Genom att ta tillvara en plats historiska och nutida värden och dess berättelser skapar vi hållbara mervärden för framtiden.

Precis som vi människor bär alla platser på berättelser. Genom vår metod berättelseburen platsutveckling lyssnar vi – både på byggnader och rum och på de berättelser och minnen människor bär på.

Människors identitet är ofta nära kopplad till olika platser, och omvänt är människors relation till platser en viktig del i hur de upplevs. Ju fler minnen vi har på en plats, desto starkare blir vår anknytning. När vi känner starkt för en plats gör detta oss mer benägna att befolka, vårda och bidra till livet på många olika sätt, vilket är viktigt för den sociala hållbarheten.

Genom att sätta fokus både på materiella och immateriella värden skapar vi förutsättningar att arbeta med platsutveckling på ett sätt som tar tillvara och stärker platsens identitet.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Teresa Lindholm

Teresa Lindholm

Etnolog, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 518 365 83

Daniel Lisskar

Daniel Lisskar

Arkitekt, Gruppchef / Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 587 121 20

Värden med berättelseburen platsutveckling

  • En breddad syn på kulturhistoriska och sociala värden som frigör dold potential
  • Möjlighet att lyfta glömda berättelser som gör platsen mer mångfacetterad, inkluderande och intressant
  • Möjlighet att utveckla attraktiva platser med en tydlig identitet som människor knyter an till och attraheras av och därmed värnar om
  • Resurseffektiv och cirkulär fastighetsutveckling
  • Hävstång i fastighetsprojekt tack vare praktisk vägledning och gestaltningsförslag som kombinerar bevarande med utveckling
Med hjälp av våra metoder kan tusentals berättelser med historiska lager tillsammans skapa framtiden. Vi formar det oformbara.

Platsspecifik historia ger mervärden

Berättelseburen platsutveckling breddar synen på vad som räknas som kulturhistoriskt värdefullt när en plats ska transformeras, genom att både väga in befintlig arkitektur och berättelser som människor kan förmedla. Metoden implementeras i stadsplaneprocessen genom en transformationsatlas – ett skräddarsytt gestaltningsverktyg som passar särskilt bra när projektet rör en plats i förändring där det finns värden som bör värnas. Skalan kan variera, från hus och kvarter till stadsdelar och landskap. Transformationsatlasen kan användas av bland annat kommuner, fastighetsägare och arkitekter för att nå arkitekturpolitikens mål.

Alla platser, byggnader och rum förmedlar berättelser och värden som kan tolkas olika beroende på vem mottagaren är och vilka förkunskaper de har. Berättelser och värden kan lyftas fram dels genom kvarvarande byggda strukturer men också genom spår som inte är fysiska. Berättelseburen platsutveckling gör det därmed möjligt att lyfta både det materiella och immateriella kulturvärdet och skapar en sammanhängande berättelse om en miljö i utveckling.

Transformationsatlasen görs med fördel i ett tidigt skede, gärna redan inför förstudie. Därefter kan atlasen användas som vägledning från skiss-, konceptarbete, genom detaljplaneprocessen och hela vägen till projektering och utförande.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Projekt i urval

Stadsdelsatlas Sofielund

Staden är mycket mer än det vi ser i vår vardag. Hur tar vi vara på existerande värden när den ritas om? Kartläggningen Stadsdelsatlas Sofielund visar hur processer inom stadsutveckling kan bli mer inkluderande och socialt hållbara. Genom att ge mer plats åt de människor och verksamheter som verkar i ett område får vi en process som har en djupare förståelse och som utgår från stadens och  invånarnas verkliga förutsättningar – vilket är just vad hållbar och långsiktig stadsutveckling handlar om.

Råängen i Lund

Råängen utmanar normen för hur vi vanligtvis fastighetsutvecklar och bygger i Sverige. På uppdrag av Domkyrkan i Lund projektleder White det ambitiösa och nydanande stadsutvecklingsprojektet. Med en stark värdegrund baserad på domkyrkans historiska och samtida roll i Lunds stadsutveckling, parat med en utforskande arbetsprocess, är förhoppningen att Råängen ska bidra till ny kunskap om hur vi utformar framtidens livsmiljöer.

Nobelberget i Sickla

På Nobelberget i Sickla växer en helt ny stadsdel fram. I områdets norra del ligger det allra första bostadskvarteret. Tre bostadshus med totalt 68 lägenheter och lokaler i gatuplan bildar tillsammans med de två äldre tegelbyggnaderna en trivsam stadsmiljö där både nya tillägg och platsens industrihistoria blir synlig. Kvarter 1 är ett resultat av en gemensam vision och ett mycket nära samarbete med alla inblandade aktörer genom hela processen.

Nobelberget i Nacka – en banbrytande stadsdel full av liv och kreativitet

Relaterade tjänster

Social hållbarhet

Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov, inte minst barn. Genom att involvera de som ska använda miljöerna i planering och design skapas större förståelse för behov och känsla av delaktighet. Vi genomför dialoger och inkluderande designprocesser, utför sociala analyser och driver metodutveckling

Transformation

Transformation är så mycket mer än förändring av en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi har – Re-think, Re-use, Transform!

Stadsbyggnad

Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Med ett normkreativt öga kartlägger vi och tar avstamp i det som redan finns för bra stadsmiljöer hänger samman, är intressanta, trygga och funktionella. Miljöer som rymmer olikheter och mångfald, där stadsliv och stadsform stödjer varandra.

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...