White lanserar skräddarsytt verktyg för platsutveckling

Byggbranschen står inför stora utmaningar för att klara klimatmålen. Transformation är en viktig del i det arbetet, för att nyttja det befintliga i stället för att bygga nytt. Nu lanserar White Arkitekter en transformationsatlas, ett skräddarsytt gestaltningsverktyg för materiella och immateriella värden i olika skalor när platser utvecklas.

I dagarna släppte FN:s klimatpanel, IPCC, sin senaste rapport som visar att utsläppen måste minska rejält, och det snabbt. Det här årtiondet blir kritiskt, då utsläppen måste vända innan 2025 och sedan fortsätta kraftigt nedåt om 1,5-gradersmålet ska klaras. I nuvarande takt nås gränsen för 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står därför inför ett skifte – i stället för att bygga nytt behöver befintliga strukturer och material utvecklas. Men hur säkerställer man att befintliga platser utvecklas på rätt sätt när de transformeras, så att deras värden inte går förlorade?

White Arkitekter har utvecklat en arbetsmetod, berättelseburen platsutveckling, och ett skräddarsytt gestaltningsverktyg, en transformationsatlas, som stöd i processen. Berättelseburen platsutveckling breddar synen på vad som räknas som värdefullt, genom att både väga in befintlig arkitektur och berättelser som människor kan förmedla. Metoden implementeras i stadsplaneprocessen genom transformationsatlasen, som är specifik för byggnaden, platsen eller området som ska genomgå en förändring och fungerar som en vägledning i arbetet. Transformationsatlasen kan användas av bland andra kommuner, fastighetsägare och arkitekter.

– Transformationsatlasen är tänkt att användas i tidiga skeden, gärna innan förstudien. Om vi ska kunna fatta vettiga beslut när vi utvecklar en plats behöver det finnas ett underlag med gemensamma bilder och visioner, som visar var vi är och vart vi ska, säger Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor på White.

Transformationsatlasen skapar värden på alla plan – för människor och platser handlar det om sociala värden och för en fastighetsägare eller kommun finns det ett ekonomiskt värde i att människor vill bo och vistas i områden där det finns minnen kvar från det som funnits tidigare.
Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor på White

– Atlasen fungerar som ett komplement till dagens planprocesser, eftersom de inte alltid värdesätter de berättelser som finns på en plats. Att fånga upp och förvalta dessa berättelser är viktigt för att förankra gestaltningsarbetet lokalt när det redan bor människor på en plats som ska förändras. Transformationsatlasen öppnar upp för att upptäcka nya värden i det befintliga, säger Léo Friedmann, arkitekt på White.

Arbetet är interdisciplinärt och inleds med materialinsamling genom observation, intervjuer och arkivsök. Efter det görs analys och värdering, innan utvecklingsstrategier och gestaltningsförslag tas fram. Skalan kan variera – från specifika hus till stadsdelar eller landskap. Urvalet av de berättelser som identifieras som bärande görs i workshopform tillsammans med fastighetsutvecklare, kommuner och andra nyckelpersoner. De gestaltningsförslag som lämnas kan antingen vara inspirerande exempel från andra platser eller ritade specifikt för den aktuella platsen. Transformationsatlasen kan beskrivas som en kurerad sammanställning av platsens berättelser och en vägledning för hur dessa kan bäras vidare i framtiden.

Transformationsatlasen är ett stöd i att skapa platser med själ. Verktyget kan även bidra till förståelse och att hänsyn tas till människors behov av att känna igen sig på en plats som är i stark förändring, i de processerna kan det finnas väldigt mycket oro. Det handlar om inkludering – det är en rättvisefråga att kunna se sin historia i staden.
Teresa Lindholm, etnolog och specialist inom social hållbarhet på White

– Det skapar en trygghet när man kan se spår på en plats, då förstår man att om jag är med om att skapa något på en plats nu så kommer det också att kunna läsas i framtiden, säger Daniel Lisskar.

White har nyligen tagit fram en transformationsatlas för en detaljplan för ett tidigare industriområde i Stockholmsområdet. Här hade ett stort industriföretag under en längre tid satt sin prägel med verkstäder men nu omvandlas området till blandstad med bostäder, service och rekreation. Ett interdisciplinärt team har genomlyst platsen ur olika perspektiv, med fokus på såväl materiella som immateriella värden. Resultatet är en rik och mångfacetterad bild av platsen och konkreta förslag på hur dess berättelser kan leva vidare i framtiden.

Läs mer om berättelseburen platsutveckling
 

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Léo Friedmann

Léo Friedmann

Arkitekt

Stockholm

Dela gärna!