Den byggda miljön utgör en av de största påverkansfaktorerna på klimatet och på konsumtionen av jordens resurser. Bygg- och fastighetsbranschen har påbörjat omställningen mot ökad hållbarhet och en cirkulär ekonomi, men kämpar samtidigt för att komma till rätta med bristande produktivitet, effektivitet och prestanda.

70% av de globala hållbarhetsmålen, inklusive flera som handlar om den byggda miljön, kan uppnås med hjälp av ökad digitalisering.

Digitaliseringen är också avgörande i byggbranschens strävan mot en mer sammanhängande byggprocess, lägre risknivå och ett tydligt förvaltningsperspektiv från start. Denna strävan syftar till ökad cirkularitet, nya hållbara affärsmodeller och lägre bygg- och förvaltningskostnader, samt större utrymme för nyskapande och mer skräddarsydd arkitektur som möter människors liv och behov i deras föränderliga vardag.

För att lyckas måste branschen leverera byggnader och livsmiljöer mer som produkter, snarare än som projekt med många oförutsedda och kostsamma ändringar på vägen. Men förändringstakten går för långsamt. Hur kan vi driva på utvecklingen snabbare tillsammans?

En av digitaliseringens nycklar till en mer effektiv och hållbar bygg- och fastighetsbransch är företagens förmåga att integrera design och data i dagens och morgondagens affär. Något som de flesta är dåliga på och gör i silos. Företag som lyckas visar i genomsnitt resultatförbättringar på 10-30%*.

* Fusing data and design to supercharge innovation – in products and processes, McKinsey, april 2019.

Integration av design och data pågår för fullt i alla branscher, och handlar om giftermålet mellan två utvecklingsdimensioner i leveranser och affär:

1. Tillgängliggörande och utnyttjande av kvantitativa data. Dataplattformar som binder ihop hela livscykeln, realtidsanalys, sensorer, data science, robotisering och artificiell intelligens.

2. Tillämpningen av nya designperspektiv. Särskilt tjänstedesign, business design, computational design och cirkulär design.

Integrationen av design och data accelererar också sammansmältningen av den byggda miljön och digital teknologi i nya upplevelser och möjligheter för medborgare, företag och samhälle. Vi kallar denna nära förestående framtid – och Whites instrument för att hjälpa branschen att nå dit snabbare – för Digital Matter.

Vi hjälper samhällsbyggare realisera hållbara byggda miljöer genom digitalisering, design och data.

 

Vill du veta mer?

Petter Green

Petter Green

Director, Digital Matter

Stockholm

+46 8 402 25 72