DeepDive: Går det att bygga klimatneutralt? Javisst!

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för 21 % av de inhemska utsläppen av växthusgaser och nästan det dubbla om man räknar utsläpp från byggmaterial som produceras i andra länder*. För att nå Parisavtalets klimatmål måste vi som bransch gå från ord till handling.

Det är glädjande att bygg- och fastighetsbranschen har enats kring en Färdplan för klimatneutral sektor till 2045, men omställningen måste påbörjas omedelbart. Som arkitekter arbetar vi tidigt i designkedjan och vi har därför en viktig roll och stor möjlighet att driva på en förändring. Och vi har kunskapen.

Anna Graaf, Hållbarhetschef, och Andreas Eggertsen Teder, specialist klimatneutral arkitektur, förklarar hur.

Varför behöver vi fokusera på klimatneutrala byggnader?
På samma sätt som vi vill kunna äta mat som produceras utan att utarma miljön, och kunna resa utan stora utsläpp, måste vi säkerställa att de hus vi bor och verkar i inte bidrar till mer utsläpp än absolut nödvändigt. Detta inser inte bara vi själva, utan även organisationer, branscher och nationer ställer allt högre krav. Till exempel kommer Boverket att från 2021 ställa krav på klimatdeklaration av byggnader. Det är bra att växthusgasutsläppen ska redovisas, men det krävs mer proaktivitet för att nå klimatmålen. Byggbranschen har långa produktionsprocesser, så det är de val vi gör nu som kommer att göra skillnad till 2030. Vi behöver alltså sikta på klimatneutrala byggnader redan idag.

Vad menas med en klimatneutral byggnad?
Det finns lite olika definitioner, men vi menar att en klimatneutral byggnad ska ha låga växthusgasutsläpp från material och energi genom hela dess livscykel – från utvinning av material till att byggnaden byggs om eller rivs. De utsläpp som trots allt blir ska kunna balanseras med lokal förnyelsebar energi. Det kan innebära att man investerar i solceller på taket som kompenserar för de utsläpp byggnaden har under produktion och drift. Om byggnaden har trästomme kan man också tillgodoräkna sig kollagring. Exempel på projekt är Climate Innovation District i Leeds och Magasin X i Uppsala. Ett annat sätt är att lagra koldioxid i biokol. Det gör vi till exempel i vårt projekt Ekoladan, där biokolet används till odling.

Hur skapar man klimatneutrala byggnader?
För att lyckas måste det finnas ett tydligt mål för projektet redan i tidigt skede. Det är viktigt att redan i de första skisserna sträva efter att minska klimatpåverkan. I första hand kan det handla om att planera för en hållbar livsstil och att ta tillvara så mycket som möjligt av det som redan finns på platsen eller kan återanvändas. Behovet av energi kan minskas genom att optimera byggnadsvolymer, orientering och klimatskal. Vi väljer byggnadsmaterial och tekniska system med låg klimatpåverkan under såväl produktion som drift och slutligen balanserar vi utsläppen med förnyelsebar energi och kollagring.

Man behöver upprätta en klimatbudget, som redovisar växthusgasutsläpp och kostnadsstyrning. Med hjälp av digitala modeller kan man sedan ha kontroll på materialval, kostnader och att säkerställa att byggnaden bidrar till låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Många val av material sker vid inköp under byggskedet. Detta är ett kritiskt skede, eftersom det kan vara stor skillnad i klimatpåverkan inte bara mellan olika materialtyper utan även beroende på producent.

Designprocessen i sju steg:

1. Formulera en tydlig målbild
2. Planera för människors behov och en hållbar livsstil
3. Ta tillvara det befintliga och återanvänd
4. Minska behovet av energi och material
5. Välj material med låg klimatpåverkan
6. Använd förnyelsebar energi
7. Upprätta klimatbudget och följ upp till projektets slut

För att klara av att nå en klimatneutral byggnad krävs det alltså en tydlig målbild, vilja och mod att hålla fast vid den, samverkan mellan olika aktörer och kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

 

Så visst går det!

Läs gärna mer och inspireras av vår Års- och hållbarhetsrapport för 2018.

*Boverket

Dela gärna!