White och Fastighetsägarna lanserar rapporten Flexibla Fastigheter

Varje år byter hundratusentals lokaler hyresgäster vilket kan vara en både tidskrävande och komplicerad process. Inte minst i de fall då lokalerna behöver ställas om för en annan typ av verksamhet. För att klara omställningen till ett hållbart, tryggt och attraktivt samhälle behöver det befintliga fastighetsbeståndet användas mer effektivt. Vi är därför glada över att tillsammans med Fastighetsägarna kunna presentera en rapport där vi lägger fram sex konkreta förslag för att kunna åstadkomma detta.

Rapporten Flexibla Fastigheter har tagits fram under 2021–2022 och har möjliggjorts genom medel från White Research Lab. Genom intervjuer, enkäter och workshops med kommuner, fastighetsägare och hyresgäster har vi kartlagt processen för att ändra användningen av lokaler. Resultatet visar att i ett av tre fall upplevs den kommunala processen vid ändring som komplicerad. Det visar också att det i dag finns hinder för att genomföra transformationsprojekt som kan kopplas till plan- och bygglagen men främst till hur olika aktörer i processen arbetar och samverkar.

För att utveckla både attraktiva och hållbara städer är det avgörande att vi utnyttjar befintliga lokaler bättre än vad vi gör idag. Vi är därför glada att nu kunna presentera flera åtgärder på hur det är möjligt att använda det befintliga beståndet effektivt och hållbart.
Gustav Fornwall, planarkitekt, White Arkitekter

– Genom bland annat en ökad dialog mellan kommuner, fastighetsägare och konsulter i ett tidigt skede men också genom att införa nya arbetssätt i stadsplaneringen kan vi gemensamt arbeta för omställningen till ett hållbart samhälle, fortsätter Gustav Fornwall.

 

Närmare en av tre fastighetsägare tycker att detaljplaneprocessen är komplicerad, tar för lång tid och att regelverket är svårtolkat. Tiden är en viktig faktor för att snabbt kunna ställa om till förändrade behov hos kunderna och behöver kortas. Processen kan också bli mer förutsägbar genom ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägaren.
Anna Thureson, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna

En ökad flexibilitet i samband med ombyggnation skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi, något som rapporten pekar på flera fördelar med över tid. Det bidrar till levande och trygga städer, hållbarhet genom cirkulärt tänk, bättre ekonomi under fastighetens livscykel samt effektivisering av kommunernas arbete. I rapporten poängteras även att alla aktörer har ett ansvar och i den presenteras en gemensam spelplan som tydliggör aktörernas respektive ansvar men också hur det är möjligt att samverka i processen för ändrad användning av byggnader och lokaler.

– En varsamhet med våra befintliga byggnader är inte bara fördelaktigt ur ett ekonomiskt eller klimatperspektiv. Det kan ge andra viktiga värden eftersom det kan fungera som en möjliggörare för mindre starka aktörer som finns på platsen och som inte har muskler att bära hela lokalansvaret men som genom exempelvis delning av lokalen får möjlighet att finnas kvar, säger Hanna Roman, stadsplanerare, White Arkitekter.

Läs rapporten här.

Våra och Fastighetsägarnas förslag för effektivare användning av lokaler

  1. Inför nya arbetssätt i stadsplaneringen som fokuserar på ökad flexibilitet i detaljplanerna för effektiv omställning av fastigheter
  2. Skapa en arena för att samordna myndigheters krav och fastighetsägares behov av flexibel lokalanvändning
  3. Långsiktiga spelregler och ett regelverk som gör det möjligt att bygga flexibelt från början
  4. Se över skatteregler för direktavdrag och momsregler för att stimulera lokaldelning och momsbefriade verksamheter
  5. Ge kommunerna i uppdrag att informera fastighetsägare om detaljplaneprocesser
  6. Modernisera överklagandeprocessen så att möjligheterna att påverka förslag kommer tidigare i planprocessen

Contact Person

Gustav Fornwall

Gustav Fornwall

Planarkitekt, Processledare

Örebro

+46 19 670 22 08

Dela gärna!