DeepDive: Så skapar vi attraktiv och energieffektiv arkitektur

Hur vi utformar våra byggnader och grannskap spelar stor roll för att skapa ett effektivt energisystem. Och den goda nyheten är att samma kvaliteter som kännetecknar attraktiva livsmiljöer är en förutsättning för produktiva energigemenskaper.

En byggnad som enbart var optimerad för låg energiförbrukning skulle inte vara en särskilt trevlig miljö att bo eller vistas i. Att som arkitekt förstå och kunna väga för- och nackdelar av olika utformningsalternativ för att skapa en hållbar helhet är helt avgörande. På White använder vi effektiva digitala verktyg i tidiga skeden tillsammans med våra specialisters spetskompetens för att hitta den bästa lösningen för varje enskilt projekt.

Vi ser den enskilda individen, fastigheten, kvarteret och staden som beståndsdelar i ett gemensamt energisystem som måste arbeta tillsammans för att uppnå en optimerad resursanvändning. Individen måste få incitament att spara energi och styra sin förbrukning. Byggnaden måste kunna lagra energi och vara utformad för både minimalt energibehov och maximal energiproduktion. Och kvarteret måste vara ihopkopplat för att byggnader ska kunna hjälpa varandra.

Byggnader med energismart gestaltning

Optimering i tidiga skeden

Byggnadens form, isolering och fönstersättning spelar stor roll för hur mycket energi som behöver tillföras för värme och kyla. I tidiga skeden kan vi med våra digitala verktyg testa och optimera formen för allt från möjligheten till elproduktion, dagsljus, koldioxidutsläpp, byggnadens energiprestanda och mikroklimatet på platsen.

Sedan måste byggnaden försörjas med förnybar fjärrvärme eller ny geoenergi. Solcellernas produktion lagras på kort sikt i fastighetsbatterier och lösningar som utnyttjar elbilsbatterier vilket kombineras med långvariga lagringslösningar som vätgas – en förutsättning i ett väderberoende, förnybart energisystem.

House of Choice, Solna

Temperatursmart och hälsosam design

En god byggnad behöver skapa hälsosamma innemiljöer. Dagsljus är vetenskapligt bevisat av stor vikt för hälsa, bidrar till välbefinnande, och ger förutsättningar att spara elenergi (belysning). Att utforma byggnader för gott dagsljus och samtidigt god energieffektivitet är idag en balansakt. För att nå låg energianvändning för byggnaden och för att minska behovet av elenergi behöver fasaden även utformas med hänsyn till dagsljus.

Temperatursmart design minskar behovet av värme och kyla. Under årets kallare delar kan det vara ganska stor skillnad på den faktiska och den upplevda temperaturen eftersom kroppen är känslig för temperaturskillnader och dessa upplevs som obehagliga. Genom byggnads- och fasadutformning går det att skapa en ”termos” som skyddar de inre rummen från värmeförluster. Då går det faktiskt att dra ned inomhustemperaturen en del så länge alla ytor upplevs varma.

Under årets varmare perioder skapar solskydd, rätt material i innervägar och tak samt möjlighet till korsdrag en robust innemiljö som kan vädras ut nattetid och bibehålla svalkan dagtid vilket är särskilt viktigt i bostäder och för känsliga grupper, exempelvis äldre. Vid kontorsmiljöer finns ett kylbehov stora delar av året, då får arkitektur och teknik samverka för att sänka behovet av kyla.

Solceller Vattenriket White Arkitekter

Naturum Vattenriket, Kristianstad

Energigemenskaper i en tät, grönskande och blandad stad

Många av de kvaliteter som kännetecknar en hållbar och trivsam stad är också en förutsättning för energismarta grannskap. I en tät, grön och blandad stad finns mycket goda förutsättningar för effektiva energigemenskaper.

Grönska och vatten har en bufferteffekt vid värme, vilket betyder att behovet av kyla på sommaren kan bli betydligt mindre. Dessutom kan grönska ge många fler positiva effekter som att minska uppvärmningen av den omgivande staden, skydda mot översvämning och stärka den biologiska mångfalden.

En tät och blandad stad har bäst förutsättningar för att effektivt dela energi. När hushållen drar som mest el är skolor och affärer stängda och vice versa. Är byggnaderna uppkopplade med varandra, har smarta styrsystem med artificiell intelligens och försedda med goda lagringsmöjligheter kan de förse varandra med el på ett sätt som stärker den lokala resiliensen.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Läs mer!

Gestaltad energi

Långsiktigt hållbara fastigheter måste vara energieffektiva och attraktiva – på White har vi både kompetensen och erfarenheten som krävs för att möjliggöra det.

Läs mer om Gestaltad energi.

Byggnadsintegrerade solceller

Nå klimatmål, säkra energiförsörjning och öka värdet på era fastigheter genom byggnadsintegrerade solceller.

Läs mer om Byggnadsintegrerade solceller.

Dela gärna!