Ekosystem­­­tjänster

Ekosystem­­­tjänster

Vi stöttar och inspirerar företag och kommuner som vill jobba med ekosystemtjänster. För vi vet att fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Genom att sprida vår kunskap hjälper vi till i utvecklingen av klimatanpassade och resilienta städer.

Den långsiktigt hållbara staden

Staden och klimatet är under förändring. Det påverkar alla människor, samhällsgrupper och inte minst utformningen av våra städer som får allt fler invånare. För att en stad ska sprudla av liv, upplevelser och mångfald måste vi bygga mer långsiktigt och hållbart. Det gör vi bäst genom att ta del av forskning och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna bygga en varierad stad som passar många och som stödjer fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

Med smartare stadsplanering inkluderar vi naturen så optimalt som möjligt i vår vardag. Resilienta ekosystem bidrar med viktiga värden för vår överlevnad, hälsa, utveckling och livskvalitet. Den typen av ekosystem erbjuder oss tjänster och funktioner som har visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar, och de skapar ofta positiva synergieffekter.

Med naturbaserade lösningar kan vi utveckla stadens livsmiljöer till hållbara, robusta och flexibla miljöer som fungerar över lång tid.

Samarbete över yrkesgränserna är A och O. Våra arkitekter, ekologer och hållbarhetsexperter inventerar och analyserar i ett nära samarbete. Tillsammans utformar vi levande, hälsosamma och resilienta miljöer med människan i fokus.

Våra tjänster

Ökat markvärde genom ekosystemtjänster

Med hjälp av ekosystemtjänster utvecklar vi långsiktiga och levande städer där människor vill bo och arbeta. Att det är attraktivt att bo nära en park eller ett grönområde avspeglar sig i fastighetsvärdet, och genom att utgå från skillnader i fastighetspriser kan man bedöma hur mycket människor är villiga att betala för omgivande miljö. Tillgång till en park är en av de stadskvaliteter som påverkar bostadsrättspriset mest, enligt Boverket. I Stockholm ökar priset på en bostadsrätt med tillgång till en park inom en kilometer med upp till 2300 kr/kvm boyta. Ju mer park på nära avstånd desto större prisökning.

Städer för hälsa och välbefinnande

Närhet till och vistelse i grönska gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv, vilket motverkar en rad fysiska sjukdomar. Även psykisk ohälsa och stress minskar genom bland annat lägre blodtryck, puls och färre stresshormoner. Grönska renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar. Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar skadligt buller och skapar istället lugnare miljöer med fågelsång och andra naturliga trivselljud, som vi mår bra av. Grönska och natur bidrar även till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, solskydd och vindskydd vilket är speciellt viktigt för känsliga grupper som äldre, sjuka, och barn.

Effektiva lösningar på framtidens vattenutmaningar

Översvämningar orsakar omkring tre tusen skador per år, med svåröverskådliga kostnader som följd för svenska kommuner. För att förebygga översvämningar nu och i framtiden behöver våra städer rustas för att ta hand om stora vattenmängder på kort tid. De tekniska systemen är i de flesta fall alltför kostsamma och svåra att bygga ut för att klara detta. Naturliga lågpunkter, porös, genomsläpplig mark och vegetation hjälper till att fördröja, lagra, filtrera och rena vatten från föroreningar samt förebygga såväl översvämningar som torka. Förebyggande naturbaserade lösningar är både enkelt och kostnadseffektivt.

Kostnadsfri workshop!

Vill du öka din förståelse för hur ekosystemtjänster gör framtidens städer levande och attraktiva? Boka in våra experter på en kostnadsfri workshop, så hjälper vi dig att förstå de möjligheter som finns i just ditt projekt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Referensprojekt i urval

Bee Connected, pop-up park på Gotenburg Green World Festival. Vi undrade om pollinatörerna skulle hitta hit? Men efter en kvart var de där och förklaringen var enkel. Bin använder samma transportsystem i städerna som vi, gatorna, så länge det finns träd. Det enda vi behövde erbjuda var lite mat och vatten, en vägkrog!

Kungälvs resecentrum. Ett resecentrum kan vara är mer än bara ett system för transport i vardagen. Det kan vara en plats för möten, en plats där man som resenär kan överraskas av små lekfulla inslag när man minst anar det. Vi har gjort landskapsarkitekturen.

Genom att arbeta tvärdisciplinärt med ekosystemtjänster kan vi lyckas med ambitionen om långsiktigt hållbara, hälsosamma och levande städer.
Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt

Frölunda Kulturhus har varit ett centrum för kultur och fritid i västra Göteborg under 35 år men behöver nu renoveras. Vi har utrett och gestaltat hur en utvecklad takträdgård kan vara energieffektiv, hantera dagvatten, gynna biologisk mångfald, men även bidra till social och ekonomisk hållbar utveckling, lärande och hälsa.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om ekosystemtjänster? Kontakta oss!

Charlotta Davidsson

Charlotta Davidsson

Landskapsarkitekt

Linköping

+46 13 35 57 39

Christina Vildinge

Christina Vildinge

Designer, Gruppchef

Göteborg

+46 31 60 86 59

Dela gärna!