”Ekonomisk hållbarhet viktigare än någonsin”

Extrema omvärldshändelser har förändrat våra vanor och beteenden de senaste åren, vilket nu yttrar sig i den byggda miljön. Flertalet kommersiella lokaler gapar tomma och delar av handeln har det tufft. Behovet av kontorsytor krymper när allt fler människor arbetar hemifrån och elpriserna stiger. Jämsides växer behovet att förnya innehållet i våra byggnader och städer samtidigt som det sker en tydlig inbromsning i byggsektorn.

Mer än var tredje svensk tillbringar mer tid i sitt närområde nu än före pandemin, långt efter att restriktionerna släppts. Det visar en opinionsundersökning som White Arkitekter låtit Novus genomföra. 40 procent uppger att de utnyttjar stadskärnan i mindre utsträckning och tre av tio vill inte jobba på kontoret mer än 1 – 2 dagar i veckan om de själva fick bestämma.

Dessa beteendeförändringar sätter press på fastighetsägare och kommuner att skapa förnyelse åt byggnader och platser för att fortsatt vara relevanta.

Flera stora samhällsförändringar har lett till att vi bokstavligen behöver rita om delar av innehållet i våra städer och fastigheter och skapa ny attraktivitet och nya värden för fastighetsägare likväl som hyresgäster och slutanvändare.
Jimmie Ahlgren, marknadschef på White

Parallellt med att innehållet i städer likväl som lokaler behöver uppdateras påskyndar den demografiska utvecklingen behovet av nya bostäder och samhällsfastigheter samt en modernisering av befintliga sådana. Bland annat finns ett akut behov av nya skollokaler för att klara av växande elevkullar. Och en rapport från Timbro förutsäger att 418 äldreboenden saknas till år 2030.

– För att ens ha en chans att möta dessa behov och samtidigt nå de globala målen måste vi utgå från det som redan är byggt. Vi måste effektivt ta vara på det befintliga beståndet och anpassa det till moderna krav på funktion, attraktion och form. Att utveckla och transformera i stället för att ersätta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Och i det arbetet har arkitekten en viktig roll att spela, säger Jimmie Ahlgren.

Ekonomisk hållbarhet viktigare än någonsin
Behovet av att förnya, transformera och platsutveckla sammanfaller dock i en tid av osäkerhet både i och utanför bygg- och fastighetsbranschen.

Det gör det viktigare än någonsin att minimera både klimatpåverkan och riskerna i byggprojekten och säkerställa att projektmålen verkligen nås. Arkitekten måste ta ett större ansvar för projektets genomförbarhet, varpå vi har byggt upp ett starkt team som jobbar med aktiv kostnads- och klimatstyrning.
Jimmie Ahlgren, som även har en bakgrund som projektledare och byggnadsingenjör

Detta team består av kalkylatorer med gedigen erfarenhet både från entreprenad- och byggherresidan. Genom aktiv kostnadsstyrning säkerställer de en mer kostnadseffektiv och kvalitetssäker process.

De arbetar integrerat med bolagets arkitekter från första skissen genom projektets samtliga skeden, vilket minimerar risken för tidskrävande och kostsamma omarbetningar. De kontrollerar bland annat marknadspriser och möjliga kostnader kopplade till olika tekniska lösningar, vilket gör alla i projektteamet mer kostnadsmedvetna. Beställaren hålls ständigt uppdaterad med aktuella prisindikationer redan i idéstadiet och genom hela projektet.

 

I och med att vi tidigt kan ringa in stora kostnadsposter och snabbt hantera avvikelser kan vi tillsammans med beställaren fatta rätt investeringsbeslut. Det sparar både tid och pengar. För att projektet ska bli än mer hållbart kan tjänsten kombineras med klimatstyrning.
Jimmie Ahlgren

För att säkerställa låg klimatpåverkan i ett projekt behöver man arbete på ett liknande sätt som med kostnadsstyrning. Därför erbjuder våra klimatsamordnare ett helhetsåtagande från idé till färdig byggnad, där klimatmål och strategi för projektet upprättas och där vi arbeter i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

Värden som arkitekten kan skapa med aktiv kostnads- och klimatstyrning

  • Tidig kunskap om vad som är kostnadsdrivande i projektet
  • Risken för dyra omtag minskar avsevärt
  • Bättre stöd och underlag inför upphandlingar
  • Enklare att fatta rätt beslut under projektets gång
  • Lättare att styra projektet mot budgetmål
  • Bidra till minskad miljöpåverkan
  • Försäkra dig om att gestaltning och funktion säkras inom budgetramarna – både klimat och kostnad

Kontakt

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

Göteborg

+46 35 15 24 15

Dela gärna!