BIM

Morgondagens hållbara samhälle börjar med ett livscykelperspektiv som möjliggörs av digitalisering. Vi stöttar samhällsbyggare genom alla faser i den byggda miljöns livscykel: fastighetsutveckling, bygg, förvaltning samt utveckling och transformation för nya användningsområden.

quote
Digital innovation är avgörande för branschens strävan att skapa hållbara byggnader och samhällen.
Petter Green, Chef Digital Business

Vi erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning och processledning, BIM-samordning, BIM-projektering, visualisering, förvaltning samt kvalitetssäkring och metodikutveckling. Med vårt breda kunnande och långa erfarenhet av byggteknik, projektering och digitalisering skapar vi lyckade helheter optimerade utifrån tid, kostnad och kvalitet.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning handlar om att vi kartlägger era behov. Vi formulerar strategier som möjliggör morgondagens byggda miljö och som leder till de effekter i affären vilken digitaliseringen erbjuder fastighetsutvecklare, projektorganisationer och förvaltare —  effektivare processer och informationshantering, högre kvalitet och sänkta kostnader till följd av färre fel och missförstånd. Vår ständiga strävan är att skapa värde under byggnadens hela livscykel, och vi arbetar nära er för att åstadkomma detta. Vi erbjuder också processledning och samordning för att driva och kvalitetssäkra projekterings- och granskningsprocesser samt leveranser med digitala arbetssätt och verktyg.

Våra tjänster
– Digitaliseringsstrategi
– Processledning
– Projektstöd

Samordning i projekt

Våra BIM-samordnare stöttar er i projekten med fokus på att komma i mål i enlighet med budget och tidplan. Vi skapar förutsättningar för effektiv projektering och verkar för tydlig kravställning i rätt tid. Vi ger råd som leder till ökad kvalitet och effektiviserar projekteringsprocess, arbetssätt, metoder och verktygsanvändning. Vi samordnar givetvis de medverkande aktörerna. Vi arbetar nära er och övriga involverade aktörer med den framtida förvaltningen i åtanke. Förståelse, god kommunikation, transparens, förankring och engagemang är våra ledord.

Våra tjänster
– BIM-samordning
– Samgranskning och kollisionskontroll
– Datasamordning
– Förvaltning av samarbetsplattform

Kvalitetssäkring och optimering

Vi genomför olika typer av riktade kvalitetshöjande insatser med syfte att säkerställa att ni får korrekt information inför inköp och produktion, att kontrollera att leveranser överensstämmer med ställda krav och att undvika kostsamma fel i projekt och förvaltning. Vi arbetar med optimering av modeller, informationsformat och överlämningar; processutveckling; verktyg och manualer; automatisering av modellgranskningar och leveranskontroller.

Våra tjänster
– Optimering och automatisering
– Processutveckling
– Framtagning av manualer och verktyg
– Leveranskontroll

Digitalisering mot morgondagens förvaltning

Vi hjälper er ta klivet mot en digitaliserad förvaltning — från strategi till praktisk vardag. Genom vår strategiska rådgivning får ni överblick och kan länka processer och information för välgrundade beslut. Allt för att realisera nyttor och möjligheter i bestånd, förvaltning och transformation. Vi upprättar även och underhåller de digitala modellerna och konverterar också modeller och digitala arkiv. Vi säkerställer användande av moderna verktyg och skapar rapporter, analyser och simuleringar som kan användas för exempelvis planering av underhåll, kostnadseffektivisering, optimering av klimatprestanda, återbruk och ökad brukar­nöjdhet. Slutligen erbjuder vi digitalisering av befintliga fastighetsbestånd, optimering av återbruksprocesser och modellunderlag till digitala tvillingar.

Våra tjänster
– Strategisk rådgivning
– Upprättande och förvaltning av digitala modeller
– Verktygsval
– Analys och simuleringar
– Optimering av återbruksprocesser (White ReCapture)

 

Projekterings- och samarbetsplattform för virtuellt samarbete

Dagens projekt och digitala samarbete behöver ändamålsenliga och robusta digitala arbetsmiljöer. Vi erbjuder för detta ändamål en driftsäker molnplattform för distribuerade projektorganisationer med skräddarsydda kringtjänster utifrån era behov. Plattformen innehåller bland annat projektmodeller, projektinformation, ärendehantering, jämförelse­funktioner och granskningsverktyg. I och med att alla aktörer arbetar mot samma informationskälla minskar behovet av tidsödande överlämningar och kostsamma missförstånd. Förutom själva plattformen erbjuder vi implementation, utbildning och förvaltning. Vi kan även utreda vilka andra digitala verktyg och arbetssätt som skulle leda till bättre samarbete och samverkan utifrån er situation och ambitionsnivå.

Våra tjänster
– Implementationsstrategi
– Implementation
– Administration och förvaltning
– Utbildning
– Behovsanalyser och förstudier

Visualisering som berör och påverkar

Digitala upplevelser innebär nya möjligheter att engagera och involvera era olika intressenter — från medborgare till brukare — med stöd av våra visualiseringslösningar. Visualiserade upplevelser som i olika grad omsluter och interagerar med målgruppen är viktiga hjälpmedel för att sälja era idéer; simulera beslutsalternativ och underbygga beslut tidigt i projekt då möjligheterna att påverka tidplan och budget är större; driva dialog och delaktighet; samt skapa förståelse för komplexa lösningar och underlätta överlämningar. Med olika former av 3D, virtual reality och interaktiva verktyg som Revizto öppnar ni även upp för mer lättillgängliga samarbetsformer och mer effektiva sätt att involvera generalister och experter med olika digital mognad från olika branscher och fokus i bygglivscykeln. Med projektmodellerna som bas erbjuder vi även VR-baserad utbildning för brukare, driftspersonal och andra specialister.

Våra tjänster
– Bild, film, 3D, VR, interaktion
– VR-samordning, -säljstöd och -dialog
– Utbildning och workshops

Projektering och metodikutveckling

Få aktörer på samhällsbyggnadsområdet har den kompetens och erfarenhet som vi av BIM-relaterad projektering och metodikutveckling. Oavsett om ni behöver stöd i projekterings­genomförande som bygger på väl beprövad metodik och dokumenterad BIM-standard, eller om ni vill ta er metodikgrund till nästa nivå för ökad lönsamhet och kvalitet – så kan vi hjälpa er. Vi inleder gärna vår dialog med en behovs- och situationsworkshop.

Våra tjänster
– Stöd i projekteringsgenomförandet
– Metodikutveckling

Vill du veta mer om BIM? Kontakta oss!

 

Petter Green

petter.green@white.se

+46 703 26 78 04

Alison Petty

alison.petty@white.se

+46 721 73 30 11

Lars Åstrand

lars.astrand@white.se

+46 721 73 31 56

Digital design på White

Digital design handlar om att integrera analoga och digitala arbetssätt och kontinuerligt tänja gränserna för vad som är möjligt. På så sätt fångas den breda kraften i samhällets digitalisering och riktas mot utvecklingen av hållbar arkitektur med hög kvalitet och stark identitet – med människan i centrum.

Läs mer om våra digitala tjänster här >

English
Svenska