PED–ID ska bana väg för energipositiva stadsdelar

PED–ID är ett nytt innovationsprojekt med målet att påskynda energiomställningen i Europa genom att lägga en god grund för minst tre europeiska energipositiva stadsdelar (PED), varav en i Sverige. Uppsala Business Park är pilotprojekt och kan bli först ut med att bli energipositivt.

Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva stadsdelar* en hörnsten.

Projektet PED–ID har, på initiativ av White Arkitekter, beviljats medel inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övriga svenska aktörer i projektet är Uppsala kommun, Klövern, Sustainable Innovation och DTCC (Digital Twin City Centre) vid Chalmers.

För att klimat- och energifrågorna ska bli en naturlig del i den fysiska planeringen krävs en samverkan mellan flera olika aktörer med gemensam ambition och vilja att verka för en hållbar utveckling. I fallet med PED–ID är samarbetsformen själva innovationen.
Lise-Lott Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och processledare för PED-ID

Uppsala kommun har rätt förutsättningar för projektet tack vare ambitiösa energi- och klimatmål och lång tradition av samverkan kommun-näringsliv-forskning.

– Vi vet att vi måste ställa om och hitta smartare sätt att använda våra resurser. Därför har vi i Uppsala satt ambitiösa klimat- och energimål. Det ska bli spännande att följa projektet i Uppsala Business Park och jag ser fram emot att vi kommer kunna använda lärdomarna i fler stadsdelar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Klövern, fastighetsägaren som tagit initiativ till energisamarbetet, har inom ramen för sitt stadsutvecklingsprojekt i Uppsala Business Park också höga ambitioner inom klimatområdet.

I Uppsala Business Park finns unika förutsättningar att skapa en energipositiv stadsdel tack vare industrins spillvärme och möjligheten att lagra och producera energi lokalt. Genom att utveckla energisystemet tillsammans kan vi skapa en klimatsmart och energieffektiv stadsdel.
Teresa Mattisson Hållbarhetschef på Klövern

Ett av syftena med PED-ID projektet är att ta fram en genomarbetad färdplan för hur Uppsala Business Park skulle kunna bli en energipositiv stadsdel. För att lyckas med det utvecklas och testas nu en innovativ och kunskapsbaserad intressentprocess för att uppnå målet. En energi- och klimatstrategi arbetas fram och beslutsunderlag tas fram för beslutsfattare, nya samverkansformer etableras och affärsmodeller prövas. Samtidigt utreds frågan hur PED-strategier kan integreras i generella stadsutvecklingsstrategier.

Vårt arbete med energipositiva områden ger oss värdefulla erfarenheter som bidrar till att förverkliga våra egna och våra kunders mål om klimatpositiv stadsutveckling.
Lise-Lott Larsson Kolessar

PED–ID bygger på samverkan, kunskapsdelning och delaktighet likväl som en förståelse och ett intresse för hur var och en kan bidra till implementeringen av energipositiva stadsdelar.

Läs mer om PED-ID här.

Läs mer om samverkansmodellen, beskriven i rapporten ”Holistic Stakeholder Model for early PEDs”, författare Lise-Lott Larsson Kolessar.

*Energipositiva stadsdelar (PED – Positive Energy District) är stadsdelar som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och som strävar mot en överskottsproduktion av förnyelsebar energi.

Illustration (huvudbild): Mandaworks som på uppdrag av Klövern tar fram detaljplanen.

Se filmen nedan för att lära dig mer om PEDs:

Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!