Deep dive: Bromma sjukhus – så skapas framtidens vårdmiljöer med återbruk och transformation

På uppdrag av Vectura Fastigheter har vi påbörjat arbetet med att transformera Bromma sjukhus, en gång en del av Beckomberga mentalsjukhus. Visionen är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus, med tydlig förankring i lokalsamhället.

Vid Bromma sjukhus ska en rad olika vårdverksamheter samsas. Stort fokus läggs på äldres vårdbehov genom att befintliga verksamheter, som geriatrisk vård, minnesmottagning och rehab, kompletteras med ett nytt vård- och omsorgsboende. Men här finns också plats för helt andra verksamheter, som restauranger och butiker. Med hjälp av transformation och återbruk förvandlas en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor.

 

För att få mer insyn i projektet och dess gestaltning har vi intervjuat Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White och Katarina Fu, affärsenhetschef på Vectura.

 

Vad har den övergripande tanken bakom gestaltningen varit?

För att kunna förverkliga visionen blev vår utgångspunkt att fråga oss själva vad en revitalisering av platsen egentligen betydde. Ganska snart framstod det som att byggnaden liksom hade gått i ide, präglad av höstens och vinterns dova färger och stiltje. Vår tanke blev istället att våren, som symbol för livskraft och förnyelse, skulle prägla huset.

Med inomhusmiljöerna, som utmärks av en hög grad av materialitet, genomtänkt belysning och generöst dagsljusinsläpp, ljusa färger och träinslag skapar vi en välkomnande, levande och inkluderande atmosfär.
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White

Lokalerna utformas och möbleras med behoven hos alla människor i åtanke, oavsett generation och funktionsnedsättning. Särskilt viktiga aspekter är orienterbarheten, att det är lätt att hitta på ett intuitivt sätt.

 

På utsidan har vi velat få huset att interagera mer med sin omgivning. Bland annat genom att anlägga en bänk längs med hela den södervända entrésidan och genom att lägga till nya entréer och skyltfönster för nya butikslokaler, berättar Linda Mattsson.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner, inte minst tack vare sitt fokus på återbruk och transformation. Varför väljer ni som fastighetsutvecklare inte bara att bygga nytt?

Därför att det ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. På Vectura siktar vi högt på hållbarhet och Bromma sjukhus kommer att certifieras enligt LEED Gold. Men för oss är det även viktigt att vi kan hjälpa våra hyresgäster att erhålla ekonomiska fördelar med våra hållbarhetsambitioner. För att projekt av den här typen ska bli mer vanligt förekommande i samhällsbyggnadsbranschen behövs mer kunskap. Därför ingår Bromma sjukhus också i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, där fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning, säger Katarina Fu på Vectura.

Här skapar vi en struktur och incitament som ökar våra hyresgästers medvetenhet om hur de kan agera hållbart och det här är ett arbete som kommer fortlöpa även långt efter att projektet är färdigställt.
Katarina Fu, affärsenhetschef på Vectura Fastigheter

 

Vilka är utmaningarna när det gäller återbruk i vårdmiljöer?

Genom vår nya tjänst ReCapture, som kopplar samman en 3D-scanning av byggnaden med BIM-modellen, kunde vi i ett tidigt skede identifiera vilka kvaliteter och material som gick att behålla eller återbruka på en ny plats. Själva inventeringen av byggdelarna är sedan gjord av Kjellgren Kaminsky arkitekter. Som alltid med vårdmiljöer är kraven högt ställda när det gäller hygien, tillgänglighet och funktion, vilket i vissa avseenden är begränsande när det kommer till återbruk. Men vi har velat skapa ett hus som just upplevs som ett hus, snarare än ett sjukhus, och som rymmer många fler miljöer än de kliniska. Det är till de delarna vi koncentrerar återbruket. I den nya gemensamma omklädningsavdelningen används byggdelar från de övre planen. Planen är att återbruka tegel, dörrar, tvättställ och wc-stolar. Undertaket görs av gamla massiva trädörrar och 600 gamla plåtskåp kommer att renoveras och bli omklädningsskåp för personalen, säger Linda Mattsson.

Hur har avvägningen mellan att bevara och förnya sett ut?

Utgångspunkten har varit att hela tiden utgå från de befintliga kvaliteterna och identifiera förbättringsmöjligheter. Plåtdetaljer rustas upp och den gamla grå färgen ersätts med en varm rödbrun färg som interagerar bättre med teglet och ger ett ansiktslyft. De nya tilläggen som gjorts, alla med någon form av inslag av ljust trä, är distinkta och bidrar till upplevelsen av ett hus i samklang med närmiljön snarare än ett slutet gammalt sjukhus. Nya ljusa entréer, balkonger och takterrasser med planeringar samt sänkta fönsterbröstningar ökar interaktionen mellan inomhusmiljön och livet utanför, även för den som till exempel sitter i rullstol. Byggnaden är från tidigt 70-tal. Den har en bra grundstruktur, men i vissa avseenden har den en ganska låg standard. Med förhållandevis små medel har vi ändå kunnat anpassa den till moderna krav på funktion och form, baserat på värdefulla insikter om hur den fysiska miljön har inverkan på vårt mående.

Balkongerna och terrasserna tillskapar värdefulla utomhusmiljöer för det nya vård- och omsorgsboendet, men vittnar också om att byggnaden fyllts med ett nytt innehåll.
Linda Mattsson
White har en gedigen kompetens och förståelse för vårdbyggnader.
Katarina Fu

Hur har samarbetet med White sett ut?

I det här projektet har vi inte ett blankt blad att arbeta med, utan här har vi något befintligt som vi måste utgå ifrån. Då gäller det att med ett kreativt sinne och pragmatisk inställning finna bra lösningar som fungerar i längden för våra hyresgäster och för oss som långsiktig fastighetsägare. Från dag ett har vårt samarbete präglats av nyfikenhet, öppenhet och ett gemensamt sökande efter de bästa lösningarna. Arbetet underlättar förstås när man får arbeta med några av de bästa inom segmentet och samarbetet har och är fortsatt väldigt givande och roligt, avslutar Katarina Fu.

 

Här kan du läsa mer om projektet.

Kontaktperson

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Dela gärna!