Att satsa på hållbarhet kommer snart att vara likställt med att framtidssäkra och riskminimera sin verksamhet. Vår sektors spelplan ritas nu om helt av högt ställda hållbarhetsmål och ökade rapporteringskrav. Det har vi att agera på, kraftfullt och gemensamt.
Alexandra Hagen, vd White Arkitekter

Under politikerveckan i Almedalen 2022 samlade White ett antal ledande samhällsbyggnadsaktörer för att diskutera hur EU-taxonomin påverkar sektorns hållbara omställning. I vår insiktsrapport intervjuas flera olika aktörer om vad de ser att taxonomin kan ge för effekter för dem själva och sektorn i stort.

Whites vd Alexandra Hagen anser att införandet av EU-taxonomin är en ”game changer” som kommer att öka takten i den gröna omställningen i hela samhällsbyggnadssektorn. Trots att vi står inför stora utmaningar finns anledning att känna hopp om att vi med gemensamma krafter kan styra sektorn i rätt riktning, mot ett klimatneutralt Sverige 2050.

Vill du veta mer?

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Ta del av hela insiktsrapporten om EU-taxonomin

Den här sidan innehåller ett utdrag från rapporten. Ta del av hela i länken nedan.

Trots att vi står inför stora utmaningar finns anledning att känna hopp om att vi med gemensamma krafter kan styra sektorn i rätt riktning, mot ett klimatneutralt Sverige 2050.

Läs rapporten i PDF

Intervjuade aktörer

”För att sektorn ska bli grön krävs först stora investeringar i bruna verksamheter – den övergången kan bli svår.”

Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council, tycker att EU-taxonomin utgör en viktig gemensam grund för hela Europa men ser initialt utmaningar med att tolka den. Vidare tror hon att samhälls- byggnadssektorn behöver arbeta mycket mer med cirkularitet, ett behov som förstärkts av ett osäkert världsläge med pandemin och kriget i Ukraina.

”Investerarsidan kommer vilja ha ett underlag: data. Och vi i vår bransch kommer vilja prata om varför datan ser ut som den gör.”

Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, menar att det är en utmaning att få dem som analyserar taxonomin att förstå att allt kanske inte är mätbart, eller ryms i taxonomin. En annan enligt henne intressant utmaning för sektorn är att trots tuffa klimatmål och taxonomin med dess krav, få till en spännande, intressant och härlig gestaltning av byggnader och miljöer.

”Hållbarhetsfrågor är väldigt mycket tillsammans-frågor. Jag märker redan av en annan typ av dialog mellan aktörer i sektorn."

Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhets- och kommunikationschef på Stena Fastigheter, tror att taxonomin kan ge en ketchup-effekt till klimatomställningen just för att den slår så brett. Hon tar även upp att försäkringsbolagen troligen kommer få upp ögonen för taxonomin, därmed skruvas det från flera håll på aktörerna i sektorn.

”Om marknaden tycker att det går fort, är det för att det gör det.”

Marie Baumgarts, taxonomiexpert på KPMG och en av ledamöterna i EU-kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering, menar att verksamheter behöver lyckas i sin gröna omställning för att anses framtids- säkrade. Men taxonomin, som tagits fram i rekordfart, bjuder enligt Baumgarts på möjligheter även för mindre bolag som inte kommit lika långt om de kan identifiera ”gröna öar” i verksamheten. Det kommer enligt henne att öppna upp många dörrar och göra dem investeringsbara.

”Jag tror inte det med säkerhet går att säga att någon nyproduktion i Sverige idag uppfyller kraven enligt taxonomin.”

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, menar att återbruksfrågan är en nyckelfråga för aktörer i sektorn som behöver kunna ha två tankar i gång samtidigt: att arbeta för att minska klimatavtrycket här och nu, och samtidigt skapa nya byggnader som kan stå i 200 år. Hon menar vidare att taxonomin bjuder in till dialog mellan investerare och fastighetsbolag som kommer att genomgå en lärandeprocess.

”Vi förväntar oss att alla fastighetsbolag har färdigt satta hållbarhetsmål som inte bara är fina meningar, utan går att mäta.”

Johan Henriks, ansvarig förvaltare för Länsförsäkringar Fondförvaltnings fastighetsfonder, spår att de mindre och mellanstora bolagen kommer att få störst utmaningar och högst kostnader för att anpassa sig efter taxonomin. Och ser en risk i att taxonomin just nu premierar nybyggnation och missgynnar bolag med äldre fastighetsbestånd. Han lyfter även upp bristen i att det ännu inte finns någon branschpraxis som kan guida investerare, vilket enligt Henriks kommer att behövas för att ha förtjänstfulla dialoger kring taxonomin med bolagen.

”Bristen på standardisering kan jämföras med om företag skulle rapportera sina finansiella nyckeltal utan att ange i vilken valuta.”

Fredrik Mattsson, förvaltare på Swedbank Robur, blir provocerad av att bolag som rivit en hel fastighet, byggt en ny och fått den miljöklassad kan få ett högre score enligt den nya EU-taxonomin än ett bolag som istället renoverar en befintlig fastighet vilket i många fall är bättre för miljön. Pia Gisgård, chef för Hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur menar att den kommande standardiseringen inom hållbarhetsrapportering inte kommer att lösa alla brister direkt – men att det är ett stort steg i rätt riktning.