Byggbranschens negativa inverkan på klimatet är väldokumenterad, men vi ser trots det positivt på framtiden. Det som krävs är en radikal omställning där vi skapar byggnader med minimal klimatpåverkan. Det handlar om att ta hand om det befintliga, använda förnybara och lokala byggmaterial samt säkerställa en förnybar energiförsörjning. Det som ger oss hopp är att vi har bevisat att det går att göra detta utan att tumma på den arkitektoniska kvaliteten.

Klimatneutrala byggnader – långsiktiga värden för er

Byggsektorns mål är att vara klimatneutral till 2045, men för att klara målet måste klimatavtrycket av byggnader sänkas drastiskt redan nu. Klimatneutrala byggnader har ett lågt klimatavtryck, är föränderliga och står sig över tid. De är framtidens byggnader redan idag. De är attraktiva och öppnar dörren för grön finansiering, bidrar till att ni når era hållbarhetsmål, stärker ert varumärke och inte minst – är vägen för att nå de globala klimatmålen. En trygg och långsiktigt hållbar investering.

Så skapar vi klimatneutrala byggnader

Processledning

Vi leder er genom hela processen från idé till färdig byggnad för att säkerställa minsta möjliga klimatpåverkan. Tillsammans sätter vi en klimatbudget och hållbarhetsstrategi som följs upp kontinuerligt under arbetets gång. Vi har både erfarenheten, kompetenserna och verktygen som krävs för att realisera ert klimatneutrala projekt.

Relaterade tjänster:
Klimatsamordnare
Digital Hållbarhet

Materialval

Värna om det befintliga och bygg för framtiden. För att nå minsta möjliga klimatpåverkan måste vi ta vara på planetens resurser. Detta gör vi lättast genom att skapa cirkulär arkitektur genom återbruk, transformation och att välja lokala och förnybara material som trä. När vi skapar något nytt ska det vara flexibelt och demonterbart för framtida återbruk.

Relaterade tjänster:
Cirkularitet
Träbyggnation
– Livscykelanalys (LCA)

Energilösningar

Framtidens byggnader behöver ge lika mycket som de tar – och när det kommer till energi kan vi lyckas med det redan idag. Genom att utforma byggnader för minimalt energibehov och maximal energiproduktion genom ex. byggnadsintegrerade solceller kan vi säkerställa byggnadens energibehov på lång sikt.

Relaterade tjänster:
Byggnadsintegrerade solceller
Energipositiva områden
Energieffektiv gestaltning

Kontakt

Vill du veta mer om klimatneutralt byggande? Kontakta gärna oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Karin Hedén

Karin Hedén

Miljöspecialist

Göteborg

+46 31 60 87 30

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Andreas Eggertsen Teder

Andreas Eggertsen Teder

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 97

Läs mer om klimatneutralt byggande

Strategier för att leva upp till EU:s nya hållbarhetskrav

EU:s taxonomi har delvis redan trätt i kraft men flera andra krav och regleringar syns på horisonten. Tillsammans kommer de att förändra spelreglerna för finansiering, markanvisning och certifiering och styra byggandet mot klimatneutralitet. Med fyra strategier kan du framtidssäkra din verksamhet.

Våra nygamla byggmaterial – biobaserat och lokalt

Vilka material vi använder i våra projekt har en stor betydelse för om det är möjligt att uppnå klimatneutralitet. I detta arbete är biobaserade byggmaterial en nyckel. Förutom att materialen bidrar till klimatneutralitet har de även andra fördelar. Läs mer om hur vi jobbat med ”gamla” biobaserade byggmaterial i högprofilprojekt i UK.

”Solcellsdriven arkitektur en nyckelspelare i energiomställningen”

För att möta nya hållbarhetskrav krävs smarta och effektiva energisystem som anpassas till byggnaden, både funktionellt och estetiskt. En lösning som har en självklar plats på byggnader med höga visuella och klimatmässiga ambitioner är integrerade solceller. Ta del av expertens tankar om solcellers roll i omställningen till en hållbar byggsektor.

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...

Vad är en klimatneutral byggnad?

Det finns flertalet definitioner av vad en klimatneutral byggnad är – men generellt avses en byggnad vars koldioxidutsläpp från tillverkning av material, energianvändning under drift och byggproduktion balanseras med förnyelsebar energi, kollagring eller andra åtgärder.

Vi erbjuder tjänster genom hela projekterings- och byggprocessen så att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kan uppnå klimatneutralitet i era projekt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Färdplan för en klimatpositiv framtid

Byggsektorns mål är att vara klimatneutral till 2045, men för att klara de globala klimatmålen krävs radikala förändringar redan nu. Många aktörer, inklusive White, siktar på klimatneutrala byggnader redan 2030. I Whites Färdplan Klimat 2030 visar vi vad som krävs för att nå dit. Vi menar att det krävs åtgärder redan i planering av städer, omställningen mot en mer cirkulär arkitektur och att sänka byggnaders klimatpåverkan.

Läs vår Färdplan Klimat 2030

Vår film om klimatneutralt byggande

Vi erbjuder tjänster genom hela er process så att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kan uppnå klimatneutralitet i era projekt.

Så når vi klimatneutralitet – steg för steg

Klimatsamordnare för en integrerad process: För att klara av att nå klimatneutralitet krävs en tydlig målbild och tydliga förutsättningar redan i tidigt skede. Alla medverkande aktörer behöver arbeta tillsammans i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

Vi arbetar som klimatsamordnare genom hela projektet – direkt mot kund eller integrerat i arkitektuppdraget – och tar då ett helhetsansvar för att driva en effektiv process som leder till det långsiktigt bästa resultatet.

Målbild och CO2-budget: En nyckel för att klara målet om klimatneutralitet är att redan tidigt i projektet upprätta en koldioxidbudget för material och energi. Den visar klimatpåverkan och balanseringsåtgärder på samma sätt som en ekonomisk budget visar kostnader och intäkter. På så sätt kan vi se till att varje skede – från första skiss via projektering till inköp – balanseras så att den totala klimatpåverkan blir noll. Klimatskulden ska kunna avskrivas under 50 år.

Optimera, beräkna och balansera: Det är viktigt att redan i de första skisserna lägga grunden för låg klimatpåverkan. Behovet av energi kan minskas genom att optimera byggnadsvolymer, orientering och klimatskal samt genom att välja energisnåla tekniska system och förnyelsebar energi.

Alla byggnader har en klimatpåverkan under hela sin livscykel från tillverkningen av material till att byggnaden byggs om eller rivs. I en klimatneutral byggnad minimeras utsläppen av växthusgaser i alla led, från material, produktion till driftsskede. De kvarstående utsläppen kan balanseras så att klimatpåverkan över tid blir noll. Bygger man med trä kan man tillgodoräkna sig träets förmåga att lagra kol och om man har solceller eller annan förnyelsebar energi så kompenserar det för byggnadens utsläpp.

Klimatdeklaration: När projektet är klart sammanfattar vi resultatet i en klimatdeklaration. Från januari 2022 är det krav på klimatdeklarationer för byggnader, som ska redovisa utsläpp från vissa material och byggskedet. White redovisar en utökad klimatdeklaration, genom att även inkludera energianvändning och balanseringsstrategier. Den slutgiltiga klimatdeklarationen registreras hos Boverket efter färdigställd byggnad.

Aktiv klimat- och kostnadsstyrning: När man arbetar med en klimatbudget i uppdraget är steget inte långt att koppla det till den ekonomiska budgeten. Genom att aktivt arbeta med klimat- och kostnadsstyrning under projektets olika skeden, skapas ett tydligt underlag för att kunna fatta rätt beslut som säkerställer låg klimatpåverkan men i relation till projektets ekonomiska ramar.

Vill du veta mer om hur vi skapar klimatneutrala byggnader?

Här kan du läsa vår broschyr med ytterligare information