Med vår Positive Energy Planning Process PEPP hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål.

Med vår breda kompetens och unika erfarenhet från arbete med energipositiva områden kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och energipositiva städer, stadsdelar och kvarter.

Det gör vi genom att leda en samverkansprocess för utveckling och genomförande av strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner – som har en hög grad av acceptans bland nyckelaktörer.

Vill du veta mer om PEPP? Kontakta oss!

Andreas Eggertsen Teder

Andreas Eggertsen Teder

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 97

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsansvarig Stockholm, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

PED-ID, Uppsala Business Park

PED–ID är ett nytt innovationsprojekt med målet att påskynda energiomställningen i Europa genom att lägga en god grund för minst tre europeiska energipositiva stadsdelar (PED), varav en i Sverige. Uppsala Business Park är pilotprojekt och kan bli först ut med att bli energipositivt.

Projektet PED–ID har, på initiativ av White, beviljats medel inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Bild: Strukturplan Uppsala Business Park – Visionsbild, Mandaworks.

Läs mer om PED-ID

Energi som stadsutvecklingsfråga!

Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten.

Trots att energifrågan är avgörande för kommuners möjlighet att bli klimatneutrala 2030 är den sällan inkluderad i fysisk planering. Men vi ser en ökad medvetenhet kring vikten och potentialen av energipositiva platser. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi.

Därför har vi tagit fram tjänsten PEPP – Positive Energy Planning Process.

Samhället står inför stora utmaningar – vi står mitt i effekterna av klimatförändringarna. Därför behöver vi skapa fler energipositiva områden!

Varför energipositiva områden?

Energipositiva områden är en hörnsten för att nå kommuners klimatmål. De underlättar i arbetet att nå både era och samhällets klimat- och energimål – på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Energipositiva områden ger också en ökad trygghet i energiförsörjningen från lokala hållbara energikällor och minskar efterfrågan på energi vilket leder till lägre och mer förutsägbara energikostnader för företag och andra konsumenter. De förbättrar dessutom luftkvalitet och livskvalitet för lokala företag och invånare – och stärker därmed områdets varumärke.

De är dessutom en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem, vilket framgår av EU:s SET-plan 100 Positive Energy Districs till 2025. Därmed blir området rustat för framtida klimat- och energilagstiftningar.

Vill du veta mer om PEPP? Hör av dig!

Projekt i urval

Climate Innovation District, Leeds

Genom att öka energi- och resurseffektiviteten i stadsutveckling, infrastruktur och transportsystem kan vi gestalta kraftfulla gensvar på klimatförändringarna. Leeds är ett exempel på detta. Stadens Climate Innovation District förvandlar ett gammalt industriområde till ett resilient och grönt kvarter med 516 mixed-use lågenergihus med integrerade bekvämligheter för vardagslivet.

Tamarinden, Örebro

Fokus på smart stadsdelsutveckling när Tamarinden i Örebro växer fram. En hel stadsdel utvecklas med framtidens energilösningar för att påskynda omställning till hållbara städer samt att bättre klara elektrifieringen av samhället.

Råängen, Lund

Råängen utmanar normen för hur vi vanligtvis fastighetsutvecklar och bygger i Sverige. På uppdrag av Domkyrkan i Lund projektleder White det ambitiösa och nydanande stadsutvecklingsprojektet. Med en stark värdegrund baserad på domkyrkans historiska och samtida roll i Lunds stadsutveckling, parat med en utforskande arbetsprocess, är förhoppningen att Råängen ska bidra till ny kunskap om hur vi utformar framtidens livsmiljöer.

Att realisera energipositiva områden är en tuff utmaning – men White är en erfaren förändringsagent och vi har kompetensen, erfarenheten, och kraften som behövs. PEPP är en väl utvecklad metodik som guidar er genom processen.

Varför PEPP?

Från dag ett har White varit mer än arkitekter. Vi är också stadsutvecklare, planerare och samhällsbyggare. För oss är det självklart att energi är en stadsutvecklingsfråga, och effektiv samverkan är nyckeln till framgång. Forskning visar att intressentsamverkan som leds av en betrodd mellanhand är nyckeln till framgång. Processledning, intressentengagemang och kommunikation, kombinerat med teknisk och ekonomisk expertis, utgör PEPP-processens kärna.

I praktiken leder vi en samverkansprocess för utveckling och genomförande av strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner – som har en hög grad av acceptans bland nyckelaktörer. Vi kan även erbjuda klimatberäkningar och byggnadstekniskt kunnande för att få byggnader och hela områden att bli klimatpositiva.

PEPP processen fokuserar inte bara på kilowattimmar och koldioxidekvivalenter, utan är en metod för utveckling av attraktiva och energipositiva områden som bidrar till människors välmående, värnar om den biologiska mångfalden och därmed skapar förutsättning för ett hållbart liv där människor, företag och naturen kan blomstra.

Hör av dig så berättar vi mer om PEPP!

Aktuellt

Fler nyheter