Så skapar vi en bra vårdmiljö – fem nycklar från forskningen

När vi utformar vårdmiljöer använder vi oss av de senaste rönen om byggnadens betydelse för personalens välbefinnande och patienternas tillfrisknande. Genom att kombinera forskningens evidens med vår erfarenhet vägleds vi i våra designval för att hitta de bästa lösningarna.

Vårdmiljöer är komplexa, samtidigt vet vi att det finns många nyckelfaktorer som har stor påverkan på hur människor mår. Här har vi valt ut fem stycken som vi tycker är extra viktiga att tänka på i utformningen av vårdmiljöer.

Drottning Silvias Barnsjukhus.

1. Orienterbarhet
I stora vårdbyggnader är det ofta svårt för patienter och besökare att hitta rätt. Patienter och besökare blir stressade samtidigt som de kräver mer uppmärksamhet av personalen som måste hjälpa att leda rätt. Det gäller därför att lägga extra vikt vid enkla planlösningar, smart skyltning, tydligt markerade hissar och trapphus samt en färgsättning som underlättar orienterbarheten. Orienterbarhet är något vi jobbar med i alla våra projekt. Drottning Silvias Barnsjukhus är ett bra exempel där barnperspektivet bland annat har bidragit till att alla rum får en egen entrékulört. Det skapar unika rum som till och med de minsta barnen kan hitta sitt rum enkelt samtidigt som det underlättar för personalen att hitta rätt.

Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus.

2. Ljus
Studier visar att dagsljus bland annat kan påverka patienters sömn samt minska både upplevd smärta och intaget av smärtstillande. Andra studier visar också att personal som vistas i rum med fönster har bättre humör, blodtryck och sömn. Men det är inte bara dagsljuset som påverkar hälsan, det gör även den artificiella belysningen. Forskning har bland annat visat på att både personalens vakenhet och koncentration påverkas av rätt belysning. Belysningen påverkar också patientens sömn och på så sätt även deras tillfrisknande.Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus är ett exempel där stor generösa fönster och stor omsorg lagt kring ljus för att skapa en hälsosam miljö för både personal och patienter.

Priorn.

3. Grönska
Det finns studier som visar att kontakt med naturen kan leda till minskad medicinering och färre vårddagar hos patienter på sjukhus. Att kunna vistas utomhus bland grönska har störst fördelar för de allra svagaste och sjukaste, för de som lider av stress och ångest eller är djupt påverkade av en kris. Utemiljön är en värdefull resurs i vårdsammanhang och med rätt utformning kan den göra stor skillnad för både patientens och vårdpersonalens hälsa. Det har vi tagit fasta på i flera projekt, som denna unika takträdgård med plats för terapeutisk odling och stresshantering åt Region Skånes minnesklinik i Malmö, som utformats tillsammans med ett team av forskare från SLU och vårdpersonal.

Psykiatrisk klinik i Nuuk.

4. Trygghet och attraktivitet
Det låter förstås självklart att det är viktigt att en vårdmiljö ska känns trygg och attraktiv. Men visste du att det till och med finns studier som indikerar att byggnadens utformning påverkar upplevelsen av vårdens kvalitet? Bland annat kan gestaltningen påverka hur länge människor upplever att de får vänta i ett väntrum, såväl som välbefinnandet och hur nöjda patienterna är med personalen. I den psykiatriska kliniken i Nuuk på Grönland är tryggheten extra viktig. Där finns både utblickar och en bra invändig överblick vilket skapar en trygg, lugn och säker atmosfär för patienter och personal.

O-huset.

5. Framtidssäkring
En sjukhusbyggnad står så ofta som en eller flera gånger varje år inför större förändringar, många av dessa förändringar kräver om- eller tillbyggnader. Anledningen är att vården utvecklas snabbt, vi vet därför inte idag hur framtidens vård kommer att se ut. För att minimera men också möjliggöra framtida förändringar är det därför viktigt att utforma vårdbyggnader med generella strukturer. Bland annat behöver verksamheter kunna öka och minska och ny teknik behöver kunna implementeras med små ingrepp utan att det påverka de kvaliteter som skapar en god vårdmiljö. O-Huset vid Karolinska i Huddinge är byggt med flexibilitet i fokus, tack vare det lyckades de på bara tio dagar omvandla operationsrum till intensivvårdsplatser under Covid-våren 2020.

Dela gärna!