenhet kring hållbart skogsbruk och kunskapen om vilken sorts trä vi föreskriver samt att maximera kapaciteten hos materialet för att minimera resursåtgången och säkerställa hållbart byggande i alla led.

Trä har många gestaltande egenskaper och en skala som gör att vi upplever materialet olika beroende av vilket avstånd vi befinner oss. Trä är ett levande material och talar till alla sinnen. Vi vet att den byggda miljön påverkar oss fundamentalt och forskning har fastställt att personer som vistas mycket i naturen mår bättre psykiskt, har högre kognitiv förmåga och lägre stressnivå. Många studier visar att exponerat trä även i den byggda miljön har liknade effekt på oss människor.

Läs mer om trä för en grön omställning

Stora mervärden med trä som materialval

Trä som byggnadsmaterial har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Dels av klimatmässiga skäl, dels för estetiken, men också för att trä visat sig ha positiva effekter på vår hälsa. Vi har intervjuat två av våra träexperter, Daniel Asp och Pär Andreasson, för att ta reda på mer om träets hälsoeffekter samt hur trä används och fungerar i vårdmiljöer.

I vår del av världen tillbringar vi ca 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det extra viktigt att utforma inomhusmiljöer som främjar vår hälsa. Spontant tänker vi på miljöaspekterna när vi hör talas om trä som byggnadsmaterial, men fördelarna med trä omfattar även goda hälsoaspekter. Allt fler forskningsrön visar att trä kan bidra till ökat välbefinnande, både fysiskt och psykologiskt.

I forskningsrapporten Trä och hälsa undersöker White hur trä kan påverka vårt välmående. Det visar sig att vi människor kan uppleva en rad hälsofördelar genom att vistas i naturen eller omge oss med naturliga element som trä. Det är ett levande material som bidrar till att minska våra stressnivåer och får oss att vara mer produktiva och kreativa.

Läs mer om trä som materialval

Hållbart skogsbruk en av vår tids viktigaste arkitekturfrågor

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigare näringsgrenar och en hörnsten i svensk ekonomi. Med sin naturliga råvara spelar skogsindustrin också en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle och utfasningen av fossil betong och stål. Men är det hållbart att bygga storskaligt i trä, och hur påverkar den ökade efterfrågan våra skogar?

Det bästa materialet för att bygga koldioxidneutralt är trä. Det är förnybart, fungerar som koldioxidsänka, ger lättare transporter, lägre klimatpåverkan i byggskedet och mer effektiva byggprocesser. Kort sagt bidrar det till många klimatvinster. Trä har också positiva effekter på människans välbefinnande, vilket är en parameter som är svår att mäta i kronor. Sist men inte minst har träbyggande fördelar sett till livscykelkostnaden, jämfört med stål och betong.

Trä har en nyckelroll för att uppfylla visionen om att all Whites arkitektur ska vara klimatpositiv år 2030. Som stor aktör har White möjlighet att lyfta kunskapsläget kring träbyggande. Jan Wijkmark är i grunden ekolog och ställföreträdande kontorschef på stockholmskontoret:

– Vad vi föreskriver har stor inverkan, både på hur våra kommande byggnader ser ut och om de presterar hållbart. Det vilar ett stort ansvar på en föreskrivande arkitekt att spåra materialet inte bara ett, utan flera steg tillbaka. Liksom att förstå de ekologiska konsekvenserna av våra val.

Läs mer om hållbart skogsbruk

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Aktuellt och fördjupning

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Daniel Asp

Daniel Asp

Utvecklingsansvarig trä, arkitekt

Oslo

+47 476 281 68

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57