Öka den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera era lokaler! För stora eller felaktigt utformade lokaler utgör ett resursslöseri både när de byggs och under hela den tid de används och förvaltas. För att kunna prata hållbarhet på riktigt krävs det att vi optimerar våra lokaler – både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Attraktiva och effektiva mötesplatser

Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Våra tjänster

Strategisk lokaloptimering

Rätt lokal för rätt behov – på rätt plats
Strategisk lokaloptimering vänder sig till er som behöver ta ett helhetsgrepp på lokalbeståndet. Tillsammans utvecklar vi en lokalstrategi optimerad utifrån era behov.

Hur ser er organisations lokalbehov ut efter pandemin? Används lokalerna på rätt sätt? Hur ser det ut på längre sikt?

Stödjer lokalerna er framtida utveckling och på vilka platser ska ni finnas? Hur ska lokalerna utformas för att upplevas som attraktiva och samtidigt vara effektiva? Vad får det kosta?

Med stöd i  Whites process för strategisk lokaloptimering hittar vi tillsammans svaren på den komplexa lokalfrågan.

Värden för er

Strategisk lokaloptimering:

 • ger er en överblick och en kvalificerad bedömning av ert nuvarande lokalbestånd som skapar en gemensam förståelse
 • hjälper er att ringa in, kommunicera och förankra era lokalbehov på kort och lång sikt
 • hjälper er att formulera mätbara mål för er framtida lokalanvändning
 • erbjuder det processtöd ni behöver för att utveckla en hållbar och genomförbar lokalstrategi som svar på formulerade mål och med utrymme för föränderlighet
 • ger er tillgång till Whites samlade kunskap om verksamhetslokaler
 • ger er tillgång till Whites nätverk av samarbetspartners inom bland annat förändringsledning, organisations- och verksamhetsutveckling samt hyresjuridisk rådgivning

Square Meter – mät, analysera och optimera

Tjänsten Square Meter ökar hållbarheten genom att optimera nyttjandet av lokaler.

Square Meter handlar om att ge dig insikt om hur dina lokaler används med hjälp av mätning, analys och vår kompetens som arkitekter.

Alla verksamheter behöver utrymme, men ingen behöver tomhet. Därför är outnyttjade ytor dåliga på alla sätt. De kostar pengar. De innebär att onödiga kvadratmeter byggs. Dessutom slukar tomma rum energi istället för att främja möten och skapa en attraktiv miljö. Med Square Meter undviks allt det. Har du som kund ett behov av att förstå ditt lokalanvändande bättre? Låt oss ta reda på mer om din situation, dina lokaler och hur du smartast skulle kunna utveckla dem.

Square Meter utgår från teknik och data, men framförallt från varje kunds unika behov. Det gör att slutproduktens förslag till förändringar alltid signeras av oss – fast med extra uppbackning av data och evidens.

 • Square Meter förvandlar siffror och data till reellt värde.
 • Square Meter ökar den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera nyttjandet av lokaler.
 • Square Meter kombinerar evidens med Whites kompetens, vilket generar rätt lösning i varje enskilt kundprojekt.
 • Square Meter eliminerar osäkerhetsfaktorn. Med stöd i evidens kan vi dra mer insiktsfulla slutsatser och ge mer informerade förslag till dig som kund.
 • Square Meter underlättar förändringar och gör lokalansvarigas jobb enklare.

Mer information om Square Meter hittar du här.

Re:locate – er vägledare i det nya arbetslandskapet

Uppluckringen av det traditionella kontorets gränser öppnar för hybridlösningar där medarbetarna rör sig mellan många olika noder. Vi hjälper er med navigationen.

Hur håller vi ihop vår verksamhet och hur bygger vi vår framtida kultur i det nya arbetslandskapet? Vilka arbetsformer passar oss bäst? Traditionellt kontor, renodlat hemarbete, kontor delat med någon annan, co-working eller lokala hubbar?

Re:locate tar reda på hur ett arbetslandskap anpassat till er verksamhet och kultur kan vara utformat. Tillsammans undersöker vi hybridarbetet utifrån er situation och era behov, för att komma fram till ett optimerat förslag.

Värden för er!

Re:locate:

 • ger er insikt om organisationens och medarbetarnas faktiska behov bortom det traditionella kontoret
 • föreslår en optimerad hybridlösning för din verksamhet, som stöd för er framtida kultur
 • föreslår både form för den framtida arbetsplatsen/arbetsplatserna och optimala lägen utifrån var medarbetarna bor och var era samarbetspartners finns – allt med avstamp i identifierade behov och ekonomiska ramar
 • säkerställer att arbetsgivaransvaret för medarbetarnas arbetsmiljö kan uppfyllas
 • ger dig oberoende rådgivning. Samtidigt får du tillgång till Whites stora nätverk av fastighetsägare, co workingaktörer och organisationer med intresse för lokaldelning
 • kan kombineras med Whites andra tjänster inom lokaloptimering t.ex. Square Meter

Re:work – justera, finslipa och testa nytt

Re:work börjar där ni står. Optimera det ni har genom att svara på frågan; hur får ni tillbaka era medarbetare till kontoret och hur blir ni de som inspirerar era kunder?

Vad behöver era medarbetare för att trivas bättre på kontoret? Re:work ger er insikt om medarbetarnas behov och föreslår små förändringar med stor effekt.

Det kan handla om både hårda och mjuka värden, digitala eller fysiska lösningarna. Kanske är det en kontorsdoktor som får ert kontor att generera trivsel, effektivitet och inspiration?

Utifrån intervjuer, trendspaningar och mätningar skissar vi på enkla lösningar utifrån era förutsättningar.

Värden för er!

Re:work:

 • utgår från var ni står idag. En enkel lösning som kan ge mycket effekt
 • kan hjälpa er att ta första steget mot en större förändring genom prova nya lösningar på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt
 • ser till att lokalen anpassas efter hur ni jobbar och förvandlar kontoret till en plats som attraherar kunder och medarbetare
 • förbättrar både de sociala ytorna och fokusområdena på kontoret genom att skapa större kontraster och fler olika miljöer att vistas i
 • är effektivt och hållbart! Genom att använda återbrukade möbler och finkalibrera planlösningen kan vi korta tidsplanen, spara pengar och resurser, samtidigt som vi skapar unika lösningar och bygger en hållbar story om projektet
 • går systematiskt igenom alla parametrar som skapar en hälsosam arbetsplats såsom ljud, dagsljus, belysning, ergonomi, material och grönska
 • går att koppla till Whites lokaloptimeringstjänst Square Meter för att skapa mätbarhet

Sharing is caring – lokalutformning för framgångsrik delning

Med en stark verksamhetsidé och en genomtänkt utformning finns mycket att vinna med delade lokaler. När flera verksamheter delar lokaler blir det möjligt att se varandra och utbyta kunskap. Det kan vara både viktigt, roligt och inspirerande.

Delning kan också spara resurser i form av ytor och personal. Men hur får man det att fungera rent praktiskt och hur påverkar delningen lokalernas utformning?

Låt oss visa er hur vi tillsammans kan gå till väga!

Tillsammans formulerar vi en stark verksamhetsidé och en robust och värdeskapande verksamhetsbeskrivning. Vi dimensionerar lokalerna och upprättar ett praktiskt fungerande lokalprogram som stödjer verksamheten och främjar möten.

Vi utformar lokalerna och ser till att de initiala idéerna lever vidare igenom projektering och byggnation. Vi följer upp att de färdigställda lokalerna fungerar som det var tänkt och ger råd för fortsatt utveckling.

Värden för er!

Sharing is caring:

 • ökar den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom lokalutformning anpassad för delning
 • ger er mer för mindre – att dela lokaler är roligare, resurseffektivare, mer ekonomiskt och ger totalt sett ett större utbud av lokaler
 • visar tydligt vilka vinster och besparingar som kan åstadkommas genom lokaldelning
 • ger er tillgång till Whites kompetens och långa erfarenhet av att åstadkomma praktiskt fungerande och trygga lösningar för lokaldelning
 • följer projektet hela vägen från formulering av en stark verksamhetsidé, till färdigställande, utvärdering och fortsatt utveckling

Fördjupning & aktuellt

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 80