Detaljplanen för Slakthusområdet etapp 4A – har varit på granskning

Hur formas ett intimt och levande torg för vardagslivet samtidigt som det vid stora evenemang ska vara en öppen, generell yta för stora folkmassor i rörelse? Det var en av de stora utmaningarna när White Arkitekter tog fram detaljplanen för den fjärde etappen, de så kallade Evenemangskvarteren, i Slakthusområdet.

Slakthusområdet genomgår en förvandling från att ha varit ett industri- och verksamhetsområde till att bli en ny unik stadsdel och mötesplats med fokus på mat, kultur och upplevelser. Den fjärde etappen innebär både nya byggnader och bevarandet av befintlig industribyggnad samt att gator, broar och torg kommer att utvecklas och förbättras.

Detaljplanen för etapp 4A har tagits fram av White Arkitekter på uppdrag av och i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad.

Planområdet utgör cirka fem hektar och avser området från Tele2 Arena ner mot Enskedevägen. Syftet är att möjliggöra en utveckling av Slakthusområdet som en hållbar och trygg blandstad med stärkta kopplingar till omkringliggande stadsdelar.
Mats Jakobsson, stadsplanerare på Stadsbyggnadskontoret

Detaljplanen omfattar ett nytt torg, Evenemangstorget, en ny bro över Nynäsvägen, samt nya byggnader för kontor, vård, centrumändamål och nya lokaler för Stockholms konstnärliga högskola.

Vi har lagt stor vikt vid att skapa tydliga entréer till området. Fokus har också legat på att arbeta ner skalan i förhållande till arenan samt att ge gaturummen höga vistelsevärden och bra flöden.
Emelie Resvik, planarkitekt på White

Förslaget underlättar revitalisering och utveckling av gator, torg och broar och det spelar en central roll för att koppla samman Slakthusområdet med Globenområdet och vidare mot Blåsut. Evenemangstorget är tänkt som en central knutpunkt där strömmar av människor kommer röra sig mellan den nya tunnelbaneuppgången i Slakthusområdet (i en intilliggande detaljplan) och Tele2 Arena samt till nya arbetsplatser. Platsen ska fungera lika bra till vardags för människor som ska arbeta i området och för besökare vid stora evenemang.

– Detaljplanen har nyligen varit ute på granskning och efter ett antagande börjar Whites uppdrag lida mot sitt slut. Det har varit väldigt roligt och utvecklande att arbeta med ett sådant komplext och unikt projekt, säger Emelie Resvik.

Här kan du läsa mer om projektet.

 

Kontaktpersoner

Emelie Resvik

Emelie Resvik

Planarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 91

Gunnar Stomrud

Gunnar Stomrud

Planarkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 49

Dela gärna!