Deep Dive: Samarbetsmetoderna som möjliggjorde Sara Kulturhus

Sara Kulturhus har hyllats världen över för att vara en ledstjärna inom hållbar design. Med dess höga hållbarhetsambitioner och stora komplexitet utgjorde det digitala arbetssättet en nyckelroll i att förverkliga detta nyskapande träprojekt.

Det har blivit tydligt i branschen att digital metodik och digitala processer är närmast avgörande för framgångsrika byggprojekt. Detta visade sig också vid projekteringen av Sara Kulturhus, där vi med hjälp av smartare informationshantering och innovativ samordning kunde förverkliga visionen om att realisera det 20 våningar höga kulturhuset helt i trä, i tid och enligt budget.

I projektet ansvarade vi både för BIM-strategi och BIM-samordning i en gemensam kommunikationsmodell med drygt 300 000 byggnadselement, 72 användare och 5 500 ärenden.

Smartare informationshantering en nyckel till framgång
När vi vann tävlingen att designa Skellefteås nya kulturhus i december 2015 hade ingen tidigare byggt ett så högt hus i trä. Projektet hade därmed komplexa designutmaningar och enorma mängder data som skulle hanteras och struktureras.

I projekt av Sara Kulturhus storlek och dignitet ställs extremt höga krav på att information och kommunikation hanteras strukturerat, så att alla inblandade aktörer och discipliner jobbar med rätt underlag. Därmed var en digital process avgörande för att organisera all information och kommunikation samt säkerställa en bra användarupplevelse för projektteamet.

En annan utmaning var att digitala arbetssätt i stort var nytt för många inblandade, vilket ställde särskilda krav på kommunikation och pedagogik.

En enda plattform för all data
Sara Kulturhus var ett oerhört informationsintensivt projekt. Om informationsriktigheten fallerar i ett sådant komplext projekt finns stor risk för onödig materialåtgång, förseningar av projektet och därmed ökade kostnader. Därför grundade sig vår BIM-strategi i en gemensam plattform för samordning och kommunikation.

Tiden som en projektdeltagare lägger på att leta korrekt information kan utgöra en betydande del och i stora team och många involverade aktörer finns mycket projekttid att spara genom strukturerad och lätthanterad information och kommunikation samlad på ett och samma ställe.

I projektets inledande program- och systemhandlingsskede var White generalkonsult med Skellefteå kommun som beställare. Det underlättade att tidigt lägga grunden för en digital arbetsmetodik och redan vid upphandling av övriga konsulter göra klart hur projektet fram till och med systemhandling skulle bedrivas. När totalentreprenören Hent kom in i projektet utvecklades processen vidare tillsammans med dem för att säkerställa en effektiv produktion av byggnaden. Kalkyler utfördes löpande för att övervaka och distribuera om kostnader. Den gemensamma visionen för det digitala arbetssättet var:

 

  • Att skapa en mycket involverande granskningsprocess – öppen och inkluderande för alla aktörer oavsett bakgrund och teknisk erfarenhet
  • En pappersfri byggarbetsplats. Att i stället jobba med BIM-kiosker på plats
  • Att alltid ha strukturerad och korrekt information som går snabbt och enkelt att hitta

Samordning och kvalitetssäkring på ny nivå
Med våra digitala arbetssätt kunde alla aktörer, oavsett geografisk placering, se projektet i 3D och VR, ställa frågor, lämna synpunkter, skapa och följa upp ärenden med mera. Det skapade en mycket god sammanhållning i projektteamet där deltagarna var inkluderade, ständigt uppdaterade och jobbade tillsammans mot samma mål. Det fanns en stolthet i det man sällan annars ser.

Initialt var tanken att sju företag skulle jobba i kommunikationsmodellen. Men intresset för att delta växte i projektgruppen och fler och fler bad om att få vara med.

Som mest var det 72 användare på 19 olika företag som jobbade i modellen.

De sammanslagna modellerna genomgick automatiska regelkontroller veckovis för att upptäcka dubbletter, krockar, saknade objekt-koder etc. Som BIM-samordnare i projektet var det väsentligt att kontinuerligt finna och lyfta problem så att de kunde behandlas tidigt i processen, men även att se till att information ur modellerna gick att lita på.

Utifrån projekterade modeller och information från byggarbetsplatsen genererades en modell för att spåra objekt som hade producerats, skickats till bygget och monterats – något som var oerhört uppskattat av Hent, då det minimerade risken för fel och omarbetningar i byggskedet.

Vår digitala strategi för Sara Kulturhus har tillämpats i allt från den vardagliga projekteringen till; hållbarhetsanalyser, samordningsmöten, brukardialog med kund, mängdavtagningar, VR-sessioner, Augmented Reality, visualisering och granskning. Med lättillgänglig information i modellerna som går att lita på kan många ytterligare värden realiseras.

David Valldeby

Sömlöst informationsflöde ger effektivare projektering och byggande
Med vår BIM-strategi effektiviserades även processen avsevärt genom att skapa ett sömlöst flöde av information genom hela byggcykeln. Alla aktörer hade tillgång till realtidskommunikation sju dagar i veckan och kunde förlita sig på en och samma källa av information i ett och samma gränssnitt.

Samordningslösningen gjorde att alla discipliner kunde effektivisera projektet från projektering till bygget, minska resursslöseriet och säkerställa hållbarhetskrav i uppfyllandet av det övergripande målet; att realisera visionen att bygga 20 våningar helt i trä.

Att ha en gemensam kommunikationsmodell sparade även tid vid tilldelning av projektmodeller likväl som att det minskade risken för fel, då alla hela tiden jobbade med korrekt underlag. Ingen i projektet behövde någonsin ladda ner en samordningsmodell.

Att alla aktörer kunde se projektet i sin helhet i 3D och VR gjorde det också lättare att påvisa byggbarheten, fatta snabba beslut och driva designen.

Med den här kommunikationsmodellen kunde vi för första gången mäta samordningen. Totalt skapades 5 500 ärenden på de 28 000 kvadratmeter som byggdes. Av dessa behövdes endast 40 kostnadsdrivande lösningar lösas på plats (LPP), vilket motsvarar 0,74 procent av alla ärenden som skapades. Med andra ord kunde 99,3 procent av alla ärenden lösas under projekteringen, vilket bidrog starkt till att projektbudgeten inte överskreds.

Vår strategi och samordningsprocess möjliggjorde en bättre och effektivare projektering och kommunikation mellan de många aktörerna. Metodiken återanvänds nu av Hent och projektorganisationen i ett nytt projekt tillsammans med White.

Vill du uppnå effektivare projekt och ökad hållbarhet genom smartare informationshantering? Kontakta Alison Petty, Head of BIM på White Arkitekter, [email protected], 072 173 30 11.

Kontaktperson

Alison Petty

Alison Petty

Arkitekt, Metodikledare kontor

Uppsala

+46 18 430 85 07

Dela gärna!