Vision: Framtidens samhälle – Färdplan Klimat 2030

Vision: Framtidens samhälle – Färdplan Klimat 2030

Arkitektur för oss innefattar allt från planering av städer och samhällen, design av byggnader, utemiljöer, interiörer och möbler till att skapa förutsättningar för människor att leva, arbeta och bo.

Vår vision: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

Följande text är ett utdrag från vår färdplan för en klimatpositiv framtid 

 

Om all arkitektur är klimatpositiv, vad är det då för samhälle vi vill bidra till att skapa?

Så här svarar några av våra medarbetare:

 

– Det klimatpositiva samhället är ett enda stort kretslopp i en cirkulär ekonomi med ett långsiktigt livscykelperspektiv. Byggnader bidrar inte till utsläpp av växthusgaser och miljöer planeras för att kunna hantera ett förändrat klimat samt säkerställa människors hälsa och en god livsmiljö.

 

– Det redan byggda eller producerade tas tillvara och utifrån det befintliga skapas ny design, funktion och attraktiva miljöer. Konstruktioner går att demontera och allt material används effektivt i giftfria, cirkulära flöden.

 

– Den arkitektur vi skapar ska tåla ett evighetsperspektiv och vara föränderlig över tid, med yteffektiva, generella och flexibla plan-
lösningar och konstruktioner. Kontor kan omvandlas till bostäder, gator kan bli parker och bottenvåningar kan bli sociala mötesplatser.

 

– Byggnader är klimatneutrala eller klimatpositiva, vilket innebär att de inte bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser under sin livscykel, eller till och med kan binda koldioxid. Nybyggnation sker till stor del med trä och biobaserade material eller med material av återvunnen råvara som har ett lågt klimatavtryck.

 

– Med digitala designverktyg kan arkitekturen optimeras utifrån hälsa energi och klimat. De skapar även möjlighet till materialeffektiv, funktionsanpassad design utan onödigt spill och skräddarsydda prefab-konstruktioner med hög arkitektonisk kvalitet.

 

– Städer och samhällen planeras för att ge plats åt klimatneutralt byggande och hanterar konsekvenserna av  ett förändrat klimat, eftersom de annars riskerar såväl människors  hälsa som den byggda miljön. Grönska och ekosystemtjänster tar en självklar plats i städerna då de bidrar till klimatanpassning, ekologiska värden, hälsosamma och attraktiva miljöer och binder koldioxid. En högre grad av social jämlikhet i samhället är en positiv drivkraft för en bättre miljö.

 

– Energiförsörjningen är fossilfri och det skapas fler lokala, cirkulära system för energi, vatten och avfall. Alltmer livsmedel produceras lokalt och odling sker i såväl stadsmiljön som inomhus i industriell skala. Mark används effektivt för att skydda naturvärden men också ge plats för såväl byggnader, infrastruktur som grönytor.

 

– Konsumtionen har ställt om till en delningsekonomi och det hör till vardagen att återanvända, låna eller hyra produkter i stället för att köpa nytt. Transporter och mobilitet är fossilfri, effektiv och bygger på delningstjänster, med stort fokus på att stimulera ”muskelmobilitet” och att minska behov av resor och transporter.

 

– Allt fler människor har flyttat ut från storstäderna och mellanstaden har fått en renässans. Det skapar möjlighet till självförsörjning, men också behov av lokala transporter, service och jobb. Många företag skapar hubbar i utkanten av storstäderna, när allt fler arbetar hemifrån.

 

– I den klimatpositiva framtiden har byggbranschen ett långsiktigt livscykelperspektiv och investeringar i kvalitet, hållbarhet och arkitektur som står sig över tid är en självklarhet för att vara ekonomiskt lönsamma.

 

Fortsätt att läsa vår färdplan för en klimatpositiv framtid här »

Färdplan Klimat 2030 – Vår strategi för en klimatpositiv framtid i PDF

Denna text är ett utdrag ut Whites Färdplan 2030.

Fullständig version i i PDF hittar du här »

 

Läs gärna mer hur vi ständigt arbetar med att minska vår klimatpåverkan
i vår års- och hållbarhetsrapport för 2019»

Contact Person

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!