Arkitektur

Bra arkitektur får människor att växa. För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Med arkitekturens kraft leder vi omställningen till ett hållbart liv och vår vision; år 2030 är all vår arkitektur klimatpositiv. Byggnader för olika funktioner, miljöer där människor mår bra, parker där naturen får ta plats och skönhet som stärker identiteten.

Vårt förhållningssätt präglas av samhällsengagemang, socialt ansvarstagande, delaktighet och en demokratisk grundsyn. Dessa värderingar präglar också vår arkitektur och vårt sätt att arbeta och genom vår gestaltning av livsmiljöer som berikar och berör.

Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och samhällsplanering i en internationell kontext. Vår arkitektur präglas av konstnärlighet och experimentlusta, och ett nyskapande och gränsöverskridande arbetssätt. Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser för att dra nytta av bredden i vårt nätverk, och vi möter våra kunder med framåtsyftande lösningar. Vi tror på att arkitekturen alltid formas ur varje plats unika förutsättningar.

Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar och minskade resurser. Att leda förändring är ett ansvar vi tar på allvar. Och med nyfikenheten som drivkraft utforskar vi det som är möjligt men sällan tänkt. Tillsammans med kunder och användare, kollegor och samarbetspartners, formulerar vi frågor för att hitta svar som håller, både idag och imorgon.

Boende för alla

Våra hem är våra liv, vår trygghet och vardag. Vi borde kunna förse alla med ett hem, men då måste vi börja med att möta människors behov. Att skapa någons hem, vardag och liv bygger på dialog. Olika boenden integrerar och genom olika bostadslösningar för olika ekonomier i samma område har människor möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, att flytta eller bo kvar i området.

Hållbar stad

För att klara framtida utmaningar behövs en tätare stad, där olika stadsdelar kopplas samman och gränserna mellan innerstad och ytterstad minskar. Genom att förtäta och bygga bostadsområden intill befintliga stadsdelar och samhällen integrerar vi det nya med det gamla. Vi tillför nya flöden och samhällsservice som gör att båda delar främjas och får bästa möjligheter att växa samman.

Leva, lära, växa

En bra skola är en trygg plats där unga människor får chansen att uppleva värme och gemenskap, tillfredsställelsen av att övervinna svårigheter och skapa livslånga intressen. Genomtänkt arkitektur är en förutsättning för välmående elever och personal, och höga studieresultat. Vi tror dessutom att skolans lokaler kan och ska spela en större roll som samlingsplats för kunskap, utbildning, kultur och fritid i samhället. I nära samarbete med beställare och verksamhet skapar vi hållbara helhetslösningar med stort värde.

Rum för arbetslust

För att möta vår tids nya krav på våra arbetsplatser behövs andra sätt att tänka. De snabba förändringarna ställer stora krav på flexibilitet samtidigt som de byggnader och miljöer vi skapar måste ha specifika kvaliteter som gör att de kan uppskattas både nu och i framtiden. Vår bredd av specialister ser helheten och skapar innovativa och hållbara lösningar både vid nyproduktion och anpassning av befintliga fastigheter. Miljöer som håller över tid.

Hälsans arkitektur

För oss handlar hälsans arkitektur inte främst om att rita miljöer för vården, utan om omsorg om människor. Och om hälsa i vidare kontext. Det gäller att skapa värden genom att sätta människan först genom kostnadseffektiv arkitektur som ger hälsofrämjande miljöer för alla. Vi har lång erfarenhet av att bygga för hälsa och sjukvård; att hitta innovativa lösningar och prioritera det som har störst och mest långsiktigt värde. Och mest hjärta för människans hälsa.

Kultur & natur

Att rita ett bibliotek, ett konserthus eller en utställningsbyggnad handlar om att forma rum för starka uttryck. Byggnader som kan förmedla upplevelser på alla plan och samtidigt skapa aktiva länkar mellan människa och kunskap, natur och kultur. Just naturen står ofta som fond för det vi gör.

English
Svenska