Digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras, processen kvalitetssäkras och dialog underlättas. PEPP – Positive Energi Planning Process används för att leda genom processen. Kvarteret Jättesten på Hisingen i Göteborg blir pilotsajt för Sverige där aktörer från kommunen, akademin och industrin samverkar.

Göteborgs stad har som målsättning att vara en klimatneutral kommun redan 2030. Projektet DT4PEDs, med sin satsning på energipositiva och klimatneutrala områden ska bidra till att nå målsättningen. AB Framtiden, Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg stad, Chalmers Industriteknik, White Arkitekter, Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola ska tillsammans med hjälp av en digital tvilling utforska hur kvarteret Jättesten på Hisingen i Göteborg kan utvecklas till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område. Förhoppningen är att kvarteret ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling.

Energi- och klimatomställningen på områdesnivå är en stor utmaning då byggnaders olika energisystem samt krav från olika aktörer, exempelvis förvaltare, utvecklare, entreprenörer och boende behöver förenas och tas i beaktning. Projektet DT4PEDs utvecklar en kvalitetssäkringsprocess baserad på en digital tvilling-energimodell och använder den digitala tvillingen som ett dialogverktyg mellan aktörerna för att säkerställa att kvarteret blir energipositivt utan att ge upphov till en ökad klimatbelastning. 

Energi- och klimatfrågan har blivit mer komplex de senaste åren samtidigt som vi har fått ökade kunskaper om byggbranschens klimatpåverkan och vår energianvändning ur ett samhällsperspektiv. Förhoppningen är att projektet ska ge stadens allmännytta bättre beslutsunderlag i denna fråga.
Hanna Öberg, Miljösamordnare AB Framtiden

Energieffektiviserande åtgärder som innebär inköp av ny teknik och material orsakar också klimatpåverkan genom materialproduktion, transporter och maskinanvändning. Det innebär att klimatnyttan med värmeeffektiviseringsåtgärder hos bostadsbolagen i Göteborg i relation till klimatpåverkan från tillfört material för energieffektiviseringen kan vara försumbar eller till och med bidra till ökade utsläpp. Beslut om åtgärder bör därför tas ur ett livscykelperspektiv med bedömning av vilken klimatpåverkan som åtgärden får under byggdelars livstid.

– Förutom att bidra till resan mot ett klimatneutralt Göteborg hoppas vi att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verkande i området, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White.

PEPP-processen i kombination med den digitala tvillingen ger oss helt nya möjligheter att planera, testa och förutse både behov och effekter av vårt arbete – vilket också kommer göra det lättare för fler att ta efter. Det känns otroligt spännande.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White

Projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Österrike, Turkiet och Sverige där varje land har ett pilotområde.

– Digitala tvillingar kommer att utvecklas och testas i tre pilotområden i partnerländerna med olika förutsättningar: i Österrike ska ett helt nytt område byggas, i Turkiet ska ett befintligt område utvärderas och i Sverige ska det befintliga kvarteret Jättesten i Göteborg både renoveras och förtätas. Den digitala tvillingen kommer att kvalitetssäkra hela processen oavsett byggstatus eller klimat. Den kommer också att bidra till en bättre kommunikation mellan olika aktörer, säger Liane Thuvander, projektledare för det svenska teamet och biträdande professor på Chalmers tekniska högskola.

Bilden visar en del av Kvarteret Jättesten på Hisingen i Göteborg som är pilotsajt för projektet.

Om Digitala Tvillingar
Digitala tvillingar är en modell som speglar delar av verkligheten i ett digitalt system, byggnader i det här projektet, deras energianvändning och klimatpåverkan. En digital tvilling möjliggör beskrivning av befintliga byggnader och energisystem samt analys av konsekvenser av olika åtgärder samt kan stödja byggnadernas drift och underlätta kommunikation mellan olika aktörer.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)
Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader. PEDs är energieffektiva och energiflexibla grupper av sammankopplade byggnader som producerar nettonollutsläpp av växthusgaser och aktivt hanterar en årlig lokal eller regional överskottsproduktion av förnybar energi.

Om PEPP – Positive Energy Planning Process
Positive Energy Planning Process (PEPP), utvecklat av White Arkitekter, hjälper er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål. Vi leder processen för att skapa attraktiva och energipositiva städer, stadsdelar och kvarter. Det gör vi genom att leda en samverkansprocess för utveckling och genomförande av strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner – som har en hög grad av acceptans bland nyckelaktörer.

Dela gärna!