WISE_daylight utvärderar dagsljuset i ett rum med hänsyn till Svensk standard (BBR dagsljuskrav). Verktyget hjälper dig att utvärdera rum utifrån fem parametrar: fönsterstorlek, rumshöjd, rumsdjup, balkongdjup samt dagsljustillgång. Verktyget hjälper dig även bedöma dagsljustillgången på en regelbunden gatugeometri samt på en rätvinklig innergård.

Om dagsljuskonfiguratorn

WISE_daylight hjälper till att utvärdera efterlevnad av svenska dagsljuskrav i tät bebyggelse och stadsutvecklingprojekt. Verktyget ger arkitekter och stadsplanerare möjlighet att i tidiga skeden utvärdera och jämföra stadsutvecklingsprojekt med hänsyn till dagsljustillgång. Metoden kan tillämpas i mycket tidiga skeden av icke-specialister, arkitekter och ingenjörer så fort de grundläggande byggnadsvolymerna finns på plats. I grunden så hjälper verktyget till att placera rumsligheter innanför byggnadens skal i ett mycket tidigt skede i designprocessen, utan tidigare information om det interiöra programmet.

Se introduktionsfilm om WISE_daylight dagsljuskonfigurator och prova verktyget nedan.

I takt med att städerna förtätas blir det svårare att uppfylla de krav som ställs på dagsljus i praktiken. Verktyget WISE_daylight förenklar denna process och ger tillförlitliga resultat för bedömning av dagsljus i ett rektangulärt rum.
ALEJANDRO PACHECO DIÉGUEZ, ARKITEKT OCH HÅLLBARHETSSPECIALIST

Resultatet av ett forskningsprojekt

Verktyget WISE_daylight baseras på en metod för efterlevnad av dagsljuskrav kallad Advanced VSC, utvecklad av Alejandro Pacheco Diéguez (White Arkitekter), Iason Bournas och Marie-Claude Dubois (Lund University). Forskningsprojektet som resulterade i utvecklandet av denna metod finansierades av ARQ och Svenska Energimyndigheter. Metoden utvecklades genom regressionsanalys av data från en databas innehållande information från mer än 11,000 rum som utvecklades som en del av Iasons doktorand. Resultat från validering av mer än 200 rum visar att i 80% av rummen avvek inte det uppskattade värdet på rumsdjup med mer än 0.5 meter.

Observera att verktyget endast är lämplig för uppskattningar i tidiga skeden. En fullständig beräkning av dagsljusfaktorn måste alltid göras innan bygglovsansökan.

Kontakta våra specialister!

Hör gärna av dig till någon av våra specialister för vidare information om dagsljusutredning, dagsljusredovisning och beräkning av dagsljustillgång på fasad.

Kontakta oss

Stadsförtätning påverkar dagsljus negativt

Alla världens städer förtätas. Förtätning är generellt sett något miljöspecialister och stadsplanerare förordar, då resultatet ofta är större koncentration av service och infrastruktur och bidrar till ett mer hållbart resande. En förtätning av städerna bidrar även till svårigheter för dagsljus och solljus att nå fasader och publika utomhusmiljöer, som i sin tur har stor påverkan på livskvaliteten hos stadens invånare. I Sverige påverkas städer såsom Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala bland andra av sådana förtätningar.

Studier har visat att förtätning av staden är bra ut miljösynpunkt upp till en viss nivå. När denna nivå passeras minskar de miljömässiga vinsterna med en tät stad. Exempelvis kan energibehovet i staden öka med en ökad förtätningen eftersom behovet av elektriskt ljus ökar när dagsljustillgången i staden försämras. Detta problemet återfinns i flera olika byggnadstyper (till exempel bostäder, förskola, vård eller kontor).

Bra dagsljus är viktigt – speciellt i Skandinavien

När tillgången på dagsljus kopplas till vår hälsa, välmående och produktivitet blir konflikten mellan dagsljus och en förtätad stad tydlig. Denna aspekt förtjänar mer uppmärksamhet idag än någonsin eftersom forskning pekar på att människor i den industrialiserade delen av världen tillbringar mer än 90 % av sin tid inomhus. Behovet av dagsljus i den byggda miljön blev också än mer relevant under samhällets nedstängning under pandemin.

Klimatet i de skandinaviska länderna är unikt på många sätt. Trots regionala skillnader karaktäriseras det av:

  • Solens låga altitud
  • Få soltimmar, främst under vinterhalvåret,
  • Extrema skillnader i dagsljustillgång mellan sommar och vinter

Korta och molniga vinterdagar skapar fysiska och psykiska utmaningar under vinterhalvåret. Ofta är det mörkt när vi lämnar hemmet på morgonen och mörkt när vi kommer hem. Dessutom är den mörka, molniga himmeln som dominerar under vinterhalvåret svagare, ofta mindre än 2000 lux, jämfört med de flesta platser på jorden. Detta gör behovet av tillräcklig dagsljustillgång mycket betydelsefull för att säkerställa hälsa och välmående.

Det kan vara svårt att uppfylla dagsljuskraven

Som svar på konflikten mellan stadens förtätning och tillgång till dagsljus har många länder infört ett minimikrav på dagsljus i sina byggnadsnormer. Med en ökad förtätning ökar dock svårigheterna att uppfylla dagsljuskraven i praktiken.

I Sverige kravställer byggnadsnormen att samtliga vistelserum mer än tillfälligt har direkt tillgång till dagsljus. I de flesta fall är det ända sättet att säkerställa att kraven efterlevs att utgöra tidskrävande dagsljusfaktorsimuleringar med hjälp av avancerade simuleringsprogram. Dessa simuleringsprogram kan ofta bara hanteras av specialister med ett antal års erfarenhet.

Arbetsmiljöverkets och Boverkets byggregler (BBR) för dagsljus har varit källa för debatt i bygg -och arkitektbranschen, främst eftersom efterlevnad av dagsljuskraven måste redovisas genom en dagsljusstudie i samband med ansökan av bygglov. Vid denna tidpunkt i designprocessen har ofta flera månaders arbete lags ner i utformandet av byggnaden vilket innebär att förändringar är kostsamma. Dessutom innebär dagsljusfaktorberäkningar på komplexa rumsgeometrier och påverkan från omgivande bebyggelse en krävande modellerings- och simuleringprocess. Detta försvårar möjligheten att iterativt utvärdera flera förslag, vilket annars är naturligt i designprocessen. Miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen baserar sina krav på samma metod som används i BBR.

Verktyget WISE_daylight förenklar denna process och ger tillförlitliga resultat för bedömning av dagsljus i ett rektangulärt rum.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Miljöspecialist, Tjänsteägare digital hållbarhet / Stf gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 22

Upptäck våra projekt

Alla projekt

Laddar...